Download enige aspecten v an het weens koopverdrag specific topics of the cisg in light of judicial application PDF

Titleenige aspecten v an het weens koopverdrag specific topics of the cisg in light of judicial application
LanguageEnglish
File Size9.3 MB
Total Pages95
Table of Contents
              ENIGE ASPECTEN VAN HET WEENS KOOPVERDRAG / 
mr. R.I.V.F. Bertrams
SPECIFIC TOPICS OF THE CISG IN THE LIGHT OF JUDICIAL APPLICATION 
AND SCHOLARLY WRITING / Prof. dr. F. Ferrari, LL.M.
            
Document Text Contents
Page 1

ENIGE ASPECTEN V AN HET
WEENS KOOPVERDRAG

Mr. R.I.V.F. Bertrams

SPECIFIC TOPICS OF THE
CISG IN LIGHT OF JUDICIAL

APPLICATION AND SCHOLARLY
. WRITING

Prof. dr. F. Ferrari, LL.M.

Preadviezen, uitgebracht voor de Vereniging voor
Burgerlijk Recht

1995
Koninklijke Vermande bv

Uitgevers sinds 1750

Page 2

Omslag: C. Koevoets

ISBN 90 5458 2596/CIP

"' 1995, R.I.V.F. Bertrams, F. Ferrari
Koninklijke Vermande by, Lelystad

De uitgever is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die redactie en uitgever be-
steden aan de samenslelling van de uitgave, onvolkomenheden kUlmen ontstaan.
Hiervoor kunnen de uitgever en de redactie helaas geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden.
Voor suggesties aangaande verbetering van de uitgave houdt de uitgever zich aan-
bevolen.

AIle rechlen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opna-
men, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Voor zover het maken van kopieen uit deze uitgave is toegesta.an op grand van ar-
likel 1GB Auteurswet 1912 jO het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd
bij hel Besluil van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 van de Auteurswet 1912,
dienl men de daarvoor wetleIijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de
Slichling Reprorechl (Poslbus 882, 1180 AW Amstelveen). Vool' het overnemen van
gedeelle(n) uit deze lIitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
(artikel 1GB Allteurswet 1912) dient men zich tot de lIitgever te wenden.

INHOUD

Verkort aangehaalde literatuur . , , ........... , , . ,

Voorwoord .............. , ............... , .......... ,

Enige aspecten van het Weens Koopverdrag

1111'. R.I.V.F. Bertrams

1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5

3.

3.1
3.2
3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4
3.5

3.5.1
3.5.2

'The Rise' van het Weens Koopverdrag ....... , . , ... , , . , , , .. , .. , , .
Van Den Haag met de Haagse Koopverdragen van 1964 als vertrek-
punt .... , .. , .... , , , , . , . , .. , .......... " .... , ... , . , . , ..... , , , .
Totstandkoming ...................... , ...... , , ... , ,. .., .... ,.
Het beperkte succes van de Haagse Verdragen .. , , . , . , , . .. ., " ., ,.
Invloed van de Haagse Koopverdragen op het NederIandse 1l1terne
lcooprecht. , , ............... , , .............. , . , , . , , , .. , ".,',
Naar Wenen in 1980 als eindpunt , .. , .... , , , .... , , .. , . , , . , . '. .,'
Totstandlcoming . , . , . , ... , , . , ..... , . , , .. , , , , , .. , , . , , . , , , ... , , ..
Het grote succes. Ratificalies . , ..... , .... , ... , ... , .. , , .... , .. , ...
Andere Verdragen ......... ,." .. , ... , , , . . . . . .. " .. ",."... .

Het Weens Koopverdrag in vogelvlucht , ' , . , .. ,. ..,. . ..... , ....
Inleiding ......... , , , ........ , ........................ .
Deel1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen. , ... , ......... ' ..
Toepassingsgebied ....... ,., .................................. .
Algemene bepalingen ................ , ..................... , ... .
DeellI. Totstandkoming van de koopovereenkomst ............... .
Deel III. Rechtsgevolgen van de totstandgekomen Iwop ........... .
Toepasselijlcheid in temporele zin en overgangsrecht ...... , ........ .

