Download ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ PDF

TitleΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
File Size3.5 MB
Total Pages114
Table of Contents
              Περιεχόμενα
1 - Πρόλογος
2 - Κοινωνικό περιβάλλον και θεολογικοί δογματισμοί
3 - Γλωσσικά στοιχεία
4 - Γνώμαι συγγραφέων
5 - Η ελληνικότης του Ιησού
6 - Συμπεράσματα
7 - Η συνομιλία του Ιησού με τον Πιλάτον
8 - Η μορφή του Ιησού
9 - Παράρτημα φωτογραφιών
10 - Βιβλιογραφία
11 - Συγγραφικόν έργον Κωνσταντίνου Πλεύρη
            
Document Text Contents
Page 1

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝ»

ΑΘΗΝΑΙ2004

Page 2

Ό Κων. Πλεύρns έτελείωσε τιiν
Γαλλικιiν Σχολιiν τού Αεοντείου Λυ­
κείου καί fλaβε πτυχίον Νομικίis (πα­
νεπ. Θεσσαλονίκns), Πολιτικών Έπι­
στnμών (Πάντειον Πανεπιστιiμιον)
καί Κοινωνιολογίαs (ΝΟΕ Παρισίων).
Εlναι Λικnyόροs παρ' Άρε� ΠάytιJ
καί άοχολείται μέ τιiν πολιτικιiν.

Διετέλεσε καDnγnτιis Πολιτικίis
Κοινωνιολογίαs στίs Σχολέs τών Σω­
μάτων Άσφαλείαs καί στιiν Σχολιiν
Γενικίis Μορφώσεωs 'Αξιωματικών
τού Άρχnγείου Στρατού. w Εχει κυ­
κλοφοριiσει μίαν σειράν βιβλίων
ίστορικού, πολιτικού, φιλοσοφικού
καί κοινωνιολογικού περιεχομένου,
πού έπραγματοποίnσαν έκδόσειs
στά 'Αγγλικά, ΊΙταλικά, 'Αραβικά.

Έπί δεκαετίαν έπεμελείτο κι
έπαρουσίαtε στό ΤΗΑΕΑΣΤΥ τιiν
έκπομπιiν «'Ιστορικέs Μνίiμεs» καί
τώρα στό «EXTRA» τriν έκπομπιiν
«'Εδώ ΈλλάS».

Τό συγγραφικόν του έργον, πού
εlναι αύστnρώs έπιστnμονικόν, άνα­
yνωρίσ{}nκε στό έξωτερικό (π.χ. άνα­
yόρευσιs είs έπίτιμον κα{Ιnγnτriν
Πανεπιστnμίου Γκουανταλαχάραs,
βιβλιοyράφnσιs έργασιών του, άνα­
κοινώσειs είs έπιστnμονικά περιοδι­
κά, συνέδρια κ. τ λ.). w Εχει κάνει πολ­
λέs διαλέξειs καί έδnμοσίευσε άρDρα
σέ έφnμερίδεs καί περιοδικά.

Γιά τίs πολιτικέs του ίδέεs φυλα­
κίσDnκε έπί έπταετίαs, δικάσDnκε
καί καταδιώχDnκε μαtί μέ τούs συ­
νεργάτεs του έπί Λnμοκρατίαs.

Page 57

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ρείται κατήγοντο έξ Άσσυρίαs καί άκόμn σήμερον
έπιςο'Ον, μετά τήν έξόντωσίν των άπό τούs Ρωμαί­
ουs, στήν πόλιν Ναμπλούs. Μεταξύ μάλιστα Έβραί­
ων καί Σαμαρειτών άνεπτύχθn μίσοs, &στε δέν ε{χαν
έπικοινωνίαν: «Ού yάρ συyχρώνται Ίουδατοι Σαμα­
ρε(ταs» (Ιωάννns Δ, 9).

οι Γαλιλαίοι tίσαν Φιλισταίοι, δnλαδή Κρnτικfts
καταγωγfts. Άμφότεροι οι Λαοί τfts Παλαιστίνns
(όνο μασία έκ το'Ο Π αλαιστίνο υ , υιο'Ο το'Ο
Ποσειδώνοs) άνέκα{}εν παρέμενον έχ{}ροί, πρόs
τούs •Εβραίουs. Τέλοs διά τήν πόλιν τfts Σαμαρείαs
πρέπει νά σnμειώσωμεν, δτι τήν κατέστρεψε ό Ρω­
μαίοs Αύτοκ ράτωρ Β εσπασιανόs καί έσφ αξε
πλft{}os κατοίκων τns, διότι έπανεστάτnσαν. Τήν πό­
λιν fκτισεν έκ νέου ό ·Ηρώδns ό Μέγαs, ό όποίοs τήν
ώνόμασε ·Ελληνικώs Σεβάστειαν.

Τοσον στήν Παλαιάν, δσο καί στήν Καινήν Δια-θή­
κη ν iι Γαλιλαία δέν έ{}εωρείτο •Εβραϊκή περιοχή,
άλλά ξένη χώρα, τήν όποίαν δέν κατώκουν 'Ιουδαίοι,
άλλά άλλοε{}νείs. Σχετικώs ό Ίωάννns (Δ, 1 4- 1 6)
άναφέρεται στόν Προφήτην Ήσαtαν όμιλο'Οντοs πε­
ρί Γαλιλαίαs καί άποκαλο'Οντοs αύτή ν: «Γαλ.ιλ.αtα
τών •Εttνών » ! οι δέ 'Ιουδαίοι πάντοτε διέκριναν
τούs έαυτούs των άπό τούs άλλοε{}νείs Γαλιλαίουs
(Ιωάννηs Ζ,52).

