Download fiz-hemija-bgINFO20PROGRAMI20I20ZADACI20za20sajt20pdf PDF

Titlefiz-hemija-bgINFO20PROGRAMI20I20ZADACI20za20sajt20pdf
File Size398.1 KB
Total Pages14
Table of Contents
              ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU
PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT
	MATEMATIKA
	FIZIKA
	HEMIJA
	FIZIČKA HEMIJA
PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIČKE HEMIJE JUL 2005 GIDINE
PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE JUL 2005 GIDINE
	PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIKE (30. juni 2005)
	PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE
            
Document Text Contents
Page 1

1


ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITUZa upis na Fakultet za fizi ku hemiju (za zvanje diplomirani
fizikohemi ar) mogu se polagati ispiti iz fizi ke hemije, hemije, fizike ili
matematike. Svaki od ovih ispita donosi maksimalno 100 poena. Broj
bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata ovog Fakulteta izra unava
se po formuli: 0,6xFH ili 0,6xH ili 0,6xF ili 0,6xM (broj poena FH - fizi ka
hemija, H – hemija, F – fizika i M – matematika). Ako kandidat polaže dva
ispita ra una e se onaj na kome je ostvario više bodova.
Mesto na rang listi i broj ukupno ostvarenih bodova odre uju da li
kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li e biti finansiran
iz budžeta ili e samofinansirati školarinu. Kandidat može biti upisan na
teret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis na teret
budžeta i ako ima više od 51 boda. Kandidat koji samofinansira školarinu
može biti upisan ako se na rang listi nalazi do broja odobrenog za upis
samofinansiraju ih kandidata i ako ima više od 30 bodova.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom Konkursu ne
upiše u predvi enom roku, Fakultet e umesto njega upisati drugog kandidata,
prema redosledu na rang listi, u roku utvr enom procedurom upisa.PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

MATEMATIKA
1. Osnovne logi ke operacije. Pojam funkcije.
2. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.
3. Linearna funkcija. Linearne jedna ine i nejedna ine. Sistemi linearnih jedna ina

i nejedna ina.
4. Kvadratna funkcija. Kvadratne jedna ine i nejedna ine. Sistemi kvadratnih

jedna ina.
5. Algebarske i iracionalne jedna ine i nejedna ine.
6. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i

eksponencijalne jedna ine i nejedna ine.
7. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jedna ine i nejedna ine. Primena

trigonometrije na trougao.
8. Kompleksni brojevi.
9. Analiti ka geometrija u ravni (prava, krug, elipsa, hiperbola i parabola).
10. Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, etvorougla i kruga).
11. Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena

kupa, sfera i delovi sfere).
12. Kombinatorika. Binomna formula. Aritmeti ka i geometrijska progresija.
13. Pojam grani ne vrednosti. Izvod i primena izvoda.

Page 2

2

LITERATURA:
1. Đ. Vukomanović, D. Georgijević, A. Zolić, Đ. Jovanov, M. Lazić, M. Merkle,

M. Miličić, R. Radovanović, Z. Radosavljević, Z. Šami, Zbirka zadataka i
testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehni ke i
prirodno-matemati ke fakultete, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd, 1994.

2. D. Đ. Tošić, N. D. Stanković, Testovi iz matematike-Priru nik za pripremu
prijemnih ispita, Grifon, Beograd, 1998. god.


FIZIKA


1. Prostor, vreme i kretanje
2. Sila i energija
3. Pojam o relativističkoj mehanici
4. Sile i bezvrtložno polje
5. Zakoni održanja i energije
6. Hidromehanika
7. Fizika velikog broja molekula
8. Elektrokinetika
9. Sile i vrtložno polje
10. Elektromagnetna indukcija
11. Oscilacije
12. Geometrijska optika
13. Talasi
14. Fizika mikrosveta – kvantna svojstva zračenja
15. Fizika mikrosveta – struktura atomskog jezgra


LITERATURA:
1. V. Georgijević, Lj. Janković, G. Todorović, Zbirka testova iz fizike, priručnik za

pripremu prijemnog ispita na tehničkim fakultetima, Barex, Beograd, 1991.
2. B. Stanić, M. Marković, Zbirka rešenih zadataka sa prijemnih ispita na

Elektrotehni kom fakultetu u Beogradu, Nauka, Beograd, 1992.
3. B. Stanić, M. Marković, Zbirka rešenih testova i zadataka sa prijemnih ispita

na tehni kim fakultetima, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1998.