Betrekkelijlcheid van de uniformering. .
Het beginsel van subsidiariteit; uitgesloten en l11et door de elSG gere-
gelde onderwerpen; interpretatie; wat blijft wel/niet over van Boek 6
BW ......................................................... .
Inleiding ..................................................... .
Het beginsel van subsidiariteit .................. ' ................ .
Voorrang van door partijen overeengekomen bepalmgen en algemene
voorwaarden, en van gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ........ .
Praktisch belang van de elSG ......................... , .... , . , ..
Geldigheid van de koopovereenkomst en clausules, . , ......... , ... , .
Algemeen .................................................... .
Dwaling ............................ , .... , .. '. ' . : '.' .... , ...... .
Toetsing en uitleg van algemene voorwaarden en II1dlvlduele contrac-
tuele bepalingen ......................... , .... , ........... .
Goederenrechtelijke aspecten ...................... , ....... , .... .
'Gap Filling' volgens de algemene beginselen van het Verdrag of naal'
intern recht, art. 7(2) eISG ..................................... .
Algemeen ............................................... .
Enige overpeinzingen .......................................... .

BIz,

XI

XIII

2
3
3
3
4

5
5
5
5
6
7
7
9

9
9

10

10
II
12
12
13

14
15

15
15
17

v

Page 47

nimmer de pretentie geweest dat het Verdrag individuele overeenkomsten en algemene
voorwaarden in aile situaties en voor aile branches overbodig zou maken. Het Ver-
drag is bedoeld als uniforl11ering van het nationa!e aanvullend kooprecht. Daarin is
het geslaagd gezien het grote aanlal ratificaties. De kwaliteit van de CISG staat bui-
len kijf, waarbij incidentele kriliek op incidentele bepalingen vanuit evenzovele speci-
fieke branches wat mij betreft voor kennisgeving kUl1l1en worden aangenomen. Die
kwaliteit blijkt ook uit de uitstraling van de CISG. Reeds de voorloper daarvan, de
LUVI, heeft zijn sporen in ons vernieuwd kooprecht achtergelalen. De CISG zelf
heeft zijn invloed doen gelden op de Unidroit Principles for International Commer-
cial Contracts en de Principles of European Contract Law. Op hun beurt valt daar-
uit weer bei'nvloeding van en inspiratie voor het nationale recht te verwachten. Ook
kan ik l11ij voorstellen dat de CISG als richtsnoer kan fungeren bij het opstellen van
internationale branchevoorwaarden waarin zowel vertegenwoordigers van verkopers
als van kopers participeren.

Het voorgaande neemt niet weg dat organisaties, die zich bezig houden met het un i-
fonneren van recht, er goed aan doen zich ook de vraag de stellen of en in hoeverre
de praklijk hel eindprodukt zal kopen. Een zorgelijk voorbeeld hiervan, naar ik vre-
zen 1110et, is de Uncitral Convention on Independent Guarantees and Stand-by Let-
ters of Credits, waarvan de definitieve tekst waarscbijnlijk in oktober 1995 wordt
vaslgesleld. Niet aileen is dit Verdrag mogelijk dub bel werk aangezien de Internatio-
nale Kamer van Koophandel reeds Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)
bad opgesleld, maar tot overmaat van ramp moet worden vastgesteld dat de praktijk
zelfs deze URGD, ondanks de kwaliteit daarvan, tot op heden niet of nauwelijks
hanteert. Naar de mate waarin afname door de praktijk als l11aatstaf voor succes geldt
is voorts van belang of een Verdrag zich beweegt op het terrein van bet aanvullend
(contracten)recbt of op een terrein dat niet tel' dispositie van partijen staat. Zo acht ik
het zeer weI mogeJijk dat de praktijk baat zal hebben bij het goederenrechtelijk ge-
deelte van het Unidroit Verdrag voor de internationale financii.He lease en het contrac-
tuele gedeelte zal uitsluiten. Het Haags Trustverdrag zal daarentegen weer in zijn ge-
heel door de praktijk verwelkomt worden. Ook, om een ander voorbeeld te noemen,
zal een of ander verdrag op het gebied van het internationale faillissement een warm
onthaal hebben. Misschien is het in zijn algemeenheid betel' en efficienter om unifor-
l11ering van gedeelten van het contractenrecht over te lalen aan internationale branche
organisalies of aan een aIgemene organisalie als de Inlernationale Kamer van Koop-
handel.

