Download escalafón . del personàl. de barcelona PDF

Titleescalafón . del personàl. de barcelona
LanguageEnglish
File Size39.7 MB
Total Pages118
Document Text Contents
Page 59

G A CI~ TA M C .\' I CI P A 1~

Fl!Cha dc su ingr~o
al sen-iclo

f) R H 11 N. C E L O zY A

Tkmpo de ócniclo
en 111

59
,

del Ayuntamicnto
F~cha dc a.nUgücdad
· en el c:nrgo actual categoria actual Fccha del nacimicoto'

Dl<> Afcs 'Allo Dfa .lfts A Ro A llos M <US Dl.u Dia JILs A >lo .

O D Emilio Gutiérrez Delgada ........
.

I , . •

D Carles Pérez ~o,·ell ...... . ...... .
30 ·abril
7 mayo

1929
J930

r6 "
16

marzo
marzo

I9.H
J03t

¡¡. .

11
_ D. Jnan ·Font Bornis............... 1z m,arzo 1931 tú marzo 1':13·1 .

3
. D Enriquc 1Icscgu~.:r Targarona ..... : ::n diciem.bre 1931 16 !llarzo 1934

J ' l'
14

D. José Fmnqucza Coc mu........... 3r agosto 1932 16 marzo 1934

15
_ D. Sergio Rí<:~a Cerve,·a .......... ·... 9 septiembre I93:Z 10 marzo 1934

16 D Pcdro Mct11el Aynoza........... . 18 scptiem.bre 1924 25 abril 1~!3·~ •

1, D. Junn <'nsnclcmont Muñoz......... 3 agÒsto 1931 ró mayo 19H

1 ~. J). Junn lJdlicc'r Ycl(¡ués ..... ... . .'.. JO marzo ~917 tti n~ayo 1934
10

. n. Raf.'lcl 1,oznno Migndt'z... . . . . . . . 28 febrero 1929 16 n1,uyo 1 9.~'1
J~. D. \'ictoritlno Hetnúndcr. Roch'igo... . S · abril 19;.19 1.8 mnyo , ''J\.f
lf. n f.nis üarda Cnrdn. . . . . . . . . . . . . . 2 agosto 192J :t3 lll!l)'O ' I !)3.¡
22. D. F;dun•:do Pérez 1·\~trcr............ 17 jtmio 1927 16 JUIHZO ICJ3.~
!
3

D. Carlos Fcrrús ,\laudin ........... ·. r7 julio 191ó H> mnr1.0 ~~~3-1
~.¡.D. Rnfael Hít.a San (~crn\{111 . . · : ..... 4 agosto 1926 rG · mnr1.0 liJ.~·I

25. D. José Mestres Oller ..... -·........ 7 julio 1927 16 murzo 1934
1ó. D. Rlas Tcnucns Salas ..... : ... ~ .... 30 abril 1929 16 marzo 193·1 •

27• D. José Bau Urios ...... :........... 23 octubre 1931 16 marzo 1934
z8. D. Antonio Gil Bcllés ............ :.. ¡-septiembre 1932 . 23 mayo 1934

29. D. \'icente Vidal Na,·an:_o........... 30 diciem.bre 1922 . 23 mayo 193¡

1
o. D. Jllan 2-Iiró Doña.tc ... :. . . . . . . . . . . II agosto 1932 12 dicicmbre I9,W

31• D. José 'Oller Abril..... . ............ '29 diciemli>re I9o9 30 diciembrc tg.p ..
3z. D. Juli{m Tejada Ruiz.............. 13 :m.arzo 19i8 30 diciembrc 1941¡
33· D. Andrés Padrosa Sala ..... '"...... zo diciembre 1919 30 dicien!-bre 1~J.Il
q. D. Rmnón Ruga Pi. ... ,............. 25 mayo 1932 30 dicicmbrc 1941

'15. D Carlos Gaspar F(mcz............. 28 JUarzo I933 30 dicicmbre 19-\1
36. u. Hltgcnío F.stelter Bòrríu;. :. . . . . . . . z8 agosto 1933 JO dici<:mbre tCJ.p

9 9 x6
(] l} ¡6

9 9 16
(} <J ¡o'
() 9 16

9 ' 9 tG
9 8 5
') 7 lli
C) 7 16
q 7 I(¡
l) ' i ¡¡,·
1.) • 7 ' ' 9.
() ú ¡()

