Download Istoria Rominiei Otetea Vol 2 PDF

TitleIstoria Rominiei Otetea Vol 2
File Size6.7 MB
Total Pages1215
Document Text Contents
Page 1

ACADEMIA R E P U B L I C I I POPULARE ROMÎNE

ISTORIA
ROMÎNIEI

/ I

FEUDALISMUL TIMPURIUOFEUDALISMUL DEZVOLTAT,
ÎN CONDIŢIILE FĂRÎMIŢĂRII FEUDALE ŞI ALE LUPTEI
PENTRU CENTRALIZAREA STATULUI ♦ FEUDALISMUL
DEZVOLTAT, ÎN CONDIŢIILE INSTAURĂRII DOMINA-
ŢIEI OTOMANE (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI

AL XVI-LEA)

C o m i t e t u l d e r e d a c ţ i e a l v o l u m u l u i : acad.
A. OŢETEA, redactor responsabil; prof. univ. M. BERZA,
|conf. univ. B, T. CÂMPINA| şi conf. univ. ŞT. PASCU,
redactori responsabili adjuncţi. Secretar: ŞT. ŞTEFĂNESCU.

EDITURA A C A D E M I E I REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Page 607

ROSETTI, R., Studii asupra chipului cum se făptuia războiul de către Ştefan cel Mare, Bucu-
reş t i , 1925 (extras din An. Acad. Rom., Mem. sec ţ . is t . , s . III , t . IV,
p . 367-444; t . VI , p. 1-71).

SABĂU, I., Relaţiile politice dintre Moldova fi Transilvania in timpul lui Ştefan cel Mare, în
Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, p. 219 — 241.

SACERDOŢEANU, A., Divanele lui Ştefan cel Mare, în An. Univ. «C. I. Par hon», s. şt. soc, istorie,
5, 1956, p. 157-205.

STOIDE, C. A., Legăturile dintre Moldova şi Ţara Romînească în a doua jumătate a secolului
al XV-lea, în St. cerc. st., Iaşi, istorie, VII, 1956, fasc. I, p. 59-73.

TEODORESCU-KIRILEANU, S., Ştefan Vodă cel Mare şi S/înt. Istorisiri şi cîntece populare
strînse la un loc, Focşani, 1904.

URSU, L, Ştefan cel Mare şi turcii, Bucureşti, 1914.
— Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925.

VASIUU, V., Sur la seigneurie de «Tedoro », en Crime'e au XV* siecle, a l'occasion d'un
nouveau document, în Me'langes de l'ficole roumaine en France, 1929, I-ere pârtie,
p. 301-336.

VÎRTOSU, E., Din sigilogra/ia Moldovei şi a Ţării Romînesti, în Documente privind istoria Romi-
niei, Introducere, voi. II, Bucureşti, 1956, p. 333 — 558.

Page 608

CAPITOLUL VIII

DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A ŢĂRILOR
ROMÎNE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI

AL XVI-LEA

1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A TRANSILVANIEI

în secolul al XVI-lea se înregistrează în Transilvania
Agricultura şi creşterea , , . , . , . . * -, ~ ̂ .

. ! unele progrese in domeniul agriculturii, o îmbunătăţire
a uneltelor agricole, confecţionate de meşteşugarii locali

sau importate din Polonia, Germania etc. Dintre cele două forme de asolament:
bienal şi trienal, ce se practicau, cel dintîi era mai răspîndit în regiunile cu
relief înalt, iar cel de-al doilea îndeosebi în regiunile de şes. Creşte suprafaţa
de teren cultivată, mai ales în regiunile de cîmpie; în cele înalte, însă, suprafaţa
însămînţată rămîne încă relativ redusă. în raport cu sporirea suprafeţelor culti-
vate cu cereale, creşte şi volumul producţiei agricole. Pe la începutul secolului
al XVI-lea, pe domeniul cetăţilor Lipova şi Şoimoş din părţile Aradului, s-au
recoltat 6145 cîble (circa 690 tone) grîu şi 1098 cîble (circa 107 tone) ovăz şi orz.

Agricultura se transformă tot mai mult într-un sector al economiei produ-
cătoare de mărfuri, atît sub influenţa pieţii interne, cît şi a celei externe.