80

SPECIFIC TOPICS OF THE CISG IN THE LIGHT OF JUDICIAL APPLICA-
TION AND SCHOLARLY WRITING

Prof. dr. F. Ferrari, LL.M.*

I. INTRODUCTION

1. Historical Remarks

If it is true, as it has been suggested not only by legal writers, 1) but, alleast impliedly,
also by tbe drafters of iriternational conventions,2) that the unification of the law
governing transnational commerce promotes certainty of law and, thus, the flow of
international trade,3) then it cannot surprise that efforts have long been under way to
unify the law4 ) of what is considered as being the 'mercantile contract par excellence'S)
and therefore 'the pillar of tbe entire system of commercial relations',6) i.e., the sales
contract. The idea was to create a uniform sales law which would overcome the mer-
chants' worst enemy, i.e., national·borders7) which constituted (and still constitute)
'an obstacle to economic relationships which constantly increase among citizens of
different countries; an obslacle above all for the enterprises that are involved in inter-
national commerce and that acquire primary resources or distribute goods in differ-
ent countries which all have different law.'8)

*) Professor of Comparative Private Law, Katholieke Universiteit nrabant, Tilburg, The Netherlands;
J.D. (Honors), Bologna, Italy; LL.M., Augsburg, Germany.
Copyright Franco Ferrari.

I) See, for instance, Stefan Rozmaryn, Foreword, in UNIFICATION OF THE LAW GOVERNING INTERNA-
TIONAL SALES OF GOODS. THE COMPARISON AND POSSIDLE HARMONIZATION OF NATIONAL AND REGIONAL
UNIFICATIONS VII, VIII (John O. Honnold ed., Paris, 1966) (stating that '[t)he reduction of diver-
gencies between [different) sets of norms and the harmonization of their intrinsic content could re-
present a further step in the development of international economic relations').

2) See, for instance, Art 3(c) of the Treaty Establishing the European Economic Com unity, which
provides for 'an internal market characterized by the abolition, as between Memeber States, of
obstacles to the free movement of goods, persons, services and capita!.' By stating so, the EEC
Treaty impliedly acknowledges that the unification of law favors international trade.

J) See, e.g., James J. Callaghan, U.N. Conl'elllion on Contracts for tIle Intemational Sale of Goods:
Examilling the Gap-Filling Role of CISG in Two French Decisions, 14 JOURNAL OF LAW AND COM-
MERCE 183, 185 (1995) (stating that '[e)nhancing certainty in the realm of internalional sales will
greatly facilitate the /low of international trade and serve the interests of all parties engaged in
commerce').

4) See also Michael Kabik, Through the Looking-Glass: Intemational Trade ill the' Wonderland' of the
United Nations COllvention on Contracts for the Intemational Sale of Goods, 9 INTERNATIONAL TAX
AND BUSINESS LAWYER 408, 409 (1992) (stating that '[e)fforts have long been underway to promote
international trade by unifying and harmonizing international commercial law').

