Download GOO prirucnik za nastavnike_SCREEN.pdf PDF

TitleGOO prirucnik za nastavnike_SCREEN.pdf
File Size2.9 MB
Total Pages140
Document Text Contents
Page 1

PRIRUČNIK
za nastavnike
Pomoć u provedbi
građanskog odgoja
i obrazovanja

Europska unija

Projekt financira Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Page 2

DOPRINESIMO ZAJEDNO
USPJEŠNOJ PROVEDBI
GRAĐANSKOG ODGOJA
I OBRAZOVANJA!

Page 70

68

02: poglavlje:

Proces mišljenja mora postati i sadržaj poučavanja. Učeničko odlučivanje, oblikovanje mišljenja, rješavanje

problema, suradnički rad, učenje kako učiti iz raznih izvora te kreativno integriranje ideja i informacija

moraju se uvijek smatrati bitnim i neodvojivim dijelom sadržaja nastavnog programa. Proces poučavanja

objedinjuje ove mehanizme i zahvaljujući njima ostatak nastavnog programa postaje smislen, vrijedan

i svrhovit temelj sadržaja koji se poučava.

Suradnju čini zajednički rad sa svrhom ostvarivanja zajedničkog cilja. Unutar ranije pripremljenih

suradničkih zadataka i situacija, učenici/ice tragaju za rezultatima na osobnoj i grupnoj razini. Nastava

se odvija u manjim skupinama tako da učenici/ice rade zajedno (grupa, rad u paru ili samostalni rad na

zadatku) kako bi povećali vlastito i međusobno učenje. Ovdje se uključuje predlaganje, zajedničko rješavanje

nekog problema i istraživanje ranije dogovorene teme putem čega se dolazi do novih ideja, novih situacija

ili nečega jedinstvenog. Iz brojne literature i priloženih istraživanja može se uvidjeti uspješnost učenika/

ica te kvalitetnije i zanimljivije poučavanje i učenje putem ove metode. Osim usvajanja znanja, učenici/

ice razvijaju kritičko, kreativno i logičko mišljenje, različite komunikacijske i socijalne vještine te jačaju

samopoštovanje (Richardson, 1997). Ono potiče skupinu na razmjenu gledišta i iskustava i na zajedničko

rješavanje problema. Omogućuje i potiče timski rad (Mlinarević, Peko, Vujnović, 2003). Oni razredi koji

primjenjuju ovu metodu izdvajaju se po nekim općim karakteristikama koje literatura prepoznaje kao:

pozitivna međuovisnost, neposredna poticajna interakcija, individualna i grupna odgovornost, ravnopravno

sudjelovanje/suradnička umijeća te grupno procesiranje (Dijagram 1).

Neposredna
poticajna

interakcija

Pozitivna
međuovisnost

Individualna
i grupna

odgovornost

Ravnopravno
sudjelovanje


Suradnička

umijeća

Grupno
procesiranje

Suradničko
sučelje

Dijagram 1: Sastavnice suradničkog učenja

Page 71

69

1. Pozitivna međuovisnost ∑ ona se događa na temelju povezanosti uspjeha pojedinaca i grupe. Učenici/

ice moraju osjetiti da njihov uspjeh ili neuspjeh znači uspjeh ili neuspjeh svih u skupini. To znači da se svi

moraju maksimalno truditi, uzajamno pomagati bez odustajanja (Romić, 2002). Bitno je razlikovati jake

i slabe oblike pozitivne međuovisnosti koja je usko povezana s motiviranošću pri ostvarivanju zadanog

cilja. Kako bi razvijali pozitivnu međuovisnost, moramo se koncentrirati na strukturu zadanog zadatka

te na strukturiranje grupne ocjene rezultata. Ako je razred dominantno natjecateljski orijentiran onda su

učenici negativno međuovisni. Tada se uspjesi jedne grupe povezuju s neuspjehom druge grupe.

