Download Consensul Sfinţilor Părinţi Bisericeşti: Pământul este sferic PDF

TitleConsensul Sfinţilor Părinţi Bisericeşti: Pământul este sferic
File Size612.2 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 1

1

Consensul PărinţiConsensul Părinţilor Bisericlor Bisericeşti asupraeşti asupra::
sfericsfericităţiiităţii ppământuluiământului

11


Din cauza unor fraze din Biblie (de exemplu, „cele patru colţuri ale pământului”), unii susţin că
Biblia adoptă ideile antice babiloniene, hinduse, egiptene şi greceşti despre un pământ plat înconjurat
de un zid, dar nu este cazul. În realitate, aceste idei eronate au fost rezultatul lipsei atât a revelaţiei
divine cât și a studiilor ştiinţifice. Mărturia biblică şi evreii care au tâlcuit-o au înţeles pământul ca fiind
sferic. În ceea ce priveşte celelalte popoare antice, de abia când grecii au observat în secolul VI -lea
î.Hr. că eclipsele lunare cauzează umbre circulare pe Lună au presupus pământul ca fiind sferic.

În ceea ce priveşte Părinţii Bisericeşti, următoarele fapte sunt evidente:

• Părinţii Bisericeşti ştiau de eclipse, modul în care acestea s-au format, şi implicaţiile
pentru formele corpurilor cereşti.

1

Robert A. SungenisGalileo Was Wrong: The Church Was Right Vol. II, Chapter 13: Consensus of the Church
Fathers - The Spherical Earth, Catholic Apologetics Int. Publishing, Inc. 2008, p. 117

Page 2

2

SfântulSfântul Vasile cel MareVasile cel Mare: „Eclipsa de lună, pe de altă parte, se datorează umbr ei pe care
pământul o aruncă pe ea atunci când luna are cincisprezece zile, iar soarele şi luna se întâmplă să fie la
polii opuşi ai cercului cel mai înalt, soarele fiind sub pământ şi luna deasupra pământului. Căci
pământul aruncă o umbră şi lumina soarelui este împiedicată de a ilumina luna, şi, prin urmare, ea este

atunci eclipsată.”

2• Părinţii au înţeles că cerurile se înfăşoar ă în jurul întregul pământ, calibrându-l în sectoarele

unei sfere de 360 de grade.

2
Credinţa ortodoxă, Cartea II, capitolul 7.

Page 3

3

SfântulSfântul Vasile cel MareVasile cel Mare: „Cercul zodiacului are o mişcare oblică şi este împărţit în
douăsprezece secţiuni numite zodii, sau semne: fiecare semn se împarte în trei sectoare împărţite în
zecimi, adică are treizeci de diviziuni, şi fiecare diviziune se subdivide în şaizeci de minute. Cerul, prin
urmare, are trei sute şaizeci şi cinci [sic] de grade: emisfera de deasupra pământului şi cea de sub
pământ fiecare având o sută şi optzeci de grade”.3

Destul de interesant, în Pentateuh nu există o mulţime de informaţii cu privire la forma
pământului. Cu excepţia cărţii Iov, care ar fi putut fi scrisă mai devreme, cele mai multe dintre

3
Idem.

Page 4

4

vem p m ntului

hea Regi
Evrei.

Biblia le
4
sau

5
nu

p literalmente col Ci, se refe

marginile
respective de p

p
6
, dar e la p

Iov 38, temelia p recise, care Iov. Ieremia 31, 37 spune temelii care nu
pot fi cercetate . gem din expresie c temelia p ului

toate celelalte extrem de rezistent cum Mihea 6, Ps 103, 5.
p ului, deoarece s-au propus

de toate, de la fierul topit la ultat.
ului,

7
e p ului

8
. Acestea

ar fi structurile care stau pe temelie, lucru indicat Regi 2, 8. Unii au
doar reiter ilor p pe

nimic de acest p
este s (Iov 26, 7).