5) FRANCESCO GALGANO, IL DIRITTO PRIVATO FRA CODICE E COSTITUZIONE 6 (2nd ed., Bologna, 1980).
6) Daniela Memmo, II contrallo di I'endita illtemazionale nel diritlo IIl1iforllle, RIVISTA TRIMESTRALE DI

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE 180, 181 (1983).
7) See for a similar statement, Errol P. Mendes, TI,e UN. Sales Convention & US-Canada Transac-

tions; Enticing the World's Largest Trading Bloc /0 Do Business under a Global Sales Lall', 8 JOUR-
NAL OF LAW AND COMMERCE 109, 112 (1988).

8) Francesco Galgano, 11 diritto uniforJ/le: la vendita intemazionale, in ATLANTE DI DIRITTO PRIVi\TO
COMPARATO 211, 211 (Francesco Galgano & Franco Ferrari eds., 2nd ed., Bologna, 1993).

For a similar statement, see also Petar Sarcevic, Forell'ord, in INTERNATIONAL CONTRACTS AND
CONFLICTS OF LAWS. A COLLECTION OF ESSAYS VII, VII (Petar Sarcevic ed., London/Dordrechl!
noston, 1990), stating that international commercial law has 'lo reduce the obstacles lo inlerna-
tional trade caused by the divergences of municipal laws.' The same view is expressed by Roy
Goode, Reflections on tIle HarJ/lonization of Commerci(/I Loll', in COMMERCIAL LAW AND CONSUMER
LAW. NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS 3, 3 (Ross Cranston & Roy Goode eds., Oxford,

81

Page 48

As f:u as the sales law is concerned, the need to 'create an internationally uniform
discipline [or cases linked to a plurality of countries'9) desi~~;Jled to 'transcend national
borders in order to maximize the utilization of resources' 0) was recognized as early
as in the 1 920s, II) when it was suggested by Ernst Rabel to start with the work for
the unification o[ the law of international sales of goodS,12) Upon this su~gestion, the
International Institute [or the Unification of Private Law, UNIDROIT, I ) one of the
international bodies promoting the unification of (commercial) law,14) decided to un-
dertake extensive studies in this field which led, in 1935, to the first draft of a uniform
law on the international sale of goodS,IS) After World War II, which had interrupted
the afOl'll1entioned efforts, I 6) work resumed with a conference at the Hague in 1951. 17)
Thereafter, other drafts followed,18) the last of which was discussed at the Diploma-
tic Conference held at the Hague in April 1964, The twenty-eight participating States
approved two conventions, creating the Uniform Law on the International Sale of

1993), when the author states that international commercial law has 'to reduce the impact of na-
liOllal boundaries.'

9) Sergio Carbone & Marco Lopez de Gonzalo, Art. 1, NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE 2, 2 (1989)
10) Memmo, sllpra note 6, at 181.
II) For more detailed information on the history of the unification of international sales law, see Al-

lan E. Farnsworth, The Vienna Convention: History and Scope, 18 INTERNATIONAL LAWYER 17 fr.
(1984); JOHN O. HONNOLD, DOCUMENTARY HISTORY OF THE UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES
(1989); John O. Honnold, Uni/orlll LOll' /01' fllfe/'llational Trade - Progress and Prospects, 20 IN-
TERNATIONAL LAWYER 635 fr. (1986); Kazuaki Sono, The Vienna Sales Convention: Hisotl'Y and Per-
spective, in INTERNATIONAL SALE OF GOODS; DUDROVNIK LECTURES I fr. (Petar Sarcevic & Paul Volken
cds., 1986).

12) Ernst Rabel's role in the unification of international sales law has been stressed by several authors;
see, e.g., Michael J. Bonell, fntrodllction to the COIll'ention, in COMMENTARY ON THE INTERNATIONAL
SALES LAW; TIlE VIENNA SALES CONVENTION 3, 3 (Milan, 1987).

13) The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) was set up in Rome
in 1926 under the aegis of the League of Nations.

For an overview of the Institute's activities, see, among others, Mario Matteucci, Unidroit. The
First Filty Years, in I NEW DIRECTIONS IN INTERNATIONAL TRADE LAW XVII fr. (UNIDROIT ed.,
1977); Riccardo Monaco, The Scientific Activity 0/ Unidroit, ibid., XXVII ff.; J.G. Starke, The
current activities 0/ the UNfDROfT, 64 AUSTRALIAN LAW JOURNAL 685 fr. (1990).