• () J ¡(¡

" 3·rti
' () 3 [(>

1.) 3 IÒ
9 3 . lÓ
9 I 9
8 7 9
3 6 19
l 2

.! •• 2

.! 2

9 I{

30 . junio 1900
11 abril íSog
2 3 septiembre 1 goo
ro nodernbre tl)o8
1 o mayo xgo6
24 uoyiemb1·e 1905
12 juuio 1897
30 marzo t9oq
30 o<'tuprc r888.
.!O octubre 1893
23 JllàtzO ! 89?
.!4 eu er o 1 ~93
1 5 no-çiem brc r 90 r
29 octubre r89o
:q octubre 1 898
13 agosto • ·190.~

b mayo 1903
I<) septiembre rgoo
20 enero 1909
n jwtio rgoo
16 noviembre 1910
25 julio 1M3
3 junio 1-895

29 junio 1902
8 agostç> r 8go

T 8 febrèro r lJ08
lJ . octubre . r9o-1
31 mn.rzo r8S~ .17· D. Félix Bcncclct Lali,•nn......... . . lO octubre 191.4 18 mnrzo lg:.p

38. D. José Díaz MarUucz.... .. . ........ .!Jseptiembrergu 18 marzo 194.2 .1 9 14 , rz novietuúre rgoo ·

39 .. D. Joaqtún Garriga Augm:t ....... : .. . 3 . agosto 1913 t8 marzo rr.J42
40. D. Teodora Muitoz lbafic~........... - 17 jümo 1925 1·8 mnrzo 19.¡2
41. D. José Navarro Díaz ......... .'... ... 7 marzo 193t 18 marzo 194.!
~t. D. Elias Cometo Pulic1o.... ... . . . . . . . :zo octubre 1931. 18 marzo 19<12
~J. D. Migucl Castillcjos Alatcón........ 28 enero 1925 ~ juuio •9·1~ ,
H D. Ang<!l Cambronero Wvirn......... 2 n:íarzo ~ 1925 9 junio 194·2
45· D. Candido Viñas Ï.losa..... . . . ... . . . S m.arzo · J928 9 junio rg,p
46 .. D. Elcutcrio Sagués Arnau... . . . . . . . r dicl~bre I 928 y junio 1 t).¡2
47· D, Cristina Rodríguez Alonso ....... ~ 17- agostà 1932 q jnuio 194.z
~8. D. J u au Bosch Plana. . . . . . . . . . . . ... . 7 septiembre 1 932 9 junio 194.!
49· D. Cayetano Hcrnúndcz Codinez..... ro. mayo 1934 9 jmJio 1942
50. D. :\furtin Genis' Pagés............... 13 noYiembre 19j9 9 junio JC).¡..:
51 D. Angel Pradas Pérez ................ · · 1 jnlio 1925 3 agosto 1943
52 D. Rogelio Barral Yillgitlisar ......... · 21 agosto 1029 3 agosto 1 <>43

.
AGE(';TES .GC.\ROIA URDANA

1 D. Antoni o Ester Alier ............. .
~. D. J uan Prats Bnjous .... .' ........ .
3· D. Felipc Peruandez-Cuevas Vh·es~ ..
4· D. Pascnal Estany Codina .......... .
5· D. Rnmón Pérez Rivero ............ .
6. D. Carlos Vallés Lluci{l ........ · •.... '

· 7• D. Earique Navarro Mn.estre ........ .
8. D. Juatt Cn.tala· Ta.rridas ...... : .... ,
9· D. J uaa López Azuar .. , ........... .

ra. D. Juan Prad~ Vergés .....•........
IJ • D. Domingo Riera Serra ........... .
12. D. Salvador Pujol Colomer ......... .
13. D. Pedro Salat Balada .. ....... .... .

6

3
zs

abriL
agosto
febrer o

.¡ marzo I 909
, julio 1909

_ 7 mayo r 909
14 febrero 1910
t 7 julio 1,909
30 diciew.bre 1910.
·5 agòsto 19! 1
r 3 julio r911
30 dicletllbrc 191 r

6 abril 1912

·I
2

7

abril • 1 90S
agoslo 1908
fcbrcro 1 goy
morzo 1909
julio 1909 ,
muyo 1909

fcbrero' 191 o
julio lQ09

dicicmbl'e 1910 ·
agosto 1911
· jnlio 19t 1

30 dicicmbrc r 911
6 abril 1912

I • l}

9
9
()

() 22

1.