p ntului. ntre nucleu
acest lucru mantaua p ului. Ei

, o mare parte din ea de granit, care este una dintre cele mai dure structurii sunt

cu unul din capete c re l lalt spre
p

verticali din part p lei
este de teren de pe p m nt, dar care le inegale se apa.

cineva ar privi acest lucru dintr- , ar putea desena un cerc (concentric
cu miezul ua), care ar masa terenului

ntru overbe 8, 27; Iov 26, 10; Isaia 40, 22).

lor le- p

4
Iov 37, 3; Isaia 11, 12; 41, 9; Ezechiel 7, 2; F. Apostoli 7, 1; 20, 8.

5
Deuteronom 28, 64; 33, 17; 1 Regi 2, 10; Iov 28, 24; 38, 13; Ps 19, 4-6; 22, 27; 45, 9; 47, 10; 58, 13; 60, 2; 64,

5; 40, 9; Ieremia 51, 16; Daniel 4, 10-11; Marcu 13, 27.
6
Iov 26, 10; Proverbe 8, 27-29; Isaia 40, 22.

7

2 Regi 22, 16; Ps 18, 15; 101, 25; Proverbe 8, 27-29; Isaia 48, 13; Ioan 17, 24.
8
1 Regi 2, 8; Iov 9, 6; 38, 4-6.

Page 5

5

SfântulSfântul Grigorie de NyssaGrigorie de Nyssa: „Căci precum, când soarele se iveşte deasupra pământului, umbra
se întoarce spre partea de dedesubt (la antipod), fiindcă forma sferică a pământului face ca razele
solare să nu poată lumina în acelaşi timp peste tot ci, atunci când pe o parte a pământului soarele îşi
revarsă razele, în oricare punct al sferei pământeşti s-ar afla, peste cealaltă parte (la antipod) va fi
întuneric, şi astfel, în drumul neîntrerupt al soarelui, la nadir va fi mereu întuneric. Aşa că, atât partea
de deasupra (cea luminată), cât şi cea de dedesubtul pământului (acoperită de noapte) vor trece pe rând
de la lumină la întuneric în aceeaşi măsură.”9

SfântulSfântul Vasile cel MareVasile cel Mare: „Mai mult, unii susţin că „ pământul este în formă de sferă, alţii că
este în cea a unui con. În orice caz, este mult mai mic decât cerul, şi suspendat aproape ca un punct în
mijlocul lui. Şi aceasta va trece şi va fi schimbat. Dar binecuvântat este omul care moşteneşte pământul
făgăduit celor blânzi.”10

„Acestea sunt lacuri, dar este o singur ă mare, după cum istorisesc cei care au făcut înconjurul
lumii”11

9
Despre suflet şi înviere.

10

Credinţa ortodoxă, Cartea II, capitolul 10.
11

Hexameron, Omilia IV, 4.

Page 6

6

SfântulSfântul Clement AlexandrinulClement Alexandrinul: „Şi cum pământul şi marea ar trebui să-şi păstreze locul lor; şi
când anotimpurile, în cursul lor ciclic, iarna şi vara, primăvara şi toamna, fiecare ar trebui să vină, în
funcţie de un plan bine întocmit; cine a creat această sferă ordonată dintr -un morman confuz, şi dintr-o
masă informă?”12

Fericitul AugustinFericitul Augustin: „Dar ei nu fac remarca că, deşi se presupune sau este demonstrat ştiinţific
că lumea13 are o formă rotundă şi sferică...”14

„Aţi auzit în Psalm, "am văzut împlinirea desăvârşirii." A spus: am văzut împlinirea
desăvârşirii: ce a văzut el? Credem că ar fi urcat în vârf ul unui munte foarte înalt şi ascuţit şi ar fi văzut

12
Pedagogul (găsit şi la Clement Romanul).

13

Pământul 14
Cetatea lui Dumnezeu

Page 7

7

de acolo şi compasul pământului, şi cercurile lumii rotunde, şi, prin urmare, a spus, "Am văzut
împlinirea desăvârşirii."”15