Alături de cultura cerealelor, o dezvoltare remarcabilă a luat viticultura.
Urbariile din prima jumătate a sec. al XVI-lea menţionează adesea, pe lîngă
terenurile de arătură, pe cele cultivate cu viţă de vie, răspîndite în aceleaşi regiuni
ca şi în veacul precedent, însă pe suprafeţe mai întinse. Cantităţile mari de vin
provenite din dare (nona), care constituia o obligaţie a ţăranilor dependenţi
faţă de stăpînii feudali, sînt şi ele o dovadă a dezvoltării viticulturii. în ansamblul
producţiei agricole, fructele şi zarzavaturile ocupă şi ele un loc tot mai important.

Dezvoltarea pieţii interne a avut urmări şi în ce priveşte creşterea anima-
lelor în economia Transilvaniei. Ca şi în veacurile precedente, se cresc atît ani-
male mari: boi, vaci, cai, cît şi animale mici: oi, porci. Dintre acestea, o parte
sînt destinate exportului în Polonia, Germania şi chiar Italia.

Creşterea oilor şi importanţa ei în economia ţării rezultă atît din numărul
mare de oi menţionat în urbariile vremii, cît şi din practicarea pe o scară largă
a transhumantei. Turmele din Transilvania erau minate la păşunatul de munte

554

Page 1214

3. Ana în Ţara Romînească şi Moldova în vremea feudalismului dezvoltat. . . .
Arta in perioada fărîmiţării feudale, p. 709. Arhitectura, p. 709. Pictura fi
sculptura, p. 714. Artele decorative, p. 716. Arta în perioada centralizaţii
statului, p. 720. Arhitectura, p. 722. Sculptura şi pictura, p. 731. Altele
decorative, p. 734.

4- Ana in Transilvania în vremea feudalismului dezvoltat ......................................
Arhitectura, p. 738. Sculptura, p. 746. Pictura, p. 748. Artele decorative.
Argintăria, p. 755. - P. P. PANAITESCU (p. 662-687, 705-708), I. CRĂ-
ous-S. JAKO-G. GUNDISCH (p. 687-705, 708-709), V. VĂTĂŞIANU
<p- 709-756).

Pag.
709

738

756

PARTEA A III-A
dezvoltat, în condiţiile instaurării dominaţiei otomane (a doua jumătate a

sec. al XVI-lea)

Dezvoltarea societăţii şi a relaţiilor internaţionale în estul şi sud-estul Europei 763
Evoluţia principalelor ramuri economice, p. 764. Prefacerile structurii sociale, p.
765. Intensificarea luptei maselor împotriva claselor exploatatoare, p. 767. Formele
reorganizării statului feudal, p. 768. Lupta împotriva dominaţiei străine. Dezvoltarea
conştiinţei de neam, p. 770. Contra-«Scţiile dintre marile puteri, p. 772. — E.
STĂNESCU (p. 763 — 775).

ane .................................................................................................................. 774

—^i |L Metanul dominaţiei otomane .................................................................................... 776
L Wnimiil economic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Romînească. . 776

Haraciul, p. 778. Peşcheşurile, p. 780. Prestaţiunile în natură şi în muncă, p. 783.
Monopolul comercial, p. 785. Consecinţele exploatării turceşti, p. 787.

2. Regimul politic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Romînească.. . . 791
3. Formarea principatului autonom al Transilvaniei .............................................. / 799y

Împrejurările formării principatului autonom al Transilvaniei, p. 799. — '
Organizarea politică şi administrativă a principatului Transilvaniei, p. 801.
Raporturile principatului Transilvaniei şi Poarta otomană, p. 804.

%. Raialele şi paşalîcurile de pe teritoriul ţărilor romîne ...................................... 806
Încercuirea ţărilor romîne de turci, p. 806. Instituţiile feudale otomane pe
teritoriul ţărilor romîne, p. 808. Situaţia populaţiei creştine sub ocupaţia
otomană, p. 811. Aspectul economiei otomane şi exploatarea maselor
ţărăneşti, p. 813.

