Download Huyen Khong Dai Quai_Dai Thanh Phai PDF

TitleHuyen Khong Dai Quai_Dai Thanh Phai
File Size8.7 MB
Total Pages93
Document Text Contents
Page 92

Vận 3: Tam vận bát quái vi nhất chi tam, vi lục tồn, vi giang tây quái, vi nhân
nguyên long.
+ Âm dương giao cấu nội quái nhị hào sơ với ngoại quái hào 4 & hào 3 với hào
thượng;
+ Âm dương tương giao giữa Lôi-sơn, địa-hỏa, Thiên-Thủy, trạch-phong! tám quái
thành 04 cặp quái tương giao.

This image has been resized. Click this bar to view the full
image. The original image is sized 1024x265.


Vận 4: tứ vận bát quái vi nhất chi tứ, vi văn khúc, vi giang tây quái, vi địa nguyên
long

This image has been resized. Click this bar to view the full
image. The original image is sized 1024x289.

Similer Documents