14) Por an overview of the different bodies promoting the unification and hamonization of (commer-
ciallaw), see Herbert Dolzer, fntemational Agencies/or the Formulation 0/ Transnational Economic
LOll', in TIlE TRANSNATIONAL LAW OF INTERNATIONAL COMMERCIAL TRANSACTIONS 61 fr. (Norbert Horn
& Clive M. Schmilthoff eds., 1982).

15) For the text of this draft, see Projet d'une loi int(!/'llationale Sill' la I'ente (S.d.N. 1935 - U.D.P. Pro-
jet I); for comments on this draft, see Gullerdige, BRITISH YEARDOOK OF INTERNATIONAL LAW 80 fr.
(1935); Ernst Rabel, Del' Enfll'lIrl eines einheitlichen Km!lgesetzes, RADELS ZEITSCHRIFT FOR AUSLii.N-
DISC'IIES UND INTERNATIONALES PRIVATRECIH 3 fr. (1935); Ernst Rabel, A Drajl o/an fnte/'llational LOll'
0/ Sales, 5 UNIVERSITY OF CIlICAGO LAW REVIEW 543 ff. (1938).

16) See, for more detailed historical remarks on the early history of the unification process of sales
law, Peter Schlechtriem, Bell1erkllllgen Zl/r Geschichte des Einheitskall/recllts, in EINHEITLICHES KAUF-
RECIIT UND NATIONALES OULIGATIONENRECIIT 27 fr. (Peter Schlechtriem ed., Baden-Baden, 1987).

17) Por more specific details on the 1951 Hague Conference (January 1-10), see, e.g., Ernst Rabel, Die
Hauger Kon/erenz libel' die VereinheitlidJllllg des Kauji'edlfs, RADELS ZEiTSCHRIFT FOR AUSLii.NDISCHES
UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT 212 fr. (1952); Ernst Rabel, The Hague Conference on tile Uni/i-
calion o/Sales Lall', I AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 58 ff. (1952).

18) For a detailed study of the different Draft Conventions, see Michel Borysewicz, Conventioll et pro-
jels de convenlion Sill' la venle intel'llalionale de mal'cI,mldises, in LES VENTES INTERNATIONALES DE
MARCIMNDISES 16 ff. (Paris, 1981).

82

Goods [hereinafter: ULIS]19) and the Uniform Law on the Formation of Contracts
[or the International Sale of Goods [hereinafter: ULFVO)
These laws not being as successful as expected21 ) - they came into force only in nine
Countries22) -led the United Nations Commission on International Trade Law, UN-

19) See Convention Relating to the Uniform Law of International Sale of Goods, July I, 1964, with
Annex, Uniform Law of International Sale of Goods, reprinted in 13 AMERICAN JOURNAL or COM-
PARATIVE LAW 453 fr. (1964).

