Download Enciklopedija islamskih predaja iz medicine sv. 2. PDF

TitleEnciklopedija islamskih predaja iz medicine sv. 2.
File Size2.0 MB
Total Pages93
Document Text Contents
Page 1

X

Page 2

AKETOILBIB AKETOILBIB

Naslov izvornika
موسوعة األحاديث الطبّيّة

Urednik
Amar Imamović

Likovno oblikovanje
Saladin Pašalić

Page 46

46 Mozak i nervni sisteM

– Allah od tebe udalji lepru, bijele pjege, paralizu i sljepoću na Ovom
svijetu?! Onda prouči:

، و أسشِبغ عيََلَّ ِمن َرمَحِتَك، َوأنزِل َّهُمَّ اهِدين ِمن ِعنَدَك، َوأَِفض عيَلَّ ِمن فَضِلَ الل

عيََلَّ ِمن بََرکِتَك

‘Bože moj! Ti me uputi, podari mi iz Tvoje dobrostivosti, prospi obilje
milosti iz Tvoje Milosti i spusti na mene iz Tvojih blagodati!’”82

2/14
Ono što čovjeka čuva od paralize lica (krivljenja usta)

423. U djelu Mekārimu-l-ahlāq se prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., tražio
lijek koji pospješuje probavu, majčinu dušicu i čurokot. Kada bi jeo bijelu
hranu83 ili hranu koja je teška, ove sastojke bi zajedno samljeo. Dobiveno
brašno bi miješao sa krupno samljevenom solju. S time bi otpočinjao jelo
i govorio bi: “Kada jedem ovo ne plašim se koju hranu ću jesti.”

Također, govorio bi: “Ovo jača želudac, otklanja sluz i sigurnost je od
krivljenja usta.”84

2/15
Ono što otklanja strah

424. U djelu Ṭibbu-l-E’imme Muhamed ibn Muskan El-Halebi prenosi da se
jedan od prijatelja požalio Imamu Sadiku: “O sine Allahova Poslanika!
Imam kćerku zbog koje sam jako zabrinut i strahujem. Nju često tokom
dana i noći obuzima strah. Ako smatraš dobrim, da zamoliš Allah za njeno
zdravlje.” Imam Sadik, mir s njim, uputi dovu za nju i potom reče: “Pusti
joj krvi iz vene, jer će joj to koristiti.”85

82 Kenzu-l-‘ummāl, sv. 2, str. 145, hadis 3520.
83 Allame Medžlisi kaže: “Misli se na mliječne proizvode, a moguće je i na bjelance od

jajeta, s tim da je prva mogućnost vjerovatnija.”
84 Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 407, hadis 1381; El-Biḥār, sv. 66, str. 244, hadis 3.
85 Ibnā Bisṭām: Ṭibbu-l-Eʼimme, str. 108; El-Biḥār, sv. 76, str. 190, hadis 19.

Page 47

َماُغ َو اأْلَْعَصاُب 47 ادَلِّ

14 / 2
َّْقَوِة َما يُْؤِمُن ِمَن الل

َو اِبلْهَاُضوِم120 َدعَا َُّه أَن آِلِ – َو عَلَْيِه هللُا َصلّٰ النَّيِبِّ – َعِن ُرِوَي ْخَلِق:
اأْلَ َماَکِرُم .423

، َو َکَن ْوَداِء، فاَکََن يَسشْتَفُُّه122 ِإَذا أََکَ الَْبَياَض123 َو َطَعاًما َلُ غَائَِلٌ َو الَْحبَِّة السَّ
121 ْعَتِ السَّ

ٍء. َعاَم، َو يَُقوُل: َما ُأاَبيِل ِإَذا تَغَاَديُْتُه َما ألََکُْت ِمْن َشْ َعهُلُ َمَع الِْملِْح الَْجرِيِش َو يَْفتَِتُح ِبِه الطَّ َيْ
َّْقَوِة125.124 ي الَْمِعَدَة، َو يَْقَطُع الَْبلْغََم، َو ُهَو أََماٌن ِمَن الل َو َکَن يَُقوُل: يُقَوِّ

