Download הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות PDF

Titleהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
File Size469.0 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 1

הסכם עבודה אישילשנת לחודש ביום -ב שנערך ונחתםח.פ/ע.מ. בין:

-כתובתמצד אחד ("המעסיק" לן:)להת.ז לבין:

-כתובתמצד שני (" הלמנה")להלן:;תקשרי לקוחו הלמנ של בתפקיד לעובד זקוקהמעסיק ו הואיל

את תפקידו על הצד הצהיר, כי הינו בעל הכישורים, היכולת והניסיון המקצועי למלא המנהלו והואיל
הטוב ביותר;

והצדדים החליטו לעגן את תנאי העבודה ביניהם בהסכם כתוב; והואיל

:לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

כללי: .1
לתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק ב 1.1

הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

תקופת ההסכם: .2

נכנס לתוקף מיוםהינו הסכם לתקופה בלתי קצובה והוא הסכם זה 2.1
1

.

1
בדרך כלל מקובל שההסכם נכנס לתוקף ממועד תחילת יחסי העבודה. אם ההסכם נחתם במהלך יחסי העבודה יש לציין את

המועד ממנו חלים תנאי ההעסקה החדשים.

owner
3

Page 2

-1-

:ויום המנוחה , ימי עבודה, היקף משרהכפיפות .3

_______________, בתפקיד של מנהל קשרי לקוחות, הכולל -יעבוד בכפיפות להמנהל 3.1

אחריות על הנושאים הבאים:

ניהול תיקי הלקוחות. 3.1.1

גיוס לקוחות חדשים ושימור לקוחות קיימים

משימה נוספים הקשורים לתפקידו של העובד ו/או כישוריו.אחריות או כל 3.1.2

. יום ________________בטווח השעות _ בימיםבהיקף משרה מלא, עבוד י המנהל 3.1

._____________יהיה ביום המנהלהמנוחה השבועי של

הא על העובד לעבוד יום עבודה ארוך יותר ו/או בימים ו/או י ותפקידמילוי היה ולצורך 3.13
לעבוד , לעשות ככל יכולתו, על מנת א מתחייבוהשבזמנים אחרים מהקבוע לעיל, הרי

ד על הצד הטוב ביותר.ידרש לצורך ביצוע התפקייבשעות ובזמנים ככל ש

:המנהלהצהרות והתחייבויות .4

כי; המנהלבמסגרת עבודתו מצהיר ו/או מתחייב

לא עבר עבירה , כי בעל כישורים, ידע, ניסיון ויכולת לבצע את תפקידו על פי הסכם זההוא 4.1
ם לרבות ביחס לצדדי ,מניעה חוקית או מניעה אחרתכל כי אין , שיש עמה קלוןפלילית

המעסיק, וכי הפרטים אשר מסר למעסיק טרם קבלתו להעסקתו על ידי שלישיים,
ישפה את המעסיק בגין כל נזק שיגרם לו בגין המנהל .הינם נכונים ומדויקים ,לעבודתו

הפרת סעיף זה.

אין כל מגבלות רפואיות המונעות ממנו למלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר ו/או 4.1
ת מילוי תפקידו;המסכנות את בריאותו בע

ש יקדי המעסיק, מסירות, יבטיח את האינטרסים שלב ,בנאמנותמעסיק שרת את ההוא י 4.13
ו על הצד הטוב ביותר, לא יפעל תוך ניגוד עניינים ביצוע תפקידלצורך נו ומרצוכל זמאת

כך, לא יפיק טובת הנאה כלשהי, לרבות מצד ג', בקשר הנוגע לדיווח כל ימסור למעסיק ו
לפי הסכם זה, לא יעסוק בעבודות פרטיות אלא באישור מפורש של המעסיק, לא לעבודתו

ו/או לא יטריד אותם בצורה ובאופן כלשהם וינהג בהתאם לנהלי יםאחר לעובדיםיתנכל
המעסיק בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה;

ונהליה; המדיניות ,החברההנהלת ונחה על ידי יפעל כפי שהוא י 4.11

על סודיות מלאה ומוחלטת של מידע שיגיע אליו בזמן ועקב עבודתו וכן לא הוא ישמור 4.12
יתחרה

2
להסכם זה 'אנספח , בעקיפין או במישרין, במעסיק, הכל בהתאם למפורט ב

שהינו חלק בלתי נפרד ממנו.2
תחרות ו/ו חלקן ולהסתפק בתניה בדבר -יש לוותר על תניות אי המנהלגבלת חופש העיסוק של במידה ואין טעם והיגיון בה

לצורך שמירה על -שמירה על הסודיות. ממילא בתי הדין לעבודה נוטים שלא ליתן תוקף לתניות אלו, למעט במקרים חריגים

פעל בחוסר תום המנהלמתחרה, או במקרה שסודות מסחריים מובהקים שבידי העובד שהעובד עשוי לעשות בהם שימוש אצל ה

תחרות.-לב, או קיבל אכשרה מיוחדת, או תמורה מיוחדת עבור התחייבותו לשמירת אי

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Page 8

-7-

חניה 7.13
27

:

המעסיק, על מנוי בחניון הסמוך למשרדי המנהלסדיר עבור המעסיק י 7.13.1

.חשבונו

טלפון נייד 7.14
28

:

התשלום כוםמכשיר טלפון נייד, כאשר ס המנהלהמעסיק יעמיד לרשות 7.14.1
ש"ח. במידה החודשי שישולם על חשבון המעסיק לא יעלה על

לקזז את רשאי יחרוג מתקרת ההשתתפות כאמור, יהיה המעסיק המנהלו
.המנהלפיצויי פיטורים, אם יהיה זכאי מו/או המנהלהחריגה משכר