(j

6
:22

22-

6 '.!2
6 22

b 2:!

.-· 4 ·zq
29

35
35
34
34
.H
.H

s 25

!O

9
5

33 tO
33 . 5

l.J
3

2i
z8
25
15

,B ..:.;_ '2

7 26
t8

14· D. Sitnón Roca Sanz ............... . 23 mayo 1912 23 mayo 1912 • 31
8 25

8 7
15. D. José Guitncra Llumell ........... . 3~ noviem.bre 1912
I6. D. Aurentino Garcia Pardo ......... . 4 enero 1913

31 uovicmbre 1912 31
4 euero 1913 30

I

I I

1 .

27

. enero r896
-l , julio · r Sgo

27 agosto r Sgc)
2 7 noviembre 190¡
8 marzò I 896

r 6 septien.\bte rgoo e
8 no\"iembre I 899
5 nonetubre rgot

19 -n1.ayo 1905
8 junio rgo8

q junio , 1900
17 oetubrc 19L:¡
1 o· m.arzo r 896
3o mayo 1898

17 noviem.bre i 882
6 julio r884

I T julio 1 882
8 1uayo 1884

~5 octubre 1883
7 septiembre I 88:::
4 marzo • 1884

20 agosto r882
28 mayo L883
13 septiembre ·xass
to marzo 1887

4 diciembre 1886
29 uo\-iem.bre 1882
28 octubr~ 1883

6 jutÍio • 884
23 septiembre 1887

Page 60.
'-\

('; A C E T A JJ C S I t 1 P :l L

17. D. Jaime Ra,·entós Giralt .......... .
18. D. :\Iatía5 Giménez Gituénez ........ .
19. D. Juan HeruaRdez Alvarez ........ .
20. D. Primitivo Esteban Gaya ......... .
21. D. Avcliuo Gamboa .Annas. ·~ ...... .
2'' D. Alfonso Fonoll Puignou ... ....... .
23. D. Tcodoro Letosa Montesa. ..... -. .. .
.!•1· ]). l'cc.lro l\lorros }'arregut. ......... .
25 D. Mo.uucl Raluy Royo ....... : . ... .
'26. D. Julio Gil G6111cz ........ . ..... : . .
27. D. Tomús Darrofct Dolores ..... ·' .. .
28. D. Francisco López López ....... : ... .
t(). D. Fruncisco Prats Ros ............ .
:¡o. D. :::-..Iaríano Calahorra Albaéete ..... .
3t. D. Manuel López Cobeta .. . ........ .
32. •v. Juan Suclbcs Nneno .... .... ..... .
.U· D. Blas Sistac Tomó.s .............. .
.~.¡. D.'Hdunrdo Blesa Salas ........... :.
35. D. Kemesio Soriano Valcro ..... : . .. .
36. D. Juan Yidal Longan ........ .' . • . ·. ·
31'· D. llcnjanún ~faria Pcris.......... .
38. D. Miguel Raventós Esteve ......... .
39· D. Alcjaud.ro ~!arzo Campmany .. : .. .
4o. D. Olivo Ariño Josa ............. ..
41. D. josé Baquer Figueras ............ .
42 D. Antonio Hcm{mdez Vivanco ..... .
43· D. :Migucl Perdi¡,;uer Vilanova ....... .
44· D. R::uuóu Galtes Berenguer .•.......
45· D. José Marlí Mauri. ............ ~ .. .
. ~6 D. Bnrtolomé Ferrer lVÍorell . .. .. .' .. . .
·1.7. D. José Serra Vilanova . . .......... .
48. D. Mndano Ariiío Raluy ............ .
49· D. Si1l16n Blanzneo Pueyo .... ~ ..... ,. ·
:so. D. Fclipc Porrcd6n Vilanova ........ .
sr. D. Avelino Les Gil. .. . ... . ...•.. . -.. .
52. D. Ramón j\fontagut 1\Iírb .......... .
5 ~ D. Juuu Catupañú 'l'asías ........... .
54· D . .t\ntonio Canurl:l.s Quimaso .... : .. .
55· D. Dionisio Fcrn(mdcz Gómez ...... .
56 .• D. Hmilio Cored Segura ............ .
57· D. ']ulü1n Postigo :'\:gttilar .......... .
58. D. Antouio Corbella Solé. •.· ........ .
59· D. Andrés Lacambra Guiral. ....... .
6o. D. Pcdro I.liuró l'tret.... . .... .... .
6r. n. Pedro López :\!orato., .......... .
62. D. Pélix Sala Berueda ............ · ..
63. n. Ricardo Miró Francesch ........ : .
6.¡. D. Peclro Iluerta Bigas ............ .
65. D. A~ustín ~Iustielcs J~ópez ......... .
66. n. josé Ramón Sender ............ .'.
67'": n. Jnan Pequin Masm,art(. ......... .
61l. D J uan '!\lasagucr F?nt ........... . f. ·
6!). D. Amlrtls Mont Sub1rps· ........... .
¡o. D. Manuel Munlac.la Estretl1.t> . . · ..... .
7r. D. Angcl ::\1arsa Beca ..... .. · ...... , .
72. D. Lorcnzo Marco Jnncosa ........ · .
73 D. Tomñs Radesa P~rez ........ . . l . .
74· D. Ram(m Riu Sallnnt ........ ~ .. . . .
75· D . .Manuel l>ucrta Gut.iérrez .. · ... . .. .
76. D. J oaquú1 Gnrcía Ros ............. .
77· D. Manuel Garcia Rodríguez ... : .... .'
78. D. Modcsto Boira Rodrigo .......... .

