Download E Drejta e Procedures Penale-Perpilim PDF

TitleE Drejta e Procedures Penale-Perpilim
File Size405.0 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 7

Gjykata themelore-ka kompetece te gjykoj ne shkalle te pare gjitha qeshtjet penale,perveq
nese ligji parasheh ndryshe,ofron ndihm juridike nderkombtaredhe vendos ne pranimin e
gjykimeve te huja,Ne nivel te gjyk.themelore eshte lene kompetenc departmenti per krime te
renda dhe ai per te mitur.

Gjykata Komunale-Është kompetente për territorin e komunave të veta.Gjykata Komunale
vepron si gjykatë e shkallës së parë që gjykon mbi lëndë të caktuara civile dhe penale për
territorin që ka në juridiksion.

Gykata e qarkut: eshtë kompetente për territorin e komunës se Prishtinës,Lipjanit,
Ferizajt, Drenasit, Podujevës,Obiliqit,Graçanicës , Shtimes, Shtërpcës, Fushë Kosovës dhe
Kaçanikut.
• shërben si gjykatë e shkallës së dytë për lëndët me të cilat janë marrë gjykatat komunale
të cilat janë nën juridiksionin e saj territorial.
• Shqyrton lëndë civile dhe penale
• Shqyrton ato lëndë penale për të cilat parashihet dënimi me burgim më shumë se pesë
vite, si vrasja, dhunimi,trafikimi,grabitja,vjedhja e rëndë,etj.
• Shqyrton në shkallë të dytë ankesat kundërvendimeve të shkallës së parë nga Gjykata
Komunale në Prishtinë.

Gjykata e Apelit
- e shkalles se dyte ka juridiksion territorial ne gjithe Kosoven.
Kompetencat--1.te gjitha ankesat e ushtruara kunder vendimeve gjygjesore te gjykatave
themelore
2.vendos ne shkalle te trete per konfliktet e juridksionit te gjykatave themelore siq eshte e
lejuar me ligj.---3.vendos per konflikte te juridiksionit ndermjet gjykatave themelore.--4.qeshtje
tjera te parapara me ligj.

Gjykata Supreme-
eshte instance me e larte gjygjesore ka juridiksion ne gjithe territorin e kosoves ,,ka
kompetencë
1.që të vendosë lidhur me ankesat kundër aktgjykimeve dhe vendimeve tjera të gjykatave në
territorin e Kosovës, të vendosë në shkallë të tretë në mënyra të rregullta juridike kundër

vendimeve të gjykatave të qarkut.
2.vendos edhe për mjetet e jashtëzakonshme juridike, kundër vendimeve të formës së prerë të
gjykatave në Kosovë,
3.vendos për revizionin e ushtruar kundër vendimeve të shkallës së dytë në çështjet
kontestimore, kur një gjë e tillë është caktuar me ligj.
4.Gjithashtu vendos edhe për ligjshmerinë e akteve definitive administrative në konfliktin

administrativ.
5.Gjykata Supreme i zgjidh konfliktet për kompetencën midis gjykatave të rregullta dhe kryen
edhe punë të tjera të caktuara me ligj.
6.lendet e agjensise kosovare te pronave siq parashihet me ligj dhe ne dhomen e posaqme
lendet e agjencise kosovare te privatizimit ose agjencise kosovare te mirebesimit siq parashihet
me ligj.
7.Ajo ka kompetencë që të japë udhëzime për gjykatat lidhur me punën e përditshme, lidhur
me çështjet e praktikës gjyqësore që janë vënë re në punën e gjykatave, përcakton qëndrimet
parimore dhe jep ndihmesën për zbatimin unik të ligjeve etj.

Similer Documents