Download Fileshare.ro 117028021 Rice Anne Cantecele Serafimului 1 Vremea Ingerului PDF

TitleFileshare.ro 117028021 Rice Anne Cantecele Serafimului 1 Vremea Ingerului
File Size1.0 MB
Total Pages268
Document Text Contents
Page 134

- Ascult , a spus el, şi, deşi nu îl puteam vedea, vocea i să -a
reverberat cu ecou de ziduri. P ream pierdu i în înă ţ tuneric.
De fapt, el nu se z rea deloc. Eram singur.ă
Puteam auzi din întuneric voci furioase, nu foarte departe.

Iar corul de rug ciuni se stinsese.ă
- Sunt chiar lâng tine, a spus el.ă
M-am sim it însp imântat pentru o clip , dar apoi iţ ă ă -am

sim it strânsoarea mâinii.ţ
- Ascultă-m , a zis. Ceea ce auzi de pe strada cealalt esteă ă

o mul ime de oameni g l gioşi, iar timpul este scurt. Peţ ă ă
tronul Angliei st regele Henry de Winchester, miă -a ex-
plicat. Po i sţ ă- i dai seama astfel c suntem în anul 1257,ţ ă
dar niciuna dintre aceste frânturi de informa ii nuţ - i va fi deţ
niciun folos aici. Cunoşti aceste vremuri probabil la fel de
bine ca orice persoan din secolul t u, le cunoşti aşa cumă ă
ele nu se pot cunoaşte. Trebuie s ai grij de Meir şi deă ă
Fluria, şi toat evreimea se roag pentru c Meir şi Fluriaă ă ă
sunt în pericol şi, aşa cum bine în elegi, pericolul se poateţ
întinde asupra întregii popula ii evreieşti din acest oraş.ţ
Pericolul poate ajunge pân la Londra.ă
Eram absolut fascinat şi deosebit de însufle it, mai multţ

decât fusesem vreodat în via a mea comun . Cuă ţ ă noşteam
aceste vremuri şi pericolul care îi înconjura peste tot pe
evreii din Anglia.
Îmi era şi foarte frig.
M-am uitat în jos şi am v zut c purtam pantofi cuă ă

catarame. Sim eam c am ciorapi de lân . Slav Domnuţ ă ă ă lui
c nu eram franciscan, obligat s merg descul sau numaiă ă ţ
în sandale, m-am gândit, apoi m-a cuprins un fel de
ame eal . Trebuia s termin cu prostiile şi s m gândesc laţ ă ă ă ă
ceea ce aveam de f cut.ă
- Exact, s-a auzit vocea familiar a lui Malchiah. Dar o să ă- iţ

plac ceea ce ai de f cut? Da, o să ă ă- i plac . Nu exist îngerţ ă ă
al Domnului care s nu se bucure atunci când îi ajut peă ă
muritori. Acum lucrezi cu noi. Eşti copilul nostru.
- Oamenii aceştia m pot vedea?ă

134

Page 267

Aşa cum a remarcat un savant, nu ne putem gândi la
evreii din Evul Mediu numai din punctul de vedere al
suferin elor îndurate. Erudi ia evreiasc include mul iţ ţ ă ţ
gânditori şi scriitori, de exemplu Maimonide şi Rashi,
men iona i de mai multe ori în acest roman. Exist oţ ţ ă
documentare pre ioas despre comunicarea dintre evrei,ţ ă
organizarea comunit ilor şi alte aspecte ale vie ii evreăţ ţ ieşti,
datorat cercet torilor, şi se adun din ce în ce mai multă ă ă ă
informa ie despre perioadele timpurii.ţ
în ce priveşte subiectul îngerilor şi a rolului lor în treburile

omeneşti, aş vrea să-i semnalez cititorului una dintre c r ileă ţ
men ionate în roman - ţ The Angels de Fr. Pascal Parente,
publicat de TAN Books and Publishers, Inc. -, care aă
devenit pentru mine, în timpul lucrului, o mic biblie. Deă
mare interes este şi Angels (and Demons) de Peter Kreeft,
publicat la Ignatius Press. O uriaş şi venerabil surs deă ă ă ă
informa ii despre îngeri şi credin ele creştine este ţ ţ Summa
Theologica a lui Toma D'Aquino.
Aş vrea s transmit mul umirile mele şi Wikipediei,ă ţ

enciclopedia on-line, pentru referin ele rapide despreţ
Norwich, castelul Norwich, catedrala din Norwich,
Maimonide, Rashi şi Sfântul Toma. Mi-au fost de folos şi alte
site-uri de pe internet, dar din nou sunt prea numeroase ca
s le men ionez aici.ă ţ
Ar trebui s le mul umesc hotelului Mission Inn şi misiuniiă ţ

San Juan Capistrano, pentru c exist cu adevă ă ărat şi pentru
c mă -au inspirat consistent în scrierea acestei c r i.ă ţ
Am scris acest roman pentru pl cerea cititorilor, dar, dacă ă

le stârneşte interesul pentru cercet ri mai am nun ite, speră ă ţ
c notele de fa le vor fi de ajutor.ă ţă
Da iţ -mi voie, în cele din urm , s adaug rug ciunea meaă ă ă

preferat :ă

Înger, îngeraşul meu, Ce mi te-a dat Dumnezeu, Totdeauna fii cu
mine Şi mă-nva s fac bine. Acum şi pururea, î i mul umesc.ţă ă ţ ţ

Anne Rice

267

Similer Documents