Download Învăţăturile Sfântului Efrem Sirul din Everghetinos PDF

TitleÎnvăţăturile Sfântului Efrem Sirul din Everghetinos
File Size270.2 KB
Total Pages39
Document Text Contents
Page 38

întru Dumnezeu (cf. Col. 3: 3), atunci Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci şi
voi vă veţi arăta întru slavă (Col. 3: 4).

Iar acum, nu iubi slava oamenilor, că nu petrece cu tine în veac, după cel ce a zis:
Tot trupul, iarbă şi toată slava omului ca floarea ierbii (I Pt. 1: 24). Leapădă dar,
iubitule, jugul vrăjmaşului şi trufia lui, şi supune ceafa ta sub dulcele jug al
Stăpânului, că El a zis: Tot cel ce pe sine se smereşte, se va înălţa, iar cel ce pe sine
se înalţă se va smeri (Luca 14: 11). Şi într-alt loc: Domnul celor mândri le stă
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har(l Pt. 5: 5).

Deci, să ne temem, iubitule, ca nu cândva şi pentru noi să zică că „ai iubit slava
oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu". Şi să ne smerim pe sine tuturor
pentru Domnul, ca şi cea de aici odihnă şi cea de acolo să o dobândim, că El a zis:
învăţaţi-vă de la Mine, că blând sunt şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă
sufletelor voastre (Matei 11: 29).

Încă şi aceasta cunoaşte-o, iubitule: că în viaţa mirenească cel bine grăitor este
lăudat, iar în cea călugărească, cel ce iubeşte liniştea şi tăcerea, mare este la
Dumnezeu. Iarăşi: în cea mirenească cel ce se îngrijeşte de (înfrumuseţează) trupul
său şi se schimbă în haine, slavă omenească are, iar cel [aflat] întru făgăduinţa
aceasta [călugărească], care nu bagă de seamă acestea, ci ia aminte numai la cea de
trebuinţă nevoie a trupului - după cel ce a zis: Având haine şi acoperământuri, cu
acestea ne vom îndestula (I Tim. 6: 8) - unul ca acesta îşi agoniseşte slavă în ceruri.

Iarăşi întru acea viaţă [mirenească], cel ce se făleşte întru puterea trupului sau spre
bogăţie, mare se pare a fi la oameni, iar întru cea de la noi petrecere [călugărească],
cel ce iubeşte smerenia şi alege pe cele proaste, în adevăr înalt este şi ales, precum
este scris: Pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca pe cei înţelepţi să-i
ruşineze; şi pe cele slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca să ruşineze pe cele tari,
şi pe cele nu de neam şi defăimate le-a ales Dumnezeu, şi pe cele ce nu sunt, ca pe
cele ce sunt să le strice, ca să nu se laude tot trupul înaintea lui Dumnezeu (I Cor.
1: 27-29).

Deci şi noi să iubim cele plăcute Domnului nostru, ca nişte slugi de treabă şi
recunoscătoare, şi să nu ne sârguim a plăcea oamenilor, că zice: Dacă oamenilor aş
fi plăcut n-aş mai fi slugă a lui Hristos (Gal. 1: 10), căci toată lumea întru răutate
zace, precum se zice într-alt loc (cf. I Ioan 5:19).

Pricina 49 – Despre cum se cuvine şi până unde trebuie a folosi cineva
acoperământul trupului şi de ce fel trebuie să fie aceasta; şi cum Părinţii şi

Similer Documents