Download Dr Todor Jovanović - Todoxin Nova Medicina.pdf PDF

TitleDr Todor Jovanović - Todoxin Nova Medicina.pdf
File Size30.5 MB
Total Pages731
Document Text Contents
Page 1

PR IM . DR S C I. TO DO R JO V A N O V IC

Page 2

H I V
RIZIČNE GRUPE - 96% HIV „+„ + 3% HIV „+„ TRANSFUZIJOM + 1% HIV „+„ SE NE ZNA KAKO SE ZARAZILO

AFRIČKI INSEKTI PRENOSE HIV
VAKCINOM PROTIV HEPATITISA B ZARAŽENI SU HOMOSEKSUALCI
A VELIKI BROJ ZATVORENIKA ZARAŽEN JE U EKSPERIMENTIMA
MIT O ZELENIM MAJMUNIMA KOJIH NEMA U JUŽNOJ AMERICI

U IGRI SU:
INFLUENCA fENDEMSKI TIPOVI GRIPA PO GEOGRAFSKIM REGIJAMA)

VIRUS HERPES ZOSTER 6,
VIRUS HERPES ZOSTER 8,

SVINJSKA KUGA,
AKTIN,
MIOZIN,

IFN y
INTERLEUKIN 4
INTERLEUKIN 8,

NEF-GEN,
LEPRA

MALARIJA
KONJSKA ANEMIJA
MAČIJA LEUKEMIJA
GOVEĐA LEUKEMIJA

IMUNOBIOLOŠKI SISTEM
+

VIBRACIONO TALASNI IMUNITET

NOVA MEDICINA
NANO TEHNOLOGIJA - TOREZOL - FINALIZATOR

I TODOXINOVI PREPARATI
* APOPTOZA ĆELIJA KANCERA I ELIMINISANJE

ZAMORENIH I NEDELOTVORNIH
LEUKOCITA (AIDS)

BAKTERIOFAG
FAGNA ČESTICA

PCP
MAC
TBC

IN FEK TIV N I
PRINCIP (UV)
RINOVIRUSI

C M V
EBV

M IK O P LA Z M E
PRIONI

G IJA R D IA L A M B LIJA
P R O TO Z O E

SO R ABI

TEŠKI TOKSIČNI METALI U TRAGOVIMA (Hg, Pb, Cu, Ni) U VAKCINAMA
NITRATI
NITRITI

AMIL-NITRIT
CARRAGEENAN

ASPARTAM („SLATKI UBICA“)
FLUOR

POLIO VIRUS
SV 40
SFV

HEPATITIS A, B, C, D, E...
HPV

Page 365

Primarni podaci, lit. ref.

Neželjena dejstva
Važno! L i s t a p r o v e r e z a m i š l j e n a j e k a o t a b e l a r n i p r e g l e d k o j i

o m o g u ć a v a ( i o la k š a v a ) p o r e đ e n ja . S a d r ž i i z b o r v e r o v a t n o n a jv a ž n i j i h p o z -
n a t ih s p o r e d n ih d e js t a v a o p is a n ih u l i t e r a t u r i , i n f o r m a c i j a m a o p r o iz v o d u i
b a n k a m a p o d a t a k a , a im a ju d o k a z a n u i / i l i m o g u ć u v e z u s a l e k o m o k o m e
j e r e č . O v a l i s t a , m e đ u t im , n e b i t r e b a lo d a b u a e s h v a ć e n a k a o o b im n a f a r -
m a c e u t s k a in f o r m a c i ja o m o g u ć im s p o r e d n im d e js t v im a .

Izračunajte zbir negativnih poena za „neželjena dejstva“. —
Dodajte im za svako pojedino „neželjeno dejstvo“ od 1 do 10 -i
„minus* poena s obzirom na to koliko vam je ono značajno.

Udvostručite poene kod posebne jačine ili učestalosti dejstava.

** naročito česta sporedna dejstva (-> 10%) T

stolica, zapaljenje creva. Štetnost za jetru: GGT povećan do preko 200
posto, SGOT, SGPT povećani, zapaljenje jetre, hematomegalija, ileitis.
Stetnost za bubrege/bešiku: zapaljenje bubrega, otkazivanje bubrega,
bolovi u bubrezima, krvava mokraća, zadržavanje mokraće, bolno
mokrenje, smanjenje potencije do gubitka. Štetnost za disajne organe:
astma, disajna insuficijencija za telo (zajedno sa hormonima, razmenom
materijala): povišena temperatura, znojenje, smrzavanje, promena
sadržine hormona, povećanje triglicerida, povećanje holesterina (do
1.000 mg/dl odnosno 11.3 mmol/L), gubitak težine, šećerna bolest (dija-
betes), dehidracija, edemi. Koža: osip, znoj, urtikarija, plikovi veličine
graška (lice, vrat), psorijaza, akne, suva koža, seboreja.