15 / 2

َما يَْنَفُع ِللَْفَزعِ

َلُم – ِلَرُجٍل : قَاَل أَبُو َعْبِدهللِا – عَلَْيِه السَّ ٍد ْبِن ُمْساَکٍن الَْحليَِبِّ ِة َعْن ُمَحمَّ ئِمَّ
ِطبُّ اأْلَ .424

ُجُل، فَقَاَل: َيْبَن َرُسوِل هللِا، ِإنَّ يِل ِبنْتًا َو أََن أَِرقُّ لَهَا َو ُأْشِفُق ِمْن أَْوِلَيائِِه َو قَْد َسَأَلُ الرَّ
َا تَْفَزُع کَِثرًيا لَْيًل َو َنَاًرا، فَِإْن َرأَيَْت أَْن تَْدُعَو هللَا لَهَا اِبلَْعاِفيَِة. عَلهَْيَا، َو ِإنَّ

ا تَنْتَِفُع ِبٰذِلَک.127 قَاَل: فََدعَا لَهَا، ُثَّ قَاَل: ُمْرَها اِبلَْفْصِد126؛ فَِإنََّ

قال اجملليّس – قّدس رّسه –: "ف الّصحاح: الهاضوم اّلي يقال ل »اجلوارش«، ألنّه هيضم الّطعام، و ف القاموس: 120

الهاضوم: ّک دواء هضم طعاًما. و کأّن املراد هنا: »النّاخنواه«." )بار األنوار، ج 66، ص 245(.
يأيت معناه ف ج 2، ص 332 )الّسعت(. 121

122 سففت ادّلواء: إذا أخذته غري ملتوت، و ّک دواء يؤخذ غري معجون فهو سفوٌف. )الّصحاح، ج 4، ص 1374(.

قال العّلمة اجملليّس – قّدس رّسه –: املراد ابلبياض اللّبنيّات، و يمتل بياض البيض و األّول أظهر. )بار 123

األنوار، ج 66، ص 245(.
اللّقوة: مرٌض يعرض للوجه فمييهل إٰل أحد جانبيه. )النّاية، ج4، ص268(. 124

ماکرم األخلق، ج 1، ص 407، ح 1381؛ بار األنوار، ج 66، ص 244، ح 3. 125

فصد العرق: شقّه. و يقال: فصد املريض: أخرج مقداًرا من دم وريده بقصد العلج. )املعجم الوسشيط، ج 2، ص 690(. 126

طّب األمّئة البن بسطام، ص 108؛ بار األنوار، ج 76، ص 190، ح 19. 127

Page 93

ENCIKLOPEDIJA ISLAMSKIH PREDAJA IZ MEDICINE
Svezak 2.

Izdavač
Fondacija “Baština duhovnosti”,

Mostar 1435/2014.

Za izdavača
Amar Imamović

Lektura bosanskog teksta
Selma Efendić

Lektura arapskog teksta
Aldin Mustafić

Dizajn i prijelom
Mahir Sokolija

Štampa
Dobra knjiga

Za štampariju
Izedin Šikalo

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

28-725-4/-5:61

ENCIKLOPEDIJA islamskih predaja iz medicine / sakupio Muhammed
Muhammedi Rejšahri ; s arapskog preveli Aldin Mustafić, Amar Imamović.
– Mostar : Fondacija “Baština duhovnosti”, <2014>. – Sv. <2> ; 24 cm. –
(Biblioteka Islamski nauk)

Izv. stv. nasl. na arap. pismu. – Tekst uporedo na bos. i arap. jeziku. –
Bibliografija i bilješke uz tekst.

Sv. 2. – 2014. – 428 str.

ISBN 978-9958-867-21-7 (Cjelina)
ISBN 978-9958-867-26-2 (Sv. 2)
1. Muhammad, Sahri. – I. Muhammedi, Rey Šahri vidi Muhammad, Sahri
COBISS.BH-ID 20414726

Similer Documents