For a discussion of this Convention, see, e.g., A. Astolfi, Cellni introdllttivi Sill regolamento gill-
ridico della vendila cOllllllerciale illternaziollale, DIRITTO DEGLI SCAMDI INTERNAZIONALI 35 fr. (1965);
JORGE BARRERA-GRAF, LA REGOLAMENTACION UNIFORME DE LAS COMPRAVENTAS DE MERCADERIAS (Mexico
City, 1965); Giorgio Bernini, T/Ie Ulli/orlll Lall's Oil Intemalional Sale: T/Ie Hague COIII'elltions 0/
1964, 3 JOURNAL OF WORLD TRADE 671 fr. (1969); L.A. Ellwood, Haglle Uni/orm Lall's Govemillg
I/Ie Intel'llational Sale 0/ Goods, INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY 38 fr. (Supp!.
Pubbl. No.9, 1964); Gyula Eorsi, The Haglle COIII'entions 0/1964 alld the flltematiollal Sale oj
Goods, II ACTA JURIDICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 321 fr. (1969); R.H. GRAVESON ET AL.,
THE UNIFROM LAW OF INTERNATIONAL SALES ACT 1967 (London, 1968); Andreas Heidrich, Die
Haager eill/Ieitlichen Katl/gesetze, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCflRIFT 2156 fr. (1974); John O. Hon-
nold, Uni/orlll Loll' 0/ the flltemational Sale 0/ Goods: The Haglle COllvention 0/1964, LAW AND
CONTEMPORARY PRODLEMS 326 fr. (1965); Philippe Kahn, La Convention de La Haye dtl leI' jllillet
1964 portmlt loi III1i/orme Sill' la I'ellte intemationale d'objets mobiliers corporels, REvue TRIMESTRI-
ELLE DE DROIT COMMERCIAL 689 fr. (1964); Hans-Georg Landfermann, Neues Recht jill' den intel'l1a-
tiollalell Kall/. NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT 385 fr. (1974); Otto Riese, Die Haager Kon/erellz
abel' die illtemationale Vereinheitlicllllllg des Kall/recllts VOII 2.-25. Apri/1964: Verlall/ del' [(ol//er-
ellz lllld Ergebnisse hinsiclltlich dermateriellen Vereillheitlicllllllg des Kall/redlts, RADELS ZEITSCIJRIFT
relit AUSLilNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT Iff. (1965); K.C.T. Sulton, Hague COllvell-
tiolls 0/1964 alld the Ulli/ication 0/ the Lall' 0/ Intel'/latiollal Sale 0/ Goods, 7 UNIVERSITY OF QUEEN-
SLAND LAW JOURNAL 145 fr. (1970-72); Andre Tunc, Les COllvel/tiolls de La Haye dll lerjllillet 1964
portmlt loi IIIIi/orme Sll/' la vellte illtemationale d' objets mobi/iers corporels. Une etllde de cas Sill'
{'lIl1ification dll droit, REVUE INTERNATIONAL DE DROIT COMPARE 547 fr. (1964).

20) See Convention Relating to the Uniform Law of the Formation of Contracts for the International
Sale of Goods, July I, 1964, with Annex, Uniform Law on the Formation of Contracts for the In-
ternational Sale of Goods, /'eprillted in 13 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 472 fr. (1964).

Several papers have been written on the Ulf; see, e.g., Michael Aubrey, T/Ie Forlllation 0/111-
temational Contracts, with Re/erence to the Ulli/orm LOIV 011 Formatioll, 14 INTERNATIONAL AND
COMPARATIVE LAW QUARTERLY lOll ff. (1965); Ernst von Caenunerer, Die Haager Kon/erenz libel'
die illtel'llationale Vereillheitlcllllllg des Kall/rechts 1'01/1 2.-25. April 1964: Die Ergebnisse de/' [(01/-
/erellz hinsichtlich del' Vereinheitlicllllllg des Recllfs des Abscll/llsses 1'011 Kalljvertrogell, RADELS
ZEITSCHRIFT FOR AUSLilNDlSCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT tOl ff. (1965); Sergei Cigoj, Inter-
national Sales: Formation 0/ Contracts, 23 NETHERLANDS INTERNATIONAL LAW REVIEW 257 ff. (1976);
Gunnar Lagergren, The Uni/orlll Loll' 01/ Forlllation 0/ COl/tracts /01' the fntematiollal Sale 0/
Goods, to JOURNAL OF BUSINESS LAW 22 fr. (1966); Giovanni E. Longo, La COIII'ellzione dell'Aja
slilla /ormaziolle dei contralli di velldita intemazionale, banco di prol'a per 1111 illcontro Fa o/'dilla-
mellfi 'rolllani' e 'COIIIIIIOII Law'. Ullnllol'o progello di stlldi, RIVISTA DEL DlitiTTO COMMERCIALE E DEL
DIRITTO GENERALE DELLE ODDLIGAZIONI 96 fr. (1966); Mario Matteucci, Verso I'llIIijicazione illtel'llazio-
nale del diritto cOllllllerciale: 10 legge III1i/orllle slllla /orl/1aziolle del cOlltrallo, IL DIRITTO
DELL'ECONOMIA 460 fr. (1966).