2. Neposredna poticajna interakcija ∑ ona osigurava učenicima/ama međusobnu komunikaciju putem

suradnje kod rješavanja zadataka, kod pomaganja i međusobnog učeničkog poučavanja, kod zajedničkih

dogovora o mogućim rješenjima nekog problema i svakako kod načina učenja. Neposrednom poticajnom

interakcijom povećava se pozitivan učinak suradničkog učenja. Učenici/ice se koriste objašnjavanjem,

raspravljaju i prenose svoje znanje vršnjacima.

3. Individualna i grupna odgovornost ∑ Uključivanje individualne odgovornosti doprinosi akademskoj

dobrobiti suradničkog učenja. Metode koje osiguravaju grupnu ocjenu ili grupni uradak, a da pri tome ne

uzimaju u obzir individualnu odgovornost svakog pojedinca za njegov doprinos ne doprinose akademskom

uspjehu (Slavin, 1983). Svakom je učeniku dodijeljena određena uloga, a time i odgovornost u okviru posebno

sastavljene grupe. Jasna je analogija da uspješnim izvršenjem zadanog zadatka svaki pojedinac doprinosi

uspjehu skupine ili u suprotnom uz neuspješno izvršenje zadatka grupa bude iznevjerena.

4. Ravnopravno sudjelovanje/suradnička umijeća ∑ ono se osigurava dodjeljivanjem zadataka i podjelom

rada. Ravnopravno sudjelovanje čini osnovu za učenički uspjeh svih uključenih te mu je potrebna struktura.

Učenje se događa interakcijom učenika/ica s nastavnim sadržajem ili interakcijom s drugim učenicima/

ama. Umijeća koja želimo poučavati ovise o dobi učenika/ica, a neka od njih su: lijepo ponašanje, uporaba

obrazaca ponašanja (izvoli, hvala, molim, oprosti) u svim situacijama, dijeljenje osjećaja, davanje i primanje

različitih mišljenja, vrednovanje sebe i drugih, vođenje, komuniciranje, odlučivanje, izgradnja povjerenja

i rješavanje sukoba.

5. Grupno procesiranje ∑ predstavlja skupnu diskusiju u kojoj učenici/ice procjenjuju kvalitetu rada, koliko

su uspješno ostvarili zadane ciljeve i kako su se ponašali unutar skupine. U ovoj sastavnici nastavnici/ice

prate grupu, postavljaju pitanja, rade refleksiju i daju povratnu informaciju o uspješnosti suradnje.

Kao što je ranije navedeno, suradničko učenje odvija se kroz rad u paru i rad u grupama kao jedan od

najčešćih oblika rada. Rad u paru može biti dobar početak za skupne aktivnosti koje zahtijevaju veću razinu

suradnje (npr. postavljanje problema, prikupljanje informacija, izrada plana, provjeravanje rješenja) i tada

se koristimo aktivnostima:

• Razmisli/spari/razmijeni;

• Sažmi/spari/razmijeni;

• Formuliraj/razmijeni/poslušaj/kreiraj (više u: Meredith, K. S., Steele, J. L., Temple, C., 1998).

Strategije suradničkog učenja za rad u grupama su brojne te se mogu koristiti u raznim dijelovima

nastavnog sata ovisno o ciljevima, zadacima i sadržaju. Njima se omogućuju misaone razmjene čime se

potiče razumijevanje. Koristimo se: pedagoškom radionicom, igranjem uloga, simulacijom, olujom ideja,

kooperativnom slagalicom i dopunjaljkom, stablom budućnosti, grozdovima, čitanjem u paru, uglovima,

Page 140

Projekt „Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama” financira

Europska unija i Ured za ljudska prava Republike Hrvatske

ISBN: 978-953-7729-20-2

Europska unija
http://www.delhrv.ec.europa.eu

Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske
www.uzuvrh.hr

Similer Documents