Download Hosana Ang Aming Awit PDF

TitleHosana Ang Aming Awit
File Size36.5 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Marangal

Hosana ang Aming Awit
Awit sa prusisyon ng Palaspas at Pambungad na Awit

9

Ferdz M. Bautista

17

25

34

43

Arr. Paul Moreno

S
A

T
B

Ho sa na ang a ming a wit sa a nak ni Da vid!

Sa nga lan

1.Mag da

Ho sa

ng Dyos

la ngma nga

na sa la

pa las pas

na O ma nunu bos,

2.Ka ba ta

sa na

an ng Je ru sa lem,

O ma nu nu bos Sa

ngit pag pa

sa lu

pa la't pag tu

bu ngin Siya ng

Sa la mat sa Diyos na

bos sa a

may ga

min

lak!

bu hay! Ho

ma sa yang nag a

matla sa Diyos na bu

wi tan, Ho

hay! Ho

E f♯m E

B A B/A E

E7 A B/A E/G♯

f♯m E/B B7 E

f♯m

E

E B7

B

E

g♯m c♯m

B7 E

f♯m B g♯m c♯m

F♯

A

F♯7

A

Bsus4 B

E

E B

F♯ F♯7 Bsus4 B

Similer Documents