Download Gerard de Villiers - [SAS] - Magie neagră la New York v.1.0 PDF

TitleGerard de Villiers - [SAS] - Magie neagră la New York v.1.0
File Size1.5 MB
Total Pages202
Table of Contents
              Capitolul I.
Capitolul II.
Capitolul III.
Capitolul IV.
Capitolul V.
Capitolul VI.
Capitolul VII.
Capitolul VIII.
Capitolul IX.
Capitolul X.
Capitolul XI.
Capitolul XII.
Capitolul XIII.
Capitolul XIV.
Capitolul XV.
Capitolul XVI.
Capitolul XVII.
Capitolul XVIII.
Capitolul XIX.
            
Document Text Contents
Page 2

Gerard de Villiers

Magie neagră la New York2

Page 101

Centimetru cu centimetru. Brunner se târa în lungul
bastingajului spre scara de coborâre. Dac ar fi reuşit să ă
ajung la rm în aceast stare…ă ţă ă

Turcul se arunc asupra lui şi încerc s -l imobilizezeă ă ă
prinzându-l de mijloc cu bra ele. Cu o singur lovitur de şaleţ ă ă
neam ul îl respinse. Krisantem relu încercarea cu la ul s u,ţ ă ţ ă
dar nu reuşi s -l treac în jurul gâtului neam ului, care-şiă ă ţ
relu drumul. Acestuia îi mai r mâneau de parcurs cinciă ă
metri.

Krisantem îşi scotoci buzunarele şi g si pumnalul deă
comando. De ast dat , el îşi aştept adversarul, rezemat deă ă ă
bastingaj. Cel lalt venea spre el groh ind şi cl tinându-se.ă ă ă
Când fu destul de aproape, cu toate puterile îi înfipse arma
chiar deasupra ombilicului şi continu s -l spintece pân înă ă ă
dreptul sternului, dup care smulse lama.ă

Anton Brunner se opri şi se cl tin . Un sunet nou îi ieşi dină ă
beregat „grau, grau”, înso it de un val de sânge.ă ţ

Cu ochii închişi, el îşi duse mâinile la burt pentru a re ineă ţ
masa de intestine care se rev rsau pe punte. El mai f cuă ă
câ iva paşi spre Krisantem.ţ

— Nu este posibil, nu este posibil, zise Krisantem în
turceşte.

Uitase germana.
Era livid. Nu v zuse niciodat atâta poft de a tr i.ă ă ă ă

Neam ul continua s avanseze într-o balt de sânge care seţ ă ă
m rea de la o clip la alta, cu un plânset continuu de fiară ă ă
care se lupt cu moartea. Avea rezerve de energieă
incredibile. Îşi scuipa pl mânii, vomita sânge, fa a arsă ţ ă
probabil îl f cea s sufere cumplit, dar el avansa spreă ă
pasarel .ă

Krisantem privi cheiul pustiu.
Lu pistolul, se apropie şi-i trase în cap foarte de-aproape,ă

aşa cum ai înfige o sering hipodermic .ă ă
Ratat.
Glon ul lovi doar falca inferioar , care acum atârna pânţ ă ă

unde începea gâtul. Un nou val de sânge îşi f cu apari ia, dară ţ
el continua s avanseze.ă

Krisantem nu mai îndr znea s trag , nu mai îndr znea să ă ă ă ă
fac nimic, fiind deodat cuprins de un respect imens pentruă ă

101

Page 102

omul care nu voia s moar . Îi era ruşine şi ar fi vrut s -lă ă ă
salveze.

Punându-şi pistolul la centur , se apropie de neam şi-l luă ţ ă
domol de bra , ca un înso itor pe un orb.ţ ţ

Anton Brunner nu mai înainta. Cu mâna dreapt crispată ă
pe bastingaj el continua s emit acel ciudat zgomot „grau,ă ă
grau”. Turcul ar fi vrut s -şi astupe urechile. Când neam ul îiă ţ
sim i mâna, încerc un gest pentru a se degaja, dar nu maiţ ă
avu for a necesar . Atunci r mase imobil, oribil, inuman.ţ ă ă
Krisantem, începu s tremure f r s poat scoate nici ună ă ă ă ă
cuvânt.

Deodat , Anton Brunner c zu pe-o parte, ca şi cum un arcă ă
s-ar fi rupt. Geam tul lui se transformase într-un scâncetă
foarte slab şi deodat încet complet. Anton Brunner murise.ă ă
Asta produse o pat dezgust toare de sânge şi alte resturi peă ă
frumoasa punte de acaju, dar cel pu in nu mai mişca.ţ
Krisantem se dezmetici, îşi şterse mâinile de sudoare şi se
uit în ochii lui Malko, în care citi acelaşi dezgust visceral şiă
aceeaşi emo ie fa de lupta supraomeneasc a neam uluiţ ţă ă ţ
cu moartea. Niciodat cei doi oameni nu vor uita searaă
aceea.

Focul de arm nu p rea s fi alarmat pe cineva. Malko îşiă ă ă
rec p t primul sângele rece. Ei nu mai aveau prea multă ă ă
timp. Echipajul trebuia s revin şi Anton Brunner nu vorbise.ă ă
El avu o idee.

— Aşteapt -m , îi ordon el lui Krisantem.ă ă ă
El reintr în pântecele navei şi g si uşor cabina c pitanuluiă ă ă

care d dea în salon.ă
C utând prin sertare, el descoperi ce-l interesa şi anumeă

c vasul panameză White-Devil avea ca port de domiciliu
Montego Bay în Jamaica.

