Download dan perbandingan kongruen personaliti persekitaran (eat) PDF

Titledan perbandingan kongruen personaliti persekitaran (eat)
LanguageEnglish
File Size1.1 MB
Total Pages217
Document Text Contents
Page 109

cix

BAB 5


PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

5.0 PengenalanBab ini akan membincangkan hasil keputusan kajian terhadap pola-pola

personalti-persekitaran (EAT) berasaskan tripologi Holland 3-Huruf di kalangan para

pelajar dari 60 jenis kursus di Universiti Teknologi Malaysia. Pengkaji membuat

analisis kod tiga-Huruf Holland mengikut tahap kongruen Personaliti-Persekitaran

serta menjawab 60 hipotesis yang telah dikemukakan dalam Bab 1. Ia juga

merangkumi perbincangan tentang aspek-aspek yang terdahulu yang berkaitan seperti

pernyataan masalah, pendekatan teori, hasil-hasil kajian lepas, persoalan dan tujuan

kajian. Selain daripada itu bab ini juga mengambil kira pendapat para pelajar dalam

bahagian A soal selidik (untuk soalan 6, 7 dan 8) dalam usaha untuk menyokong

kesahan kajian yang telah dijalankan ini. Bab ini juga akan menyentuh tentang

implikasi kajian, kelemahan-kelemahan kajian serta memberi cadangan-cadangan

yang difikirkan penting. Dalam hal in, pengkaji akan membahagikan huraian

perbincangan kepada dua bahagian iaitu seperti berikut:Bahagian A - Latar Belakang Responden

i) Analisis maklumat bahagian soalan 6, 7 dan 8 dalam soal selidik iaitu

mengenai pendapat para pelajar tentang kesesuaian pengajian dan

kursus mereka dan sebab-sebabnya.

Page 216

ccxvi


(I) YA TIDAK

1. Ahli kajicuaca 1.

2. Ahli zoologi 2.

3. Ahli kimia 3.

4. Ahli kajilidik sains bebas 4.

5. Penulis rencana sains 5.

6. Penyunting jurnal sains 6.

7. Ahli kajibumi 7.

8. Pembantu ahli kajilidik sains 8.

9. Ahli fizik 9.

10. Ahli kajibintang 10.
X
(A) YA TIDAK

1. Penyair 1.

2. Ahli muzik 2.

3. Pengarang 3.

4. Penulis bebas 4.

5. Penyusun muzik 5.

6. Peniaga seni lukis 6.

7. Pelatih drama 7.

8. Pengubah lagu 8.

9. Pengarah pentas 9.

10. Penulis lakonan 10.(S) YA TIDAK

1. Pendakwah 1.

2. Pakar jenayah kanak-kanak 2.

3. Kaunselor perkahwinan 3.

4. Guru sains sosial 4.

5. Psikologis perubatan 5.

6. Pegawai kebajikan masyarakat 6.

7. Penolong pegawai pendidikan daerah 7.

8. Kaunselor (penuntut) 8.

9. Penyiasat kes sakit jiwa 9.

Page 217

ccxvii

10. Kaunselor bimbingan pekerjaan 10.

(E) YA TIDAK

1. Jurujual saham dan bon 1.

2. Penerbit televisyen 2.

3. Pengurus hotel 3.

4. Pegawai eksekutif 4.

5. Pengurus restoran 5.

6. Juruacara 6.

7. Jurujual berkereta 7.

8. Jurujual harta/rumah 8.

9. Pakar perunding-perhubungan 9.

10. Pengurus kempen politik 10.

(C) YA TIDAK

1. Penyimpan kira-kira 1.

2. Pakar kawalan kualiti 2.

3. Penyemak belanjawan 3.

4. Perangkawan 4.

5. Kerani bank 5.

6. Penilai harga 6.

7. Kerani gaji 7.

8. Penganalisa kewangan 8.

9. Pemeriksaan kira-kira bank 9.

10. Akauntan cukai 10.


TERIMA KASIH

Similer Documents