F cella de .u íngre•o
al ktvlcio

del Ayuutamiento

,\[i~ •

9 diciembre 1913
30 abril 1913

1 septiembrc 1913
28 m.s:rzo 1914
17 septiembre 1914
r9 septiembre I9!4
22 septiembre 1914
30 septien~bre 191~

4 octubre 1914
2 enero 1915

17 junio 1915
24 diciembre 19I ~

7 septiem,bre 19r5
27 noviembrc 1915
28 al:lril 1913
22 marzo 1916
.!2 tuayo 1916

4 dicierubre 1915
14 junio 19I6

9 octubre 1916
23 septiembre 1916

2 noviembre I9I6
1 enero 1916

22 febrero 1917
16 ~ptiem.bre 1916
5 junio 1917
8 enero 1917
x jmlio 1917

2~ noviem.brc IQI7
· 5 enero 1918

zo m,ar;z;o ~gt S
mayo 1918

1 j~¡W.io tCJJ8
16 julio 1918

I sèptiembre 1918
rJ marzo 1918
27 septieuxbre 1 gr8
19 noviembr~ r 91 8
r6 enero 1919
r8 enero TC)X9

2 • abril I~JI9
1.7 octubre I 921
25 octubre 1921
28 octubre I9'2I

1 agosto 192 1
23 · enero tl)22
rS agosto rgn .
2~ diciembre 192r
x8 abril IC)22 t

1 septiembre r 922
8 enero 1923

r,:¡ euero 1923
22 enero

1 febrero
23 febrero

· 24 febrero
24 febrero
26 febre.ro

1 marzo
3 rnarzo'

17 agosto
24 enero

IQ23

19'23
10'23
1923
1923
tC)2_l ·

19'23
!923
192.1
1923

(

f) I~ R . ! I~ C E 1. () N A

Frcb:t dc auliguednd
t:n el c.ugo nclual

Df11 !fil ,!Ilo

9 diciembre 1913
30 abril I9I3

1 scptiembre 191 3
28 marzo I9LJ.
17 septiembre 191.4
19 septiem.bre I9l+
.22 septicmbre r 914
30 sept.iembrc 19 r 4·

4 ocb~brê r914
:.t ell(· ro r 91 5

17 juuio 1915
24 uicicmbre ] 914
7 sepiierubrc 1Cj15

27 novicmbre I 915
28 abril 19r 3
22 ntarzo 1 91 6
·zz mayo 1910

4 diciembre I 915
14 junio 1916
• 9 octubre 1916
·23 scptiembre I 916

2 novícmbre xgr6
1 cnero 1916

22 fcbrero 1917
16 l'eptiembre 1916
5 junio I 91 ~
8 enero 1917
r jtmio I9I7

22 novicmbre 1<)17
5 encro 1918

20 mar1.o r9¡8
J mn.yo tgr8
1 junio 19T8

rC> jnlio l9I8
r septicmlJrc r9r 8

1 j marzo 1918
1.7 seplier.ubre rgr8
1 9 noviembre r 91 8
16 e11er0 ' I9I9
r 8 en er o I 91 9
:.! abril I9I9

r 7' octubre I 92 I
·zs octubre 1921
28 octubre 1921

agosto rc;¡2r
23 c11ero 1922
J 8 agosto r 92 I
'.!2 dich.·rubre 192 I
18 abril r 922