Opšti znakovi koji su srazmerno češće uočavani: bolovi u leđima,
bolovi u potiljku, bolovi u grudima, bolovi u licu, edem lica, osetljivost na
svetlo, grip i slična simptomatika, opšta atrofija sa gubitkom telesne težine
sa više od 20 posto.

Neželjena uzajamna dejstva: moguća aditivno-toksična dejstva sa
fatalnim tokom u kombinaciji sa potencijalno štetnim lekovima za jetru (1),
koštanu srž (2), pankreas (3) i/ili gene, koji se primenjuju kod HIV infici-
ranih osoba (vidi „neželjena uzajamna dejstva“, dodatak UD). I obični anti-
histaminici kao hismanal (sredstvo za srce i krvotok), sredstva za umiren-
je, za spavanje (valijum i dijazepam), mogu u kombinaciji sa Ritonavirom
biti opasna po život. O ovim saznanjima se treba raspitati kod lekara i stro-
go se pridržavati njegovih uputstava.

Odstupanje od propisane terapije može dovesti do gubitka dejstva
Ritonavira i najverovatnije drugih prtotease-usporivača (zaustavljača).

Napomena! Ritonavir monoterapiju It. ,,Newsline“ prekinuo je svaki
četvrti pacijent, Ritonavir kombi-terapiju svaki treći. (Newsline 7/8, New
York, 1996). U mnogo citiranoj terapija-studiji AZT+3TC+Ritonavir
(početak tretmana 55 dana posle HIV infekcije, Daavid Ho et al, 4th Con-
ffletOl, 1997) nakon 13 meseci (prosek) ostalo je samo 58 posto ranijih
pacijenata. Na Univerzitetskoj klinici Cleveland Ohio, već posle 11 nedel-
ja (u proseku) svaki drugi pacijent je prekinuo terapiju zbog sporednih
dejstava (R. Johnson, 1997.)

Z b ir- 500 v

Indinavir
Crixivan

(od Merck
Sharp & Dohme)

Štetnost za koštanu srž i/ili krv odnosno imunosistem: smanjenje lim-
focita, neutrofilnih granulocita (<750/mm3), trombocita (<50.000/mm3),
hemoglobina (<8g/dl), povećanje obima eritrocita (MCV), opasni problemi
kod zgrušavanja krvi za hemofiličare. Štetnost za centralni nervni sistem:
opšta slabost do potpune iscrpljenosti (astenija), zbunjenost, vrtoglavica,
glavobolja, sindrom bola (neuralgije), periferne (senzorne) neuropatije.

Page 366

Neželjena dejstva
Važno! Lista provere zamišljena je kao tabelarni pregled koji

omogućava (i olakšava) poređenja. oadrži izbor verovatno najvažnijih poz-
natih sporednih dejstava opisanih u literaturi, informacijama o proizvodu i
bankama podataka, a imaju dokazanu i/ili moguću vezu sa lekom o kome
je reč. Ova lista, međutim, ne bi trebalo da bude shvaćena kao obimna far-
maceutska informacija o mogućim sporednim dejstvima.

Izračunajte zbir negativnih poena za „neželjena dejstva“. —
Dodajte im za svako pojedino „neželjeno dejstvo“ od 1 do 10 -i
„minus“ poena s obzirom na to koliko vam je ono značajno.

Udvostručite poene kod posebne jačine ili učestalosti dejstava.

