Download Informatica,Profilul Real,Manual Pt Clasa a IX-A, Mariana Milosescu PDF

TitleInformatica,Profilul Real,Manual Pt Clasa a IX-A, Mariana Milosescu
File Size27.8 MB
Total Pages238
Document Text Contents
Page 2

4 Informatica 9i societatea

./ rezentare calcul
I acestor ralii sP
urma Prel omulu

Pentruarezo|vaoanumitdsarcind,trebuiesicunoagtemmodu|incareoputem

ffi
,..T:li

ri'J"l? # :: ;H:: ffi #'J
ive. ln lgoritmilor a fost
sd s un set unic de
oricd dintr-o anumitd

ti algoritmi: algoritmul lui Euclid pentru
doui numere, algoritmul impd(irii unui

ate dintr-un numir, algoritmul conversiei
un numdr reprezentat intr-o alti bazd de

numeratie etc. Cu timpul, descrierea metod

ajutorulalgoritmilor s-a extins giin alte domen

apu
:po
lsti

limbaiul natural (limbajul

, care este construit astfe
care i se comunici algo

gramare este un
operaliile de Prel
sd comunice cu

comenzi pe care si le execute), deoare
mare va fi tradusd intr-un grup de instru

adici un gir de bili care
numegte limbaj magini
implementat sub formi d e in procesor'
Agadar, o sarcind se poate rezolva cu ajutorul calcu mai daci modul

in

care se rezolvd poate fi descompus in pagi pentru descris cu ajutorul
unuialgoritm, deoarece calculatorul este o magini al

Dezvoltarea prelucrdrii automate a informaliilor cu ajutorul
calculatorului s-a fScut

in doui direclii:
/ dezvoltarea echipamentelor astfel inc6t acestea si fie capabile sd stocheze

c6t mai multi inrolm",ti", p" care si o prelucreze cu vitezi cat mai mare,
folo-

sind algoritmi cdt mai comPlecai;
/ gisirea de noi

"ig;ritlnt,
ca1 *a1.

performanli, pentru rezolvarea problemelor

comptexe giimounhiliiea tehnicitor de reprezentare
gi comunicare a lor'

l.2.lnformatica
Folosirea calculatorului a dus la aparifia unei noi

gtiinle 9i a unui nou domeniu de

activitate: inf ormatica.

In

Pr
pa

tot
p€

de

uz

pti

to
tr
o
te

lJ
el
ln
gl

sl
ir
c
ci

cl

o
tr
p
ti
c
li
s
c
S

Page 119

Informatici 121

/ valoarea oblinuti se atribuie variabilei de memorie, fdcdndu-se, dacd este
cazul, conversia de tip.

De. exemplu, operafia de atribuire cu operator a+=g ssls echivalentd cu operafia de
atribuire simpld: d=d+5, opera[ia a&=! sslg echivalenti cu operalia a+&6, iar
opera[ia a<<=2 este echivalentd cu opera{ia a=?<<2.

Observatie. Se pot folosi atribuiri multiple cu operatori:

4.5.8. Operatorul condifional
Operatorul condilional ?: este singurul operator ternar:

expresie_l ? expresie_2 : expresie_3
Executarea acestui operator se face astfel:
{ Se evalueazd expresie_l.
/ Dacd valoarea ob[inutd este diferitd de 0 (valoarea logicd rrue), atunci se

evalueazd expresie 2, iar expresie_3 va fi ignoratd. Valoarea furn2atd de
operator va fivaloarea expresieiexpresie 2.

/ Dacd valoarea obfinuti este 0 (valoarea logicd False), atunci se evalueazd
expresie-3, iar expresie 2 va fi ignoratd. Valoarea furnizati de operator va fi
valoarea expresiei expresie_3.

Observafie. Tipul rezultatului va fi determinat prin conversia implicitd. De exemplu,
dacd tipul expresiei expresie-3 este superior tipului expresiei expresie_2, tipul're
zultatului este dat de expresie_3, chiar daci se evalueazdexpresie 2.

r

Page 120

122 lmplementarea algoritmilr

i:l Jl n

r:u ir C-: Ia ta.staIurA

Page 237

4.3.5. Declararea tipurilor de datd utilizator..... .......99
4.4. Operafiile de citire gi scriere..... ........100

Evaluare ................104
4.5. Expresia giinstrucliunea expresie................ ......106

4.5.1. Operatorii aritmetici................ .,............'....... 107
4.5.2. Operatorul pentru conversie impliciti .........109
4.5.3. Operatorii pentru incrementare gi decrementare..........................'... 111
4.5.4. Operatorii rela!iona1i............... ..................... 113
4.5.5. Operatorii logici ..... 1 13
4.5.6. Operatorii logici pe bili ...........'-114
4.5.7. Operalorii de atribuire ....'.....'... 118
4.5.8. Operatorulcondi!iona1............ .....................121
4.5.9. Operatorul virguli .................... 123
4.5.10. Operatoruldimensiune ..........125
4.5.11. Precedenfa giasociativitatea operatorilor............. .......125

Evaluare ................127
4.6. Instrucliunile de control ....................131

4.6.1. Instructiunea if...else ............... 131
4.6.2. lnstrucliunea switch...case................. .......134
4.6.3. Instrucliunea whi|e......... .........137
4.6.4. Instrucfiunea for.............. .........139
4.6.5. Instrucliunea do...while.. .........146

Evaluare ................149
5.Implementarea structurilor de date.. ..............155

5.1. Structurile de date.. ....... 155
5.2. Tablourile de memorie............... ......158
5.3. f mplementarea tablourilor de memorie in limbajul C++...........................'162

5.3.1. Tabloul cu o singuri dimensiune - vectorul .............'.... 162
5.3.2. Tabloulcu doui dimensiuni- matricea ......164

5.4. Algoritmi pentru prelucrarea tablourilor de memorie ..............166
5.4.1. Algoritmi pentru parcurgerea tablourilor de memorie ....166
5.4.2. Algoritmi pentru ciutarea unui element intr-un tablou

de memorie """""'174
5.4.3. Algoritm pentru gtergerea unui element dintr-un vector................... 176
5.4.4. Algoritm pentru inserarea unui element intr-un vector .....................177
5.4.5. Algoritmipentru sortarea unuivector. .........179
5.4.6. Algoritm pentru interclasarea a doi vectori ...................:,188
5.4.6. Aplicarea algoritmilor pentru prelucrarea tablourilor

de memorie ...........190
Evaluare ................193

5.5. Fi9iere1e................. ........2O1
5.6. lmplementarea figierelor text in limbajul C++ ............ ............2O4

5.6.1. Fluxuri de date pentru figiere text ............ ...205
5.6.2. Citirigiscriericu format ...........21O
5.6.3. Aplicalii cu prelucrdri de figiere ...................213

Similer Documents