• septiembre 1922
8 e nero 1 92 3

1'3 enero 1923
.!..! encro ¡92.~

fchrero 1923
·23 fchrcro 1923
24 fcbrero 1923

febrero
íebreTo
marzo
nwrzo
n~osto
cuer o

l923
T92J

192:)

T923
IC)23

1923

Ti~mpo de 5etvicin
eu la

• cnltgorla actual

A >l<>s J! eJ es Df4s

30 li 22

30 8 2
29 9 29
29 9 3
29 3 14
29 3 12
29 3 9
'29 3 2
29 2 27

:z8 Ir '29
28 6 14
2$ 6 7
28 3 Z.¡..
z8 2 4
2R 2 2
'27 7 10

- '1.7 7 10
27 6 28
2] ó 17
27 3 23
'27 2
'27 I 29
27 1

26 10 7
·z6 9 15
26 6 '26
26. 5 23
z6 3 29
26 r 9
25 II 27
25 9 12
25 8
25 7
25 5 x6
'25 4
25 3 19
25 3 4
25 r 1:2
24 li I6
24 ll I 14

::q 8 '29
22 '2

,¡f
22 2

22 2

2'2
21 li

15
7

30
9

21. 10 14

:21 XO IQ.

·21 8 13
21 4
.!0 JI 2-4
20 n r8
20 Tl -10

20 li ~

20 TO ._8
20 JO 'j/1

20 IQ 5
20 lO 3
20 10

20 9 2c)
20 8 15
20 8 8

Fecba del •ad~~~~t~~b

Dfa .114 -;¡,
23 octubre !Srp
25 . febrero 1~

4 octubre 1ss6
27 UOYÍelllbre l88J
9 no:delllbre 1591

19 noyiunure 1ga1
I o noYiembre 1 ss3
'.!I mayo r88z

4 septiembre r i!tKJ
17 julio r8SS

9 llloyo rS~
13 octubre 1,88ll

3 junio ISSJ
I 8 dicienlbrc 1 &¡o
1. 7 junio ' I889

7 ntarzo 1889
4 no\·iembre 1889

13 julio 1888
18 diciembre rSSJ
28 noviemtre JSijo
7 JlOYielllbrc 1883

30 mano 188~
9 febrero 1891

25 agosto rSS¡
12 diciembre 1 8<J5
2 3 en er o 1 SS7
r 3 diciêtubre 1 SQt
2I agosto tS8¡
27 noYiembre 1Sgo

8 sepfiembrc 1 882
I o mayo zSS.¡
27 septiembre 1887
28

Page 117

GA CETA MUNICIP'A L DE B'ARCELONA II7

AGENTES ARBITRIOS
Fecba de e xce1eneia Tiempo de exeedenel3 Fecba de reingreso

D. José Yidal Plans. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · JO febrero 1943 J - - 10 iebrero l9H
D. José Salda Pinós. · .... · · ..... · · ..... 29 octubre 1943 6 29 abril 1944
D Herminio Fornés Botey ............... 3 septiembre 1943 l -'- 3 septíembre 1 944
D Víctor Esquirol Blajot ................ 13 abril 1943 1 6 J5 '28 octubre 1944
D. Ricardo Cuñado Fernandez ........... _. r noY!etnbre 1943

'
1 noviembre 1944

VETERINARIOS
. '

D. Teodonüro Valentfn l.,ajo ............. 15 junio 1932 Forzosa
D. Sixto Giuténez Urtasún .. . .......... . . r septiembre 1943 6 I abril 1944

G~ÓMETRA DE P~RA

D. Vicente Buil Reqnena .......... : ..... 20 mayo 1941 Forzosa

MÉDICO$ Nm.uï;R4RJOS

D. Santiago Dexeus Fout ................ 1 julio · 1943 6 I en er o 1944
D. Juan Mas Oliver .........•........... - I juli o 1943 6 - l e nero 1944
D. Antonio Aguilar Feliu ................ ( juli o 1943 6 J en er o 1944

