Download Cuvintele Deschid Fluxurile de Conştiinţă Cuantică PDF

TitleCuvintele Deschid Fluxurile de Conştiinţă Cuantică
File Size8.6 MB
Total Pages251
Document Text Contents
Page 2

MART]IA IIF.INEMAN' PIEPER are u n d o c to ra l în p s ihopa to log ie
ob ţ inu i la Universi ta tea d in Chicago . A făcui p a r te d in com ite tu l
ed ito r ia l al Social Work şi Smith Cvlkgo in Social Wnih, c o m u n i ta te
aca d em ică în cad ru l căre ia este p ro p u să o a b o r d a r e in teg ra lă în
t ra ta re a sufer in ţe i psihice. A publicat n u m e r o a s e a r tico le în reviste
aca d em ice de speciali tate.

WILLIAM J. P IEPER este d o c to r în m ed ic ină , dis t incţ ie o b ţ in u tă la
Universi ta tea din Illinois. $i-a făcu t rez iden ţa în psih ia tr ia copilu lu i şi
a ad u l tu lu i în c a d m i Inst i tu tu lu i de X eu ro p s ih ia t r ie d in Illinois şi la
Inst i tu tu l d in Chicago p e n t r u C e rce ta re a Juvenilă. î n an u l 1975.
a absolvit Insti tutul d in C h icago p e n t r u Psihanaliză cu o d ip lo m ă în
ps ihanaliza cop ilu lu i şi a adu ltu lu i . A predat, la Ins t i tu tu l d e Ps ihana ­
liză d in Chicago şi la University o f C h icago School of Social Service
A dm inis tra t ion .

Cei d o i au to r i au pes te douăzec i şi c inci de an i de e x p e r ien ţă în p ra c ­
tica m edicală cu ado lescen ţi , copii sau adulţi , p re c u m şi în p ro g ra m e
de consi lie re şi superv izare a p ro fes ion iş ti lo r d in d o m e n iu l sănătăţi i
m in ta le .

Page 250

I n d i c e

negative, 183-185
obstacole in, 192
unidirecţionale, 181-182
posesivitatea în, 170
ca premii, 71
problem ele altora în, 181
provocări în, 171-17.3

calităţi ale, 56
„salvatori" în, 33
roluri în, 164
sabotând, 5 9 -60
sacrificii în, 193
siguranţa în, 61-63
autosabotajul în, 183
subminarea în, 182
nesatisfăcătoare, 183
şi vulnerabilitatea, 156

Recompensa
meritată, 144-146

Ruşine, 46

Siguranţă
în copilărie, 81

Salvatori, 33
Schimbare

şi inventarierea, 138
în relaţii, 178

Scuze, 33
Structura creierului, 112-113
Scopuri

atingerea, 103-104
ambiţioase, 105
modeste, 103-104
pentru condiţia fizică, 152-153
şi sabotarea lor, 79

şi autosabotarea, 90
voinţa şi, 107

Strategii de viaţă, 92
Stări dureroase, 110-132

stadiul anticipării, 128
înfăţişarea, 127
alinarea, 115-131
identificarea, 126
marginalizarea, 130-132
dezvăţarea, 118

Succes
reacţii adverse la, 211
depresii rezultând în urma unui,

124
altora, 163
rezultate ale, 112
scăpări ca indicaţii ale, 151
subminând, 93

Suferinţă
reactivă, 94

Simpatie, 29
Shakespeare, 20
Somnul

bebeluşilor, 26-27
Socrate, 20
Smart Love: The Compassionate

Alternative U> Discipline That
Will Malie You a Better Parent,
and Your ('Jukiten a Better Person
(Piper), 14

Şansă, 100

Taxe, 93, 228
Trădare, 182

Page 251

252 D ep en d en ţa de ne f e r i c i r e

Termene-Umitá
respectarea, 222-224
amânarea, 222

Temeri
în faza romantică, 79

Tratament, 53, 61), 83, 313, 197, 234
Timpul liber, 214, 219

Visele

ii controlul, 117

Viata

echilibrată, 240-242

şi controlul, 136

şi îmbunătăţirea, 102-103

Victoria

subminarea, 92

Voinţa

pierderea, 107

Similer Documents