Download Evelyn Skye - 1.Jocul Coroanei PDF

TitleEvelyn Skye - 1.Jocul Coroanei
File Size9.6 MB
Total Pages418
Document Text Contents
Page 1

„Jocul Coroanei este un basm fascinant, care îi poartă pe cititori
într o lume fantastică, misterioasă şi seducătoare, plină de magie ascunsă

şi iubiri pătimaşe.” — SahaaTahir

Page 2

� � � � � � � � � � �

�����
����� !"

Page 209

� � � !E!:L �5ML!

$����� ��� ����� ���� �������� � ����� ����#�� ��� �7������ ��� #��
�7���&��� �7������ ���#��� ����� 9�������� �� �������� ��I�� ���������
������I������������ �������������� ������������������� �������
����#��������#���������������&������#�����#���������#���������%����
����������9�������������������

�� ��� ��������� ���4��;�������� �� ����� �� �V� 5������� ���� ���
�������#��

)���� ���� ���� ����� ���� ����&�� �� *��� ���� ��� ���� ��������
��� ������� �� ��������� ������ ������� ���������� ��� ��� *��� ����7�����
��� �� *���������� �7�������� ���� ��� �� ����� ��� ������� �4��� �� ��
������������� �� ��������� ��� ������� J������� �� ��� ����� ����� ���
������������������ ����I�������������������������*�����#��7��&��
����7�������#������ 7��������%��� ���������� ������������� ����#�H
��������� ����7��&���� �������;� ���&����������������� �������� �H
����� ��������� ����� ��� 7��4�� �� ������ 9���� ��� ��� %7������ �4���
��I�� 7��4���������� 7������������������������� ���&������ ���;��
������������������������#���

�� !���� ������� �� ��� ���#�� ������� ��� ����� 7�� �������� ���� ���
���N���������������9����� &�������������������*������

�� 5 ������ ����� ����� %���� ��� ��� ��������� &��� ������ �� ��
�� ����� ��������&���������

�� )���V
�� ;������������������������� &�����������#���������
���������7������������#���#��������������%������������9����� ����

��������� ����� ���������������� ������������������ �����4������
������

�� 8���&�������N������������#�����
5���� ���������� ���#������� ��� ��� ���� ���7������ ��� �� ���� ����

������;����������������� ������ ������������&���� *������������
����#������������������������� ����������������������������� ���H
������� ��������������

Page 210

JOCUL COROANEI 21 1

— Garda ta era din nou înnebunită şi, la drept vorbind,
m am săturat.

Paşa se aplecă până la pământ.
— Scuzele mele, tată. Am avut nevoie de ceva timp pentru

mine înaintea festivităţilor. Nu am uşurinţa ta naturală când e
«tii fiu în centrul atenţiei.

Ţarina îl bătu pe Paşa pe braţ.
Asta vine cu timpul, scumpule.

— în seara asta împlineşte şaptesprezece ani, rosti ţarul
enervat. Timpul de a se obişnui cu poziţia sa a venit şi s-a dus de
mult. Se întoarse către Paşa. Ai fost deja în sala de bal, nu-i aşa?

Se uită încruntat la părul lui Paşa. Părul acela trădător,
trădător.

Paşa îşi coborî privirea în podea, în parte pentru a evita
i ăutătura cruntă a tatălui său, dar mai ales pentru a evita de­
zamăgirea care era sigur că se întipărise pe chipul mamei lui.
Scena cu cai şi călăreţi de pe covor nu mai păruse niciodată
atât de interesantă.

— îţi dai seama cât de nepotrivite sunt acţiunile tale, nu-i
aşa?

Vocea ţarului rămase joasă şi fermă, dar tonul devenise tăios.
— Da, tată.
— Până şi nobilii din cel mai de jos rang trebuie să fie

anunţaţi.
— Da, tată.
— Există reguli care stabilesc cu cine şi cum să interacţio-

nezi. Sora ta nu a avut niciodată probleme să înţeleagă asta. Şi
totuşi, după şaptesprezece ani, cumva tot nu ţi-a intrat în cap
că aceste convenţii şi ceremonii ale ţaratului au importanţa lor.
Tu eşti ţareviciul întregii Rusii. îţi sugerez să începi să te com­
porţi ca atare.

Page 417

Pentru comenzi şi informaţii, contactaţi:
GRUPUL EDITORIAL CORINT

Departamentul de Vânzări
Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010517

Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Depozit

Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060012
Tel.: 021.310.15.30

E-mail: [email protected]
Magazin virtual: www.edituracorint.ro

ISBN: 978-606-793-025-2
ISBN: 978-606-793-024-5

Format: 16/54x84;
Coli tipo: 26

Tiparul executat la:

-%-�-!�
� ��*> � )?�)

DE 3) DE ANI PREGĂTIM VIITORUL.

mailto:[email protected]
http://www.edituracorint.ro

Page 418

- @ � ! � 4 � & + � � + � �

( ) � � � - � � � + & * ) ! - � � - � A �
+ � � ! � � * � � � - � ( ) > � - B B B

VIKA ANDREIEVA

poate stârni zăpada şi poate transforma cenuşa în aur.
NIKOLAI K ARI MOV

poate C��� � prin pereţi şi poate lace să apară poduri din senin.

Iii ����� � D��< ����D����� din Rusia iar ţarul, ameninţat de Imperiul Otoman
E��de F GB ���$� ���nevoie de un Mag Imperial puternic alături de el.

Şi asi lei iniţiază jocul Coroanei, un duel al abilităţilor magice.

Câştigătorul jocului va primi puteri de neimaginat.

��� ���� învins îl aşteaptă moartea.

J o c u l C o r o a n e i nu t r e b u i e p i e r d u t .

„Absolut încântătoare. Adevărata vrăjitorie este în atmosferă — Skye creează o
Rusie plină de magie şi eleganţă, descriind Sankt Petersburgul într-un fel atât

de spectaculos, încât ai putea jura că te afli pe malurile Nevei şi dansezi în
sălile de bal ale Palatului de Iarnă.”

� ��� � �����

Similer Documents