21) For similar statements, see, e.g., Piero Bernardini, La compravelldita illtem(fzionale, in RAPPORTI
CONTRATTUALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 79, 83 (Milan, 1991); Michael J. Bonell, La cOIII'enziolle
di Vielllla slllla velldita illtemaziollale: origille, sceite e prill cip i /olldalllelllali, RIVISTA TRIMESTRALE DI
DlRITTO E PROCEDUItA CIVILE 715, 716 (1990); Riccardo Luzzatlo, Vellt/ita (dir. illlemaz. priv.), in 46
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO 502, 507 (Milan, 1993); Michel Pelichet, La vente illlemationale de lIIa/'cll-
andises et Ie conjlit de lois, RECEUIL DES COURS DE L'ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA .HAYE
9, 32 (1987); BURGHARD PILTZ, INTERNATIONALES KAUFRECHT. DAS UN-KAurRECHT (WiENER UDER-
EINKOMMEN VON 1980) IN PRAXISORIENTIERTER DARSTELLUNG 8 (Munich, 1993).

22) 22. The Hague Conventions were enacted in Belgium, Great Britain, the Federal Republic of Ger-
many, Gambia, Israel, llaly, Luxembourg, The Netherlands and San Marino.

Note, however, that according to Harold J. Berman, The Law o/Illtemational Commercial
Trallsactiolls (Lex Mercatoria), 2 JOURNAL OF INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION 235, 290 note 160
(1988), the Hague Conventions came into force only in eight countries.

83

Page 94

of the country where the seller has its place of business which generally is applicable.
Quid iuris, however, where the seller's law does prohibit the payment of interests? In
this line of cases, the claim does not become unenforceable as suggested by several
authors.896) It is here suggested, that Article 78 remains enforceable even in this line
of cases, but that in order to calculate the rate of interest recourse should be had to
the level of interest generally applied in international commerce in the particular trade
concerned.897)

IX. CONCLUSION

At this point, after examinin~ some of the most crucial issues of the CISG, the sphere
of application of the CISG,898) the issue of the notification of non-conformity of the
goods899) as well as the issue of the rate of interests on sums in arrears,900) one should,
once again, stress why overviews of the existing case law as well as the doctrinal writ-
ing are, at least in abstracto, useful for practical purposes,
Article 7(1) CISG expressly states, among others, that in the interpretation of the
CISG regard is to be had to its international character and the need to gromote uni-
fonnity in its application. This signifies, as already pointed out supra,90 ) that regard
is to be had to what other courts have already done and, where there are no 'prece-
dents', to the solutions proposed by legal scholars. Since, however, the language in
which either the doctrinal papers or the court decisions are written might well cause
some problems for those who are not familiar with these languages, any overview
which is written in a more common language and, thus, provides, at least indirectly,
a 'translation' of the material otherwise not too easily accessible, are to be welcomed,
since it will - in abstracto - help to reach the Convention's ultimate goal, the promo-
tion of uniformity.

896) See Joseph Lookofsky, Tile 1980 United Natiolls COIII'elltioll 011 COlltracts/or tile Illternational Sale
0/ Goods. in INTERNATlONAL ENCYCLOPEDIA OF LAWS 1, 129 (Blanpain ed., 1993, Deventer) (stating
that 'the validity of a conlractual claim to interest [ ... ] remains a national concern [ ... J. In those
counlries where interest is forbidden, the mere mention of interest in the agreement will render it
invalid'); Schlechtriem, supra note 103, 132 note 21 (stating '[iJnsofar as a national law does not
allow interest - for religious reasons, for example - [Article 78] has no effect'); SCHLECHTRlEM,
sllpra note 92, at 100 note 414 (stating that '[t]o the extent applicable domestic law prohibits in-
terest payments, Article 78 would of course, be unenforceable').