HEMIJA
1. Opšti deo. Materija i energije, masa. Supstanca. Analiza i sinteza.
2. Jedinjenja i elementi. Zakon o održanju mase. Zakon stalnih težinskih odnosa.

Zakon prostih zapreminskih odnosa. Avogadrov zakon.
3. Oksidacija i redukcija. Oksidi, hidroksidi. Anhidridi kiselina i anhidridi baza.

Kiseline, baze i soli. Neutralizacija. Neutralne, kisele i bazne soli.
4. Periodni sistem elemenata. Klasifikacija elemenata.
5. Struktura atoma (elektron, proton, neutron), atomsko jezgro i elektronski

omotač. Valentna stanja elemenata.
6. Rastvori.
7. Elektroliti i neelektroliti. Teorija o elektrolitičkoj disocijaciji.

Page 7

7

A) 2-metil-2-butanol B) 2-metil-3-heksin
C) 2-pentanol D) 2-metilhlorbenzen
E) butanal N) ne znam (5 poena)


8. Izra unati molalitet rastvora CaCO3 koji sadrži 10g CaCO3 u 2kg vode. Ar(O) =
16, Ar(C) = 14, Ar(Ca) = 40

A) 0,2 mol/kg B) 0,02 mol/kg
C) 0,5 mol/kg D) 2 mol/kg
E) 0,05 mol/kg N) ne znam (8 poena)


9. Anhidrid sumporne kiseline je:

A) SO2 B) HSO2
C) SO3 D) HSO
E) HSO3 N) ne znam (3 poena)


10. Koliko ima neutrona atom iji je maseni broj 40, a redni broj 20?

A) 60 B) 40
C) 30 D) 20
E) 10 N) ne znam (4 poena)


11. Koliko grama vodonika je potrebno za dobijanje 102g amonijaka? 3H2 + N2
2NH3, Ar(H) = 1, Ar(N) = 14

A) 2 B) 12
C) 6 D) 36
E) 18 N) ne znam (7 poena)


12. Funkcionalna grupa alkohola je:

A) COOH B) CHO
C) CO D) OH
E) CH3 N) ne znam (3 poena)


13. Koliko vode treba dodati u 100 ml rastvora NaCl koncentracije 1,5 mol/dm3 da
bi se dobio rastvor koncentracije 1 mol/dm3?

A) 50 dm3 B) 150 ml
C) 5 dm3 D) 50 ml
E) 1,5 dm3 N) ne znam (8 poena)


14. Koje od navedenih jedinjenja spada u aromati na?

A) etin B) mravlja kiselina
C) benzen D) formaldehid
E) etanol N) ne znam (4 poena)


15. Zapremina 3 mola vodonika pri standardnim uslovima je

A) 67,2 dm3 B) 6,72 dm3
C) 67,2 m3 D) 67,2 cm3
E) 6,72 cm3 N) ne znam (5 poena)

Page 8

8


16. Kolika je koncentracija H+ jona u vodenom rastvoru u kojem je koncentracija
OH- jona 10-8 mol/dm3?

A) 10-6 mol/dm3 B) 108 mol/dm3
C) 10-2 mol/dm3 D) 106 mol/dm3
E) 10-12 mol/dm3 N) ne znam (7 poena)


17. U procesu jonizacije atom:

A) prima elektron B) prima proton
C) gubi elektron D) gubi elektron i proton
E) gubi proton N) ne znam (3 poena)


18. Jednobazna karboksilna kiselina ima slede i sastav: C-6,21%; H-4,35%; O-
69,55%. Odrediti molekulsku formulu kiseline. Ar(O) = 16, Ar(H) = 1, Ar(C) = 12

A) CH3CH2COOH B) COOH
C) CH3COOH D) HOOCCOOH
E) HCOOH N) ne znam (8 poena)


19. U kojem od navedenih jedinjenja je prisutna jonska veza?

A) CaCl2 B) NH3
C) HCl D) C2H4
E) CH3COOH N) ne znam (4 poena)


20. Koliko mola HCl ima u 0,5 dm3 rastvora ija je koncentracija 2 mol/dm3?

A) 0,5 B) 2
C) 0,25 D) 1
E) 1,5 N) ne znam (5 poena)

PRIJEMNI ISPIT IZ FIZIKE (30. juni 2005)
2 4 4 4 2


Test sadrži 20 zadataka.