·ο συγγραφεύs Διονύσns Χιώνns εts δύο βιβλία
του άποδεικνύει άναμφισβητήτωs τήν •Ελληνικότη­
τα τfts γλώσσηs το'Ο Ίησο'Ο. Στό πρώτον χρησιμο­
ποιών έπιχειρήματα καί στοιχεία καταλήγει:

</0 Χριστόs, δπωs κα( ol :Απόστολοι σττί συνέ­
χει α , πο ύ riσav Ίο υδατο ι , άλλ ά Έλλ nvιστέs

56

Page 58

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟ Υ ΧΡΙΣΤΟ Υ

Ίουδαlοι, κα{ πού εlναι άπολύτωs βέβαιο, τουλάχι­
στον ίστορικά έχει άποδειχθεl, δτι δ Χριστόs, οί μα­
θnτέs Του, καθώs κα{ n συντριπτικn πλειοψnφ{α
τού λαού τiis Παλαιστ{νns μιλούσαν μονάχα τnν
έλλnνικn γλώσσα» (Δ. Χιώνn: «Ή άποκά-θαρσn τού
Χριστιανισμού άπό τά έ βραϊκά στοιχεία» , έκδ.
«·Άμιλλα», Ά-θfiναι 1 985, σελ. 64). Στό δεύτερο μέ
τίτλο : «Μιλούσε δ Χριστόs Έ λλnνικά; » ('Α-θfiναι
1 994) έπεκτείνεται εts κα-θαράν tστορικfιν μελέτnν
διά νά συμπεράνn: «έτσι άπό δσα άναφέρω προκύ­
πτει άβ{αστα τό άσφαλέs συμπέρασμα δτι μnτpικιi
γλώ σ σ α τού Χρι στού nταν ά σφαλώ� ri
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΟΙΝΗτnν δπο{αν μάλιστα μιλούσαν
πάρα πολλά χρόνια πρ{ν άπό τnν παρουσ{α Του στn
yii ... » (έν-8. άνωτ. σελ. 85 ).

Ή lίποψιs τού Δ. Χιώνn, δτι τά Έλλnνικά nσαν ή.
μnτρικfι γλώσσα τού Ίnσού ε1ναι σnμαντικfι, διότι
έφ' δσον δ Ίnσούs ε1χε τά Έλλnνικά ώs μnτρικfιν
γλώσσαν προκύπτει ή, Έ λλnνικfι Του καταγωγή.,
στfιν δποίαν πιστεύω άπολύτωs καί άποδεικνύω εts
lίλλnν μελέτnν μου, πού {}ά δnμοσιευ-θfi. 'Εδώ περιο­
ρίςομαι στό γλωσσικόν tδίωμα, πού έχρnσιμοποίει δ
Ίnσούs στfιν κα-θnμερινfιν Του συνομιλίαν καί στfιν
διδασκαλίαν Του.Άναντιρρfιτωs αύτό nτο ή. τότε λα­
λουμένn Έλλnνιστικfι «Κοινfι» . Ets τούτο συμφω­
νούν δλοι σχεδόν ot συγγραφείs, -θεολόγοι, ιστορικοί
κ.τλ. 'Εκεί πού δι·ίστανται αt γνώμαι, ε1ναι lίν έδίδαξε
καί Άραμαϊκά iί μόνον Έλλnνικά iί μετεχειρίσ-θn καί
τάs δύο γλώσσαs. At διαφορετικαί άπόψειs μετά
άπό προσεκτικfιν άνάγνωσιν τών κειμένων τfis Κ .Δ.
άπορρ(πτονται ή, μία μετά τfιν lίλλnν καί άπομένει ή,

57

Page 113

Ό Ίησούs Χριστόs δέν

άφησε γραπτά κείμενα. Πά­

ντοτε ώμίλει καί έδίδασκε

προφορικώs.

Είs ποίαν γλώσσαν δμωs

ώμίλει; Διερμηνείs ούδαμού

άναφέρεται δτι έχρησιμο­

ποιούντο. Συνεπώs τιίν

γλώσσαν, τιίν όποίαν έχρησι­

μοποίει, έπρεπε νά τιίν γνω­

ρίζουν οί άκροαταί του. Ποία

ι\το iι κυρίαρχη αύτιί γλώσσα;

τΗτο iι μητρική γλώσσα τού

Χριστού;

Τό έπιστημονικόν κύροs

τού συγγραφέωs έγγυάται

όρ.fiάs άπαντιίσειs είs τά ύφι­

στάμενα έρωτιίματα.

Page 114

Τό παρόν βιβλίον δέν εlναι {}ρησκευτικόν, άλλά

ίστορικόν. Αύτό σημαίνει, δτι δ σα γράφονται στηρί­

ςονται είs στοιχεία πραγματικά καί όχι, δογματικά.

Σκοπόs του είναι νά πληροφοριίση άντικειμενικώs,

περί τfιs γλώσσns καί τfιs μορφfιs τού Χριστού.

'Έτσι έχομεν τιίν άν{}ρωπίνην ταυτότητα τfιs

προσωπικότητοs τού 'Ιησού.

ISBN 960-835-802-7

Similer Documents