Download FYBA Psychology PDF

TitleFYBA Psychology
LanguageEnglish
File Size1.3 MB
Total Pages204
Document Text Contents
Page 102

2) Jee®ekeÀ mce=leer : ( Declarative Memory )

peeie=le Je JeemleJe mJejÀHeeleerue mce=leerme Jee®ekeÀmce=leer cnCeleele. ³eeceOes %eeveeOeejerle mce=leer p³eeceOes mLeU, keÀeU,

Yee<ee, He´mebie, ceeefnleer, %eeve Deeoer JeemleefJekeÀ mce=leer Demeleele. Jee®ekeÀ mce=leerme He´keÀì mce=leer Demesner cnCeleele.

peeie=leHeCes p³ee®es mcejCe keÀjÀ MekeÀlees DeMee mce=leer cnCepes veeJes, J³eefkeÌleefJeMes<e, MeyoeLe&, mebkeÀuHevee F. iees<ìer efJe<e³eer®³ee

mce=leer ³ee He´keÀejele cees[leele cnCetve jÀ{ DeLee&ves mce=leer p³eeuee cnCeleele leer ner®e nes³e. Goe. Heefj#esceOes Gllejs ³ee®e

mce=leerletve meg®eleele. He´keÀì mce=leer®es oesve Yeeie Demeleele – Ieìvee He´mebieeb®eer mce=leer Je Meyomce=leer.

3) Ieìvee – He´mebieeb®eer mce=leer ë

J³ekeÌleer®³ee mJele뮳ee peerJeveeleerue mLeue–keÀeue efJe<e³ekeÀ DeeþJeCeer ³ee mce=leer ceO³es peleve keÀjÀve þsJeu³ee peeleele.

peerJeveevegYeJeeleerue leejerKe -Jeej Je peeiesefJe<e³eer®³ee mce=leer ³ee He´keÀejele cees[leele. ®eefj$eelcekeÀ HeeMJe&Yetceer Demeuesu³ee Je

YeeJeefvekeÀ mHeMe& ueeYeuesu³ee J³eefkeÌlepeerJeveeleerue efJeefJeOe Ieìvee Je He´mebie ³ee oerIe&keÀeefueve mce=leerle leHeMeerueebmen veeWoefJeuesues

Demeleele. ³ee He´mebieele mJeleë®es ³eMe (Heefnueer Deeues lesJne efceUeuesueer ì^[email protected]Àer Je MeeyeemekeÀer), efYeleeroe³ekeÀ DevegYeJe (

mee³ekeÀueJejÀve He[u³eeves Hee³eeuee Peeuesues [email protected]´ÀkeÌ®ej)keÀewlegkeÀ, uee[(HeoJeeroeveemeeþer cegoodece HejieeJeentve Deeuesues Deepeer –

Deepeesyee, l³eebveer efouesues ceneie[s Ie[³eeU), veeJe[les He´mebie (peerJeueie cewef$eCeerMeer Peeuesues keÀ[eke̳ee®es Yeeb[Ce, MeeUsle

efceUeuesueer efMe#ee, cegbyeF& [email protected]Àesmìele oesve efoJeme De[keÀuesues yeeyee) F. cegK³e He´mebie peleve kesÀues peeleele.

4) Meyomce=leer : ( Semantic Memory)

³ee mce=leerle Meyoeb®es DeLe&, l³eeceOeerue HejmHejmebyeOe Je l³eeb®³ee mebJeeoeleerue Je efJe®eejebceOeerue JeeHeje®es efve³ece meeþJeues

peeleele. ner Meyoeb®³ee DeLee&Meer efveie[erle DeMeer mce=leer Demetve l³eele mLeue-keÀeuee®eer ieCevee nesle veener. Meyoeb®es peie Je

l³eeb®ee JeeHej ³eeefJe<e³eer®es mebIeìerle %eeve p³eele JeemleefJekeÀ iees<ìer, cetuelelJes, veeles Je ³eespevee ³eeb®ee meceeJesMe neslees.

leke&Àmegmebiele efjleerves ner ceeefnleer meeþefJeu³eecegUs J³ekeÌleerme l³eeletve leeefke&ÀkeÀ Devegceeve keÀe{Ces Meke̳e nesles. leguevesle

Meyomce=leer He´mebie Je Ieìveeb®³ee mce=leerHes#ee DeefOekeÀ mebIeìerle Demeles Je He´mebie – Ieìveeb®³ee mce=leerHes#ee keÀceer HećeeCeele ³ee

mce=leer®es efJemcejCe mebYeJeles.

He´Mve ë

1) KeeefueueHewkeÀer keÀesCel³eener leerve meb%ee mHe<ì keÀjeë

JesoefvekeÀ mce=leer

mebkesÀleerkeÀjCe

DeJee®ekeÀ mce=leer

Ieìvee – He´mebiee®eer mce=leer

Page 103

2) oerIe&keÀeefueve mce=leerefJe<e³eer meefJemlej ceeefnleer Ðee.

3) efìHee Ðee.

Jee®ekeÀ mce=leer

DeuHekeÀeueerve mce=leer

ceeefnleer mebke´ÀceCe He´efkeÀ́³ee He´e©He

mce=leer He´efke´À³es®eer JewefMe<þ³es


4) pees[³ee peceJee

(De) (ye)

12 les 30 meskebÀo - He´eflemeeoelcekeÀ mce=leer®ee keÀeU

3 les 4 meskebÀo - mce=leer He´efke´À³es®ee DeejeKe[e

JeeIe Je [email protected]&ve - DeuHe – mce=leer®ee keÀeU

[email protected]& efceuej - mebmkeÀjCe mleje®es He´e©He

efke´ÀkeÀ Je ueeskeÀFì& - DebkeÀ – DeeJeekeÀe ®ee®eCeer


5) mce=leer®es meebkesÀeflekeÀjCe, meeþJeCe Je He´l³eve³eve ³ee keÀuHevee GoenjCeemen mHe<ì keÀje.

6) mce=leer®³ee oesve J³eeK³ee osGÀve oerIe&mce=leer®³ee keÀesCel³ee ner oesve He´keÀejeb®eer ®e®ee& keÀje.efJeYeeie – 25.9 oerIe&keÀeefueve mce=leer®es He´l³eeve³eve ë(Retrieval of Long – Term Memory)oerIe&keÀeefueve mce=leerletve ceeefnleer®es He´l³eeve³eve keÀjCes,leer vescekesÀHeCeeves DeeþJeCes ns meesHes veener.mce=leer®³ee

meeþ³eeceOetve ceeefnleerme Hegvne mce=leerHeìueeJej peeie=le keÀjC³ee®³ee He´efke´À³esme He´l³eeve³eve cnCeleele. He´l³eeve³eve F&Meejs

He´l³eeve³eve keÀjC³eele ceesuee®eer ceole keÀjleele. ns F&Meejs cnCepes mce=leerceOetve SKeeoer iees<ì peeie=le keÀjleevee ceole keÀjCeejs

GefoodHekeÀ nes³e. ³eebvee met®ekeÀ DeeþJeCeer Demesner mebyeesOeleele pes DeeHeu³ee oerIe&mce=leer ieb´Leeue³eeletve vesceke̳ee keÀesCel³ee

efJeYeeieeletve ceeefnleer®es He´l³eeve³eve keÀjeJe³ee®es ceeefnleer efceUJee³e®eer ³ee®es ceeie&oMe&ve keÀjleele. DeeHeu³ee HeefjJesMeeleerue

keÀesCeleerner Jemlet, Ieìvee Demes GefoodHekeÀ þjÀ MekeÀles.

Similer Documents