Nu-i mai r mânea decât aceast pist . Înc ame it, el urcă ă ă ă ţ ă
pe punte cu paşi mici. Malko sim i mirosul de benzin . Turculţ ă
g sise dou canistre cu benzin într-un col . Prima servise caă ă ă ţ
s inunde cadavrul lui Anton Brunner şi cea de-a doua serviă
la îmbibatul pun ii, dup care arunc recipientul gol. Malkoţ ă ă
era deja la rm iar turcul îl urm pe pasarel . Înainte s sarţă ă ă ă ă
pe p mânt el aprinse un m nunchi de chibrituri pe care leă ă
arunc în urma lui.ă

102

Page 201

veşti despre israelieni, dup atentatul de la München. Elă
spera c ei vor citi ziarele. Un raport complet fu trimisă
Ambasadei Israelului, pentru a fi trimis organelor
competente. Cu toate acestea, Malko nu era liniştit.

El luase leg tura cu un medic de la Chicago pentru a faceă
s dispar tatuajul SS. Metoda consta în folosirea unei razeă ă
laser. Practicianul jurase c metoda este nou , nu comportă ă ă
dureri, cu condi ia s nu se g seasc un orificiu sub sinistrulţ ă ă ă
tatuaj.

Malko îşi începuse orele de gimnastic , când soneria sună ă
timid. El tres ri, se duse s -şi ia chimonoul din m taseă ă ă
neagr şi se duse s deschid uşa.ă ă ă

R mase în cadrul uşii stupefiat. Acolo se aflau doiă
israelieni, f r nici o îndoial . Unul dintre ei avea în mân oă ă ă ă
sacoş mare neagr .ă ă

Malko nu avu timp nici m car s simt frica. Unul dintre ei,ă ă ă
îi întinse mâna şi îi spuse într-o englez aspr :ă ă

— Eu m numesc Ben Uri. Nu v fie team domnule Linge.ă ă ă
Noi ştim c adev ratul Rudi Guern este mort.ă ă

Malko nu era complet liniştit.
— Ce vre i s face i atunci?ţ ă ţ
Ben Uri surâse amabil.
— Cred c nu ve i regreta vizita noastr . Pute i s neă ţ ă ţ ă

conduce i pân -n sala dumneavoastr de baie?ţ ă ă
— Sala mea de baie?
Malko îi privi cu luare-aminte. Ei erau serioşi ca nişte papi

şi deloc ostili.
— Pofti i pe-aici, zise el. Sper c nu ve i r mâne mult timp.ţ ă ţ ă

Tocmai voiam s -mi fac un duş.ă
— V-a i sp lat deja pe din i? îl întreb Ben Uri.ţ ă ţ ă
— Nu înc , zise amabil Malko, dar ne putem sp laă ă

împreun … Va fi o pl cere. Unde vre i s ajunge i?ă ă ţ ă ţ
În baie, israelianul lu pasta de din i, apoi schimb câtevaă ţ ă

fraze în limba idiş cu colegul s u care ridic capul şi lu oă ă ă
cutie neagr dreptunghiular din sacoşa sa.ă ă

Malko era din ce în ce mai intrigat.
— De ce îmi lua i pasta de din i?ţ ţ
— De câte ori v-a i servit de aceast past ? întreb Benţ ă ă ă

Uri.

201

Page 202

— De dou ori, cred, pentru c nu am fost aici.ă ă
— A fost norocul dumneavoastr , zise Ben Uri.ă
Asta începea s semene cu o glum .ă ă
— A i vrea s -mi pierd din ii? glumi Malko.ţ ă ţ
— Tocmai, dac l-a i fi servit cu regularitate, v-a i fiă ţ ţ

pierdut din ii, chiar şi via a. În timpul absen eiţ ţ ţ
dumneavoastr , noi am fost aici şi v-am schimbat pastaă
dumneavoastr de din i cu aceasta. Ea con ine acum ună ţ ţ
mare procent de taliu…

Malko r mase stupefiat:ă
— Taliu?
— Da. Aşa cum şti i f r îndoial , este un produs foarteţ ă ă ă

radio activ, în concentra ia în care el se g seşte în acest tub.ţ ă
Dumneavoastr a i fi fost mort în jur de trei luni, cuă ţ
simptomele unei leucemii galopante… Privi i, acesta este unţ
contor Geiger.

El apropie cutia neagr de tubul de past de din i. Imediat,ă ă ţ
ea emise o serie de trosnituri din ce în ce mai rapide…

Malko, albise de tot.
— Lua i murd ria asta de aici, zise el.ţ ă
— Imediat, zise politicos Ben Uri.
El scoase din sacoş o cutie de plumb şi puse în ea oribilaă

past de din i.ă ţ
Malko încerc s ridice cutia, dar ea cânt rea cel pu ină ă ă ţ

cinci kilograme.
Plecar cu to i din baie.ă ţ
— Am fi putut s v prevenim prin telefon, explic Ben Uri,ă ă ă

dar ineam s recuper m tubul, deoarece cost foarte mult şiţ ă ă ă
e foarte primejdios. Noi hot râsem s folosim acest mod de aă ă
v elimina, din cauza accidentului de la München. Acesta ne-ă
a bulversat. Pentru prima oar am ucis un nevinovat.ă

Ei plecar ca dou fantome, se urcar într-o maşină ă ă ă
neagr şi plecar într-un nor de praf. Malko nu mai aveaă ă
poft s se spele. Nici chiar de via nu mai avea chef.ă ă ţă
Câmpia verde a Statului New York îi p rea sinistr .ă ă

Sfârşit.

202

Similer Documents