Uz svaki zadatak nazna en je broj poena za ta an odgovor. Pogrešan odgovor donosi –10% od broja
poena za ta an odgovor. Zaokruživanje više od jednog odgovora ili nezaokruživanje ni jednog
odgovora donosi –1 poen.


1. Snaga mašine koja za 2 minuta izvrši rad od 4800 J je:

a) 0,33 W b) 40 W c) 1,2 kW
d) 2,4 kW e) 80 kW n) ne zn (3 poena)


2. Beta zraci su:

a) jezgra 1H

3 b) protoni c) elektroni

Page 13

13

D) 45 < s ≤ 60; E) s > 60; N) Ne znam.

11. Ako je λ0 vrednost parametra λ za koju je ne jednakost
1

3
2

2

++
++

xx
xx λ

< 2

ta na za sve realne vrednosti x osim za jednu, onda λ0 pripada:
A) (0,1]; B) (1,2]; C) (2,3];
D) (3,4]; E) (-∞,0] ∪(4,∞); N) Ne znam.12. Broj rešenja jedna ine
2
1

2sin
2
1

cos2 =− xx na segmentu ⎥⎦


⎢⎣2
,

2
ππ

je:

A) 0; B) 1; C) 2;
D) 3; E) ve i od 3; N) Ne znam.

13. Ako je log147 = a i log145 = b, onda je log3528 jednak:


A)
ba
a

+
−2

; B)
ba

a
+
− 2

; C)
2−

+
a

ba
;

D)
a
ba


+

2
; E)

ba
a

+
−1

; N) Ne znam.

14. Šifra na sefu odre ena je nizom od pet dekadnih cifara. Koliko ima šifara
ije cifre ine strogo opadaju i niz?


A) 30240; B) 15120; C) 7560;
D) 1890; E) 252; N) Ne znam.


15. Pravougli trougao ABC kateta i cma 3= cmb 4= rotira oko prave koja
sadrži teme C pravog ugla i paralelna je hipotenuzi c. Zapremina V tako
dobijenog tela je [u cm3]:


A) 28,8π; B) 9,6π; C) 20,32π;
D) 8,2π; E) 19,2π; N) Ne znam.


16. Ako je f : R → R i f(x) + 2 f(1 – x) =x za svako x ∈ R, onda je f(x) jednako:

A)– x +
3
2

; B)
3
2

−x ; C)
3
2

+x ;

D)
3
1

−x ; E) ; N) Ne znam. )1( xx −

17. Suma binomnih koeficijenata lanova na neparnim mestima u razlaganju

binoma

n

a

ba
a−⋅

7 3
5

3
jednaka je 2048. lan koji sadrži je: 3a

A) – 264a3b7; B) 264a3b7; C) 132a3b7;
D) – 132a3b7; E) 256a3b9; N) Ne znam.

Page 14

14

18. Ako je jedan koren polinoma , axx +− 23 Ra∈ , kompleksan broj 1+i, i2
= -1, onda je realan koren tog polinoma jednak:


A) 2; B) 1; C) 0;
D) –1; E) –2; N) Ne znam.

19. Dat je sistem jedna ina: 12 +=+ ayx ,
2
1

42 −+= aaxy , gde je a

realan parametar. Ako su rešenja x i y ovog sistema realni brojevi, onda
izraz dostiže najmanju vrednost za: 22 yx +

A) ; B) 1=a
4
1

=a ; C)
4
7

=a ;

D)
4
1

−=a ; E) ; N) Ne znam. 1−=a

20. Jedna ina xpx 249 −=− ima ta no dva realna i razli ita rešenja ako i
samo ako realni parametar p pripada:

A) )
2
9

,
4
9

( ; B) )⎢⎣
⎡ 5,
2
9

; C) [5,6);

D) [6,7); E) [0,
4
9
]; N) Ne znam.

Similer Documents