IIJ.H D. Juan V:izquez Sans .................. J juli o 1943 I - I juli o 1944
1944 D. Salvador Goday Casals ........... . ... r agosto 1943 I - I agosto 1944
19H
19-li }ff;DICOS SUPUIU-."'mlF.RA.RlOS
19#

D. AgnsUu Amell Sans ................. , 14' juli o 1943 6 14 en er o 1944
D. José Alsina Bofill .................... l4 juli o 1943 . 6 I4 en er o 1944
D. Luis Bartrina Soler ................... 14 juli o 1943 6 . 14 enero 1944
D. Manuel Bofill Pascual ................ 14 juli o 1943 6 I4 en er o 1944
D. Clernente Borbonet Codina ............ l4 jull o 1943 6 14 e nero 1944
D. Julio Bragulat Clarós ...... , .......... ,- 14 juli o 1943 6 14 enero 1944
D. Francisco Broggi Guerra .............. 14 juli o 1943 6 .{4 enero 1944
D. A¡¡tonio Calaitorra Sampere ........... 14 · julio 1943 6 14 e nero 1944
D. Julio Cmnpos Marlíu.' ......... . ... ... l4 juli o 1943 6 q. en er o 1944
D. J uau Cruuprnbi Peig ................. l4 juJio l'943 6 I4 en et o 1944
D. Diego. Ferrer }'crnéndez de la Ri va ... . 14 julio 1943 6 14 en er o 1944
D. Gonz!Üo Font Casanovas ......... · .... r T4 julio \943 6 T4 en er o 1944
D. Fraucisco Garriga Callol. ............. .14 juli o 1943 6 14 en er o 1944

1944 D. Roman Julia Bonet .................. I4 juli o 1943 6 T4 en er o 1944
1944 D. Manuel Miserachs Rigalt .............. 14 juli o l943 6 l.J. en er o 1944
I9H D. J aim.e Pi Figneras .......... : . ........ r.¡ juli o 1943 6 14 enero . 1944
rg.H D. Luis Ribó Rius ...................... 14 juli o 1943 6 14 en er o 194.4
I9-« D. Francisco Riera Rierola ............... 14 juli o 1943 6 14 en er o 1944
I9H D. Emilio Ro\'iralta Astoul .............. l4 juli o 1943 6 14 enero 1944

D. Jayier Roura Rosés .................. 14 juli o 1943 6 14 enero 1944
D. Juan Sola Suris ...................... q julio 1943 6 I4 enero 1944
n ~rruo So · J · é · . juli o 6 en er o 1944 . rno nano uu nez ............. 14 1943 t.¡

¡g.¡6 D. Antonio Subirana Oller ............... 14 juli o 1943 6 14 en er o 1944
D. Manuel Taure Gómez ................. 14 juli o l943 q 14 enero 1944
D. Francisco Vilru1ova Montiu ............ juli o 1943 6 l enero 1944

I<).!)
I':ROFESOR 'i'ECNOI,OCÍA 0FICIOS METAL

D. }ullo Nogués Caiz .................... 3 octubre 1939 13 ro 3 agosto 1953

I9H l'RoF~oR EDUCACIÓN MuSICA!, DB ENSE-
~ ANZA PRlMARXA

D,IÍ Carme11 Pescador .FatTé ....... . ...... rS febrero 1943 5 2 - 18 abril 1948
194~

I9H
MAES'rRA ENSE& ANZA PRJMARIA

I<).!4

' 1<).15 D.• Angeles Ferrer Sensat ................ ~ a bri! 1943 I - 9 abril I9H '

' .

Page 118

II8 GAeETA M U N·I e I PA L DE BA Re EL ON A

PROFESOR DE DIBUJO E HlST?RIA DE ARTE

D. Rafael Benet Bausells ............... .

MAEsTRAS P ARvur.os
, ..

D.• Clara Vicente Boada ................. .
D." Elena Martín Pérez ........ , ........ .

ENFERMERAS

D.• Meícedes Turr6 Corom.inas .......... .
D.~ María Pitart Magri.fi.a ... : . .. . ..... . . .
D.• Ramona Miret Ferran .............. .

/

I

Fecba de excedeocla

..

Tiempo do excedencia

3 febrero 1942

28 enero ' 1935
f febrero ( 94 t

8 octubre '1:943
x8 octubre 1943
28 diciembre r943

Similer Documents