B97)The view expressed by Nicolas, slIpra note 836, at 570, who states that if the domestic law 'pro-
vides no relevant formula for calculating interest, it would seem that the court should look to the
cost of credit at the creditor's place of business', has been criticized. It has been said that this so-
lution 'does not seem practicable because the solution aspired to by the Western industrialized
countries, which was not adopted at the diplomatic conference, would. in part be introduced by
way of interpretation. Olher cOllntries would then be inclined to inlerpret into the Convention
their own rejected proposals.' ENDERLEIN ET AL., supra note 48, at 245.

89B) See supra the text accompanying notes 81-674.
899) See sllpra the text accompanying notes 686-826.
900) See supra the text accompanying notes 827-898.
901) See supra the text accompanying notes 53-58.

174

REEDS VERSCHENEN PREADVmZEN

Preadviezen uitgebracht voor de Vel'eniging voor Burgel'lijk Recht

Deze preadviezen zijn tot dusver verschenen:

1. Burgerlijk I'echt en gl'ondrechten
door prof. 1111' J. L. M. Elders en 1111' M, B. W, Biesheuvel
ISBN 90 6040 784 9

2. Pl'oduktenaanspl'al(elijkheid
door prof. mr J. H. Nieuwenhuis en mr J. M. Barendrecht
ISBN 90 6040 833 0

3. Kl'edietverlening naar h~idig en komend I'echt
door prof. 1111' F. H. J. Mijnssen, prof. 111r P. A. Stein en
1111' C. J. B. Ebeling
ISBN 90 6040 879 9

4. Echtscheidingsconvenallt en boedelscheiding
door prof. mr. E. A. A. Luijten en mr J. A. M. p, Keijser
ISBN 90 6040 909 4 (niet meer leverbaar)

5. De invloed van verzekering op de civiele aanspl'akelijkheid
door prof. 111r R. van den Bergh, dr. M. Faure LL.M.,
111r T. Hartlief en mr R. P. J. L. Tjittes
ISBN 90 6040 942 6

6. Capita ovel'gangsl'echt NBW
door 111r R. S. Meijer, 111r A. L M. van Mierlo,
prof. mr M. V. Polak, prof. mr J. Spi~r en mr C. H. W, M. Sterk
en mr A. J. Tekstra
ISBN 90 6040 979 5

7. Contl'actsdwallg/De global note en de nemo plusregel
door mr P. Klik LL.M. en mr P. Kuiper
ISBN 90 5458 026 7

8. Naar een Europees bUl'gel'lijk l'echt/Europees privaatl'echt-
Een bonte lappendeken
door prof. mr E. H. Hondius en 111r L. A. D. Keus
ISBN 90 5458 086 0

175

Page 95

9. Ret Haagse Trustverdrag ill een Europees perspectiefl
Het Nederlandse Goederenrecht ell het Haagse Trustverdrag
door mr C. D. van Boeschoten en prof. I11r R. D. Vriesendorp
ISBN 90 5458 198 0

Leden van de vereniging ontvangen ieder jaar de uitgebrachte pread-
viezen en hebben toegang tot de jaarvergadering. De contributie be-
draagt f 35,- voor gewone leden en f 25,- voor student-leden. Voor
aanmelding als lid kan men zich wenden tot Koninklijke Vermande
BV, La.v. dhr. L. Wierda, Postbus 20 8200 AA Lelystad, tel: 0320-
237777 fax: 0320-226334, o.v.v. 'ledenadministratie VBR'. Voor nadere
informatie over de vereniging kan men zich wenden tot het secretariaat
van de VBR, Post bus 90153 5000 LE Tilburg, tel: 013-4662980
fax: 013-4663143, La.v. mr A. J. Akkermans.

176

Similer Documents