Download Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli ve Paydaşlarının Etik Davranış Algısı PDF

TitleGümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli ve Paydaşlarının Etik Davranış Algısı
LanguageEnglish
File Size2.4 MB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 1

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ VE ETİĞİN TEŞVİKİ İÇİN TEKNİK
DESTEK PROJESİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ VE
PAYDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ ALGISI

ARAŞTIRMASI
NİCEL VE NİTEL ÇALIŞMA
2017
ANKARA

Page 77

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ VE PAYDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ ALGISI ARAŞTIRMASI

- 55 -

“Üst düzey yöneticiler etik ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermektedir”
ifadesine katılım düzeyinizi belirtiniz? (%)

Demografiye Göre Dağılım


Tablo 41 “Üst düzey yöneticiler etik ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermektedir” ifadesine katılım düzeyi
(%)


Ta

m
am

en


ka
tıl

ıy
or

um


K
at

ılı
yo

ru
mN
e

ka
tıl

ıy
or

um


ne
k

at
ılm

ıy
or

um


K
at

ılm
ıy

or
umHka

tıl
m

ıy
or

um


TO
P

LA
MCinsiyete Göre Dağılım
Kadın 7,5 34,8 37,6 15,5 4,7 100,0
Erkek 13,3 32,8 28,7 16,8 8,4 100,0

Yaşa Göre Dağılım
40 yaş ve altı 9,4 32,1 34,4 17,1 7,0 100,0
41 - 54 yaş 12,6 38,9 27,1 13,0 8,5 100,0
55 yaş ve üzeri 19,5 32,5 29,9 18,2 0,0 100,0

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım
Lise 16,0 39,0 29,0 14,0 2,0 100,0
Ön lisans 10,5 30,6 33,9 17,7 7,3 100,0
Lisans 10,6 33,6 32,9 15,7 7,2 100,0
Y. Lisans / Doktora 8,2 32,7 30,9 20,0 8,2 100,0

Kamu Kesiminde Toplam Çalışma Süresine Göre Dağılım
1 – 5 yıl arası 10,4 35,5 32,8 16,1 5,3 100,0
6 – 10 yıl arası 6,6 29,3 36,6 18,5 9,1 100,0
11 – 20 yıl arası 8,6 33,8 30,2 15,1 12,2 100,0
20 yıldan fazla 18,9 35,5 27,6 14,3 3,7 100,0

Bakanlıktaki Toplam Çalışma Süresine Göre Dağılım
1 – 5 yıl arası 10,1 36,1 32,8 15,5 5,4 100,0
6 – 10 yıl arası 8,0 29,7 35,7 17,5 9,1 100,0
11 – 20 yıl arası 10,3 31,6 29,4 18,4 10,3 100,0
20 yıldan fazla 18,8 34,4 28,1 14,4 4,4 100,0

Bakanlıkta Çalışılan Birim Sayısına Göre Dağılım
Bir 12,5 36,9 30,2 16,9 3,4 100,0
İki 9,3 33,9 36,3 12,9 7,7 100,0
Üç 4,1 32,5 35,5 20,8 7,1 100,0
Dört ve üzeri 14,3 31,4 30,0 15,4 9,0 100,0

Bakanlıktaki Unvan / Göreve Göre Dağılım
Yönetici / denetçi 17,4 36,9 27,5 10,1 8,1 100,0
Memur ve diğer personel 9,8 33,1 33,2 17,2 6,6 100,0

ORTALAMA 10,8 33,6 32,5 16,2 6,8 100,0

Page 78

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ VE PAYDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ ALGISI ARAŞTIRMASI

- 56 -

“Üst düzey yöneticiler etik ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermektedir”
ifadesine katılım düzeyinizi belirtiniz? (%)