** naročito česta sporedna dejstva (-> 10%) f

Smetnje na čulima: (bockanje, lupanje, trnci, gorenje, gluvoća) u nnogama
i rukama (periferna parestezija), smanjeno osećanje za nadražaj, drhtanje
(tremor), strah, depresija, iznenadna nesvest (sinkopa), motorički nemir
(agitacija), smanjena sposobnost razmišljanja, razni poremećaji čula,
različite neurološke smetnje funkcija. Štetnost za oči: razdvojen vid (slika),
bolovi u očima, edemi očnih duplji. Štetnost za motorički aparat/mišiće:
bolovi u zglobovima, difuzni bol u mišićima, slabost mišića, ukrućenost
mišića. Štetnost za želudac/creva: mučnina, povraćanje (naročito u kombi-
nacijama sa AZT), proliv, gubljenje apetita, poremećaji ukusa, suva usta,
bolovi u stomaku, kiselo podrigivanje, nadutost, zapaljenje desni. Štetnost
za jetru: povećan bilirubin (>2.5 mg/dl), AST (više nego 500 posto iznad
max. ref.), ciroza jetre, žutica, zapaljenje žučne kese, zacepljenje žuči,
serum amilaza (više od 200 posto iznad max. ref.). Stetnost za
bubrege/bešiku: stvaranje kamena u bubrezima (svaki 20 do 25 pacijent),
delimično bolovi, delimično krvavi urin, ireverzibilno proširenje bubrežnih
čašica usled atrofije pritiska (hidronefroza), otežano (bolno) mokrenje,
abnormaliteti urina, predmenstrualni sindrom, zapaljenje mokraćnih pute-
va, grčevi u bubrezima. Štetnost za disajne organe: otkazivanje disanja,
učestalo javljanje zapaljenja pluća, zapaljenje gornjih disajnih puteva, insu-
ficijencija disanja (apnoe), zapaljenja u području ždrela (laringitis), kašalj.
Štetnost za telo (zajedno sa hormonima, razmenom materija): temperatura,
znojenje, jeza, promena sadržine hormona, povećanje triglicerida, povećan-
je holesterina (do 1.000 mg/dl odnosno 11:3 mmol/1), gubitak težine, dija-
betes, dehidriranje, edemi. Koža: osip po koži, folikularni plikovi i ^
bubuljice, znoj, urtikarija, seboreja, zadah tela. Druge stvari koje su
srazmerno češće zapažene: alergija na hranu, zapaljenje ždrela, mani-
festacije na koži, herpes simpleks, herpes zoster, gljivične infekcije, gripoz-
na simptomatika.

Neželjena uzajamna dejstva: moguća aditivno-toksična dejstva sa
fatalnim tokom u kombinaciji sa potencijalno štetnim lekovima za jetru (1),
koštanu srž (2), pankreas (3) i/ili gene (4) koji se primenjuju kod HIV infi-
ciranih pacijenata (vidi „neželjena uzajamna dejstva“, dodatak UD).

Mnogi lekovi koji moguda budu važni kod HIV infekcije kao, na
primer, rifabutin za M A C terapiju, rifampin za tuberkulozu, ketokonazol
za gljivična oboljenja, ne mogu se primenjivati u kombinaciji sa indi-
navirom.

Čak i obični antihistmatici (hismanal) ili sredstva za spavanje (vali-
jum, dijazepam) mogu u kombinaciji sa ritonavirom da budu opasni po
život. Zbog toga, obavezno treba konsultovati lekara i njegova uputstva
striktno poštovati. Odstupanje od određene terapije može da utiče na
gubitak (nestanak) dejstva indinavira i drugih protease-usporivača (riton-
avir i saquinavir).

Primarni podaci, lit. ref.

Princip dejstva:
sintetički molekuli

sprečavaju HlV-enzim
,,proteazu“ a time i

proizvodnju HlV-pro-
teina. U ljudskoj ćeliji,

međutim, postoji i
velika količina

prirodne proteaze koja
bi potencijalno mogla
da bude sprečena u
obavljanju korisnih

funkcija.

Page 730

Prim. dr sci. Todor Jovanović
TODoXEV

NOVA MEDICINA

Urednik
Mila T. Jovanović

Recenzija
Mirjana Ban

Design
Mileta Jerinić

Izdavač
Toreksin d.o.o.

Beograd, Svetogorska 2/1

Štampa
Planeta print

Tiraž
2.000

Beograd, 2006.

Page 731

CIP - KaTajionisaijHja y ny6jiHKaipijH
HapojjHa 6n6jiHOTeKa Cp6nje, BeorpaA

JOBAHOBHTl, Toaop
Todoxin : nova medicina / Todor
Jovanović. - Beograd : Toreksin , 2006
(Beograd : Planeta print) . - 729 str . :
ilustr, ; 24 cm

Tiraž 2.000. - Str. 5: Predgovor / Mirjana
Ban. - Str. 709-718: Umesto biografije: o
Daru i Milosti / Dejan Jovanović. -
Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Bibliografija: str. 707-715.

a) EojiecTH - Jleneifce 6) Ahthbhpothijh -
HpHMeHa

Similer Documents