5. Lupta poporului împotriva jugului turcesc ......................................................... 817
- M. BERZA, (p. 776-791), D. Mioc, (p. 791-799, 817-823), ŞT. PASCU
(p. 799-806), I. TOTOIU (p. 806-817).

Bibliografie .............................................................................................................. 823

Cjţ. DL Dezvoltarea economica fi socială a ţărilor romîne în a doua jumătate a secolului
ml XVI-lea ................................................................................................................... 826
L Dezvoltarea economică şi socială a Ţării Romîneşti şi Moldovei....................... 826

1155

Page 1215

Fag.
Dezvoltarea principalelor ramuri ale economiei, p. 826. Dezvoltarea ora-
şelor. Meşteşugurile şi comerţul, p. 835. Circulaţia monetară, p. 847.
Acţiunea capitalului cămătăresc, p. 849. Ruinarea proprietăţii ţărăneşti
şi creşterea celei feudale, p. 850. Intensificarea exploatării ţărănimii, p.853.
înteţirea luptei de clasă, p. 856.

2. Prefacerile politice din Moldova şi Ţara Romînească ...................................... 863
Apariţia unei noi boierimi, p. 863. Organele administrative centrale şi
locale, p. 867. Rolul curtenilor şi slujitorilor, p. 868. Organizarea armatei,
p. 871. Organizarea judecătorească, p. 874. Organizarea fiscală, p. 874.

3. Situaţia social-economică a Transilvaniei .........................................................
880

Agricultura şi creşterea vitelor, p. 880. Mineritul, p. 882. Meşteşugurile
şi comerţul, p. 883. Situaţia socială, p. 889. Ţărănimea liberă şi iobagă şi
lupta antifeudală a acesteia, p. 890. Orăşenimea şi lupta de clasă în oraşe,
p. 895.
-D. Mioc (p. 826-880), I. PÂTAKI (p. 880-896).

Bibliografie ..............................................................................................................
896

Cap. IV. Situaţia politică a ţărilor romine în a doua jumătate a secolului al XVI'lea ■ • 899
1. Situaţia politică a Moldovei între anii 1546—1572 .......................................... 899
2. Agravarea dominaţiei otomane asupra Ţării Romîneşti (1545 — 1577) ............... 909
3. Domnia lui Ioan vodă şi războiul moldo-turc din 1574 ...................................... 913

Tendinţele politice ale domniei lui Ioan vodă, p. 913. începutul războ-
iului moldo-turc. Ofensiva moldovenească, p. 915. Contraofensiva oto-
mană. Trădarea marii boierimi, p. 917. Semnificaţia istorică a înfrîngerii
din 1574, p. 919.

4. Moldova şi Ţara Romînească în ultimul sfert al secolului al XVI-lea ................ 921
Dominaţia politică a marii boierimi în vremea lui Petru Şchiopul, p. 921.
Mişcarea de sub conducerea lui Ioan Potcoavă, p. 923, Caracterul mişcă-
rilor populare dintre 1574 şi 1593, p. 925. Rusia şi mişcările dintre 1574
şi 1593, p. 926. Situaţia Ţării Romîneşti (1577-1593), p. 927.

5. Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVI-lea ................................ 931
Situaţia politică în primele trei decenii după formarea principatului auto
nom, p. 932. Situaţia politică în ultimele trei decenii ale veacului al XVI-lea,
p. 938. - D. Mioc (p. 899-913, 927-931), E. STĂNESCU (p. 913-926),
ŞT. PASCU-B. CSELJŞNYI (p. 931—946).
Bibliografie .............................................................................................................
946

Cap. V. Războiul de eliberare de sub dominaţia otomană si unirea ţărilor romine
sub Mihai Viteazul ....................................................................................................
949
1. Ţările romîne la începutul ultimului deceniu al secolului al XVI-lea ............... 951

Regimul dominaţiei otomane la sfîrşitul veacului al XVI-lea, p. 951.
Criza statului feudal domnesc, p. 952. Formarea alianţei antiotomane a
ţărilor romîne, p. 956. începutul războiului dintre ţările romîne şi Impe-
riul otoman, p. 957.

2. Recîştigarea independenţei (1595—1596). încercarea de instaurare a regi-
mului boieresc .................................................................................................. 960

1156

Similer Documents