İllere Göre Dağılım


Tablo 42 “Üst düzey yöneticiler etik ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermektedir” ifadesine katılım düzeyi
(%)Ta
m

am
en


ka

tıl
ıy

or
umK
at

ılı
yo

ru
mN
e

ka
tıl

ıy
or

um


ne
k

at
ılm

ıy
or

um


K
at

ılm
ıy

or
umHka

tıl
m

ıy
or

um


TO
P

LA
Mİstanbul (İstanbul) 10,6 21,1 35,2 21,6 11,6 100,0

Batı Marmara (Tekirdağ) 7,7 28,8 40,4 13,5 9,6 100,0

Ege (İzmir) 10,8 39,6 37,4 8,6 3,6 100,0

Doğu Marmara (Bursa) 3,0 39,0 32,0 21,0 5,0 100,0

Batı Anadolu (Ankara) 4,0 33,7 39,6 16,8 5,9 100,0

Akdeniz (Antalya) 17,9 39,3 23,6 14,3 5,0 100,0

Orta Anadolu (Kayseri) 12,0 52,0 22,0 10,0 4,0 100,0

Batı Karadeniz (Samsun) 11,7 26,7 38,3 18,3 5,0 100,0

Doğu Karadeniz (Trabzon) 19,5 46,3 22,0 9,8 2,4 100,0

Kuzeydoğu Anadolu (Ağrı) 8,2 34,7 30,6 14,3 12,2 100,0

Ortadoğu Anadolu (Malatya) 9,6 40,4 32,7 13,5 3,8 100,0

Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) 14,9 26,3 28,9 21,1 8,8 100,0

ORTALAMA 10,8 33,6 32,5 16,2 6,8 100,0

Page 154

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ VE PAYDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ ALGISI ARAŞTIRMASI

- 132 -

10. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda etik ile ilgili çalışmalar paydaşlarla
(Gümrük müşavirleri, STK’lar, Sendikalar, vb.) işbirliği içerisinde
yürütülmektedir.

5 4 3 2 1

C1. Sizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda etik ihlale sebep olan etkenler nelerdir?
C2. Sizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin etik ilke ve değerleri benimsemesi ve bilinçlenmesi için
yapılması gerekenler nelerdir?

C3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın etik konusundaki çalışmalarından haberdar mısınız? Vatandaşların bu konudaki
çalışmalardan daha fazla bilgi sahibi olmaları nasıl sağlanabilir?

C4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkinizde/işlemlerinizde herhangi bir etik davranış ihlali ile karşılaştınız mı?
Karşılaştıysanız ne tür bir etik davranış ihlali ile karşılaştınız? Herhangi bir yere şikâyet ettiniz mi? Ettiyseniz nereye

başvurdunuz?

C5. Sizce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda etik ihlallerin önüne geçilmesi için yapılması gereken şeyler nelerdir?
MÜLAKATI YAPAN: ……………….. TARİH: …………………….. SAAT: ……………………….

Page 155

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ VE PAYDAŞLARININ ETİK DAVRANIŞ ALGISI ARAŞTIRMASI

- 133 -

KAYNAKÇA
Bilen, A. (2008). Doğu Anadolu Bölgesindeki muhasebe meslek mensuplarının

profilleri, etik kurallarına bakışları ve meslek sorunları üzerine bir araştırma, Mali

Çözüm Dergisi, 85, Ocak-Şubat, 27-42.

Demirhan, M.F. (2013). Akademisyenlerin Adalet ve Etik Algılarının Örgütsel Adanmışlıklarına Etkisi, Yüksek

Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Dundar, F. (2011). Hizmet Sektöründe Çalışanların Etik Algılarının İşletme Performansına Etkileri: Gaziantep

İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Gökçe, O. ve Örselli, E. (2011). Kamu yönetiminde etik ve etik dışı davranış algısı, Turkish Journal of Business

Ethics, 4(7), 47-63.

Gülcan, M.G. Kılınç, A.Ç. ve Çepni, O. (2012) İlköğretim okulu müdürlerinin etik liderlik davranışları gösterme

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1), 123-142.

Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik: Bir durum çalışması. Kuram ve

Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 65-94.

Sakarya, Ş. ve Kara, S. (2010), Türkiye’de muhasebe meslek etiğine yönelik düzenlemeler ve meslek mensupları

tarafından algılanması üzerine bir alan araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12

(18), 57-72.

Topaloğlu, I. G. (2010), İşgörenlerin Adalet ve Etik Algıları Açısından Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık

İlişkisi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Zeytin, M. (2007), Bağımsız Muhasebe Meslek Mensuplarını Hata ve Etik Dışı

Davranışlara Yönlendiren Faktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Similer Documents