Download Curs Modelare si Simulare PDF

TitleCurs Modelare si Simulare
File Size15.0 MB
Total Pages98
Document Text Contents
Page 1

Cursul de Modelare $i simulare se ocupa cu studiul principiilor, metodelor ~i tehnicilor prin
care obiecte din lumea reala, fenomene, operatii si instalatii tehnologiee, (numite generic
procese), sunt reprezentate matematic ~iapoi analizate indirect utilizand tehnica de calcul.
Modelarea si simularea sunt, intr-un mod specific, etape esentiale, necesare, in majoritatea
activitatilor umane.
Astfel, in general, se parcurg urmatoarele etape:

~ analiza de sistem - implica formularea problemei, precizarea scopurilor, delimitarea
dintre "sistemul" studiat ~i "mediu" (tot ceea ce este "exterior" sistemului). Se pun in
evidenta marimile caracteristice, factorii specifici ~.a.m.d.

~ modelare - se determina relatiile dintre marimile caracteristice, se construie~te 0
"imagine" a obiectului real, un model "simplificat" al procesului considerat.

~ simulare - presupune efectuarea unor "experimente" cu modelul, testarea si validarea
modelului, prevedereaevolutiilor viitoare;

~ decizie, actiune - in care pe baza rezultatelor experimentelor de simulare se determina
actiuni, se iau deeizii ( inclusiv decizii de conducere) etc.

Analiza de
sistem

Indiferent care este scopul unei activitati umane rationale, dupa precizarea si delimitarea
problemei, analistul ia in considerare 0 serie de factori pe care-i considera importanti si
construieste 0 imagine proprie, un "model" al procesului respectiv.
Modelul constituie deci, 0 reprezentare simplificata, aproximativa a realitatii, in care se
ignora in mod voit ( sau poate involuntar) 0 serie de detalii, dar care este considerat
satisfacator in raport eu obiectivul propus. Folosind acest model, analistul incearca sa
prevada, sa deduca cum se vor desfasura fenomenele, realizand astfel un "experiment de
simulare" .
In functie de rezultate se pot lua decizii (inclusiv decizii de conducere), se stabilesc
actiuni etc.

Page 2

Sistem.
In general in domeniul tehnic, un sistem este definit ca un obiect sau ansamblu de

entitati, de elemente interconectate, ce interactioneaza intr-un anumit mod pentru a realiza
un obiectiv, un scop, cu anumite performante.

In particular, in automatica, obiectul din lumea realii, fenomenul, procesul tehnologic,
instalatia, se nume~te sistem (fizic).

Tot ceea ce nu apartine sistemului face parte din lumea exterioara (mediu).
Linia de separatie dintre sistem ~i mediu pune in evidenta marimile de intrare I -

marimi "cauza" (u) ~i marimile de ie~ire E - marimi "efect" (y), determinate prin
cauzalitatea intrare-ie§ire.

Obs. Sistemul depinde esential de de obiectivele studiului, analizei; ceea ce intr-un caz
este considerat un "sistem", in alt context poate fi doar un "subsistem" component al
unuia mai complex.

Stare.
Starea x(t) a unui sistem, se defineste ca fiind iriformafia minima necesara la un

moment dat de timp t, care impreuna cu intrarile ulterioare u(t) , determina univoc
evolutia ie~irilor y(t).

Multimea tuturor variabilelor de stare (liniar independente) , formeaza vectorul de
stare x(t).

Model.
in domeniul ~tiintelor tehnice, experimentul ~i observatia ( masurarea) constituie

aspecte esentiale pentru un model ce se elaboreaza iterativ.
In ultima instanta, elaborarea unei teorii reprezinta construirea unui model (verbal sau

matematic) al realitatii.
Def: Modelul este reprezentarea intr-o forma utilizabila, a cuno~tintelor, a aspectelor

esentiale ale unui sistem.

Observatia 1. Modelul este 0 reprezentare simplijicata, deci aproximativa a
sistemului real. Nu e de regula nici posibil, nici necesar sa se realizeze 0 descriere
atnanuntita a tuturor mecanismelor interne: E suficient ca modelulsa reproduca, .sa' .
mimeze, suficient de exact comportarea sistemului real.

Similer Documents