זיר חיד עם סיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, ימוסכם בזאת כי מי 7.14.2
, ללא כל זכות עכבון.למעסיקהנייד מיידית את הטלפון המנהלהשתתפות בארוחות 7.15
29

:

יהיה זכאי להשתתפות המעסיק בהחזר הוצאות המנהלכי ,מוסכם בזאת 7.15.1
ש"ח לכל יום עבודה. בגין ארוחות בסך

לחילופין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המעסיק, ידאג המעסיק 7.15.2
, על חשבונו, קבלת ארוחה אחת לכל יום עבודה מספק המנהלסדיר עבור לה

לכל יום עבודה. ₪ מזון שעמו יתקשר, וזאת בעלות של עד

יהיה רשאי להזמין מספק המזון ארוחה בעלות גבוהה יותר )אשר המנהל 7.15.3
מעסיק את ההפרש ובמקרה כזה ינכה ה₪( בכל מקרה לא תעלה על

ו/או מכל תשלום המנהלמשכר ₪, בין העלות כאמור לסך דנן של
למנהלאחר שהמעסיק ישלם

30
.

מילואים 7.16
31

:

, לאלתר, על כל זימון לשירות מילואים פעיל מעסיקמתחייב להודיע ל המנהל 7.16.1
שקיבל.

אום עם הטיפול במקרה של ניסיון לקבל שחרור מולת"מ, ייעשה תוך תי 7.16.2
.המעסיק

את כל האישורים מעסיק ל המנהלבסיום תקופת המילואים, ימציא 7.16.3
הדרושים לצורך גביית תגמולי מילואים מאת המוסד לביטוח לאומי.27
למחוק את הסעיף אם אינו רלבנטי.

28
למחוק את הסעיף אם אינו רלבנטי.

29
למחוק את הסעיף אם אינו רלבנטי.

30
ניתן למחוק סעיף זה אם אינו רלבנטי.

31
למחוק את הסעיף אם אינו רלבנטי.

owner
3

owner
3

owner
3

Page 9

-8-

שכר מלא בגין הימים בהם נעדר למנהלהמעסיק שלם יבכפוף לאמור לעיל, 7.16.4
מעבודתו עקב שירות מילואים כאמור.

:והחזרי הוצאות וצאות אש"לה 7.17

המנהלבכפוף להוראות הדין החל על 7.17.1
32

זכאי להחזר המנהליהיה , אם חל,
וכן להחזרי הוצאות בחודש₪ הוצאות אש"ל בארץ עד לסכום של

_______
33

, תוך פירוט מלא של העבודה או קבלות וזאת כנגד הצגת ,
.הפעילות לשמה הוצאה ההוצאה

מחשב נייד 7.11
34

:

"המחשב מחשב נייד )להלן: המנהליעמיד לרשות מוסכם בזאת כי, המעסיק 7.11.1
(. הנייד"

יעשה שימוש במחשב הנייד לצורך ביצוע עבודתו בלבד. המנהל 7.11.2

בכל הקשור במחשב הנייד, בשימוש בו בכלל, ובאבטחת המידע שבו בפרט, 7.11.3
.בהתאם לנוהלי המעסיק כפי שיהיו מעת לעת המנהליפעל וינהג

חזיר בפועל אצל המעסיק, י המנהלודתו של עבמוסכם בזאת כי מיד עם סיום 7.11.4
.כל המידע והתוכנות המצויים בווהמחשב הנייד את מיידית למעסיק המנהל

:הפסקת הקשר .1
על פי דיןלסיים את הקשר בהודעה מוקדמת רשאיכל אחד מן הצדדים 1.1

35
/ בהודעה

ימים מוקדמת בת
36

.32
אש"ל. יש לבצע ההתאמות לאותם ישנם מקומות עבודה שחל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה המעגנים זכות לדמי

מקורות.

33
מחק אם אין החזרי הוצאות נוספים.

34
למחוק אם הסעיף אינו רלבנטי.

35
אם לא חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובעים זכות טובה יותר לעובד בעניין הודעה מוקדמת, יחולו ביחסי הצדדים חוק

(. בהתאם לחוק הודעה מוקדמת אורך "חוק הודעה מוקדמת" הלן:)ל 2331-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א

ההודעה המוקדמת לה העובד זכאי תלוי בוותק שלו במקום העבודה והאם העובד מקבלת משכורת על בסיס חודשי, או על בסיס

קדמת לפני עובד הזכאי לשכר על בסיס חודשי זכאי במהלך שנת עבודתו הראשונה לקבלת הודעה מו תעריף יומי או שעתי.

פיטורים של יום אחד לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתך הראשונים, ושל יומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש

זכאי להודעה -השביעי לעבודתו עד למקסימום של שלושה שבועות. עובד המועסק לפי שכר המחושב על בסיס יומי או שעתי

מוקדמת, לפי הטבלה הבאה:שיעור הזכאות טוריםמועד הפי

יום אחד לכל חודש עבודה במהלך שנת העבודה הראשונה

שבועיים בתום שנה ראשונה

חודשי עבודה 2שבועיים + יום אחד לכל במהלך השנה השנייה

שלושה שבועות בתום השנה השנייה

חודשי עבודה 2שלושה שבועות + יום אחד לכל במהלך השנה השלישית

חודש ית ואילךמתום השנה השליש

owner
3

owner
3

owner
3

Page 17

-16-המנהלאישור

אני מצהיר, ומאשר כי קראתי את נוסח האישור ואני מסכים לאמור בו בחתימתי על מסמך זה
לאחר שהבנתי את תוכנו.ולראיה באתי על החתום:

היום:

המנהלחתימת

Similer Documents