„...aceasta a lui Hristos unică Biserică, această unitate care suntem, strigă de la marginile
pământului... Dar de ce am strigat acest lucru? "Când se mâhni inima mea" El se vesteşte însuşi a fi în
toate naţiunile din lumea cea rotundă, în mare slavă, dar în necaz mare.”16

„...Pământul mai abundent a dat fructele lui, şi acea cultur ă a umplut acum lumea cea
rotund ă.”17

„... toată lumea cea r otundă repopulată de către cei trei fii ai lui Noe: de la răsărit şi asfinţit şi

de la miazănoapte şi de la miazăzi vor veni cei ce vor sta la masă cu patriarhii."

18

„Care lucru însemna, că, fiind ca şi pe o podea în mijlocul lumii întregi rotunde, lâna uscată a
fost poporul lui Israel”19

Eusebiu de CezareeaEusebiu de Cezareea: „Soarele şi luna îşi urmează fiecare calea rânduită după dreptar, şi nici
stelele nu străbat bolta lumii haotic. Anotimpurile se înşiră, luându-şi unul altuia locul - precum se
cuvine. Prin cuvântul Tău dobânditu-şi-a şi Pământul starea tăriei şi se poartă vântul după cum îi e
legea. Clocotul apelor se adună în curgeri nestăpânite. Marea este şi ea prinsă împrejur între limite
nestrămutate. Şi tot ce găsim noi pe pământ sau în apa oceanului a fost iscusit cu o desăvârşire în
acelaşi timp minunată şi aducătoare de foloase.”20

SfântulSfântul Grigorie de NyssaGrigorie de Nyssa: „Cei ce cunosc mersul stelelor spun că întregul univers este plin de

lumină, iar întunericul ar proveni din faptul că soarele e astupat de alte planete care-l pun în umbră.
Pământul, din pricina formei sale rotunde e lipsit în formă conică de razele soarelui, însă soarele, fiind
cu mult mai maredecât Pământul îl înconjoară din toate părţile cu razele sale şi uneşte în vârful conului
dârele de lumină care se întâlnesc acolo. Dacă presupunem, de pildă, că cineva străbate spaţiul peste
care s-a aşternut umbra, în chip necesar el ar ajunge din nou în lumina peste care nici un întuneric nu
stăpâneşte.”21

15
Omilii la 1 Ioan, Omilia X, 5

16
Omilie la Psalmul 60, 2.

17
Omilie la Psalmul 66, 6.

18
Omilie la Psalmul 68, 1.

19
Omilie la Psalmul 71, 6.

20

Viaţa lui Constantin cel Mare,Cartea II, cap. 58
21

Despre facerea omului, XXI, 3.

Page 8

8

Fericitul IeronimFericitul Ieronim: „...aşa încât toată substanţa trebuie să fie rafinată în forma sa cea mai
perfectă şi rarefiată în eter, care este o esenţă pură şi necompusă; altfel, sfera pe care am numit-o
nemişcată şi toate pe care le conţine vor fi dizolvate în nimic, şi sfera în care antizona însăşi este
conţinută se va numi "pământul cel bun," iar cealaltă sferă care înconjoară în revoluţia sa pământul şi

are numele de ceruri va fi rezervată pentru lăcaşul sfinţilor.”
22• Părinţii fost de acord cu cele mai multe din geometria geocentristă greacă, dar au condamnat
credinţa lor în astrologie.

SfântulSfântul Metodiu de OlimpMetodiu de Olimp: „Rezumând, atunci, să vădim, cu privire la acele lucruri după
puterea noastră, impostura celor care se laudă ca şi cum numai ei au înţeles cum este alcătuit cerul, în
conformitate cu ipotezele haldeilor şi egiptenilor. Căci ei spun că circumferinţa lumii este asemănată cu
un glob bine-rotunjit, pământul având un punct central. Ca această schiţă să fie sferică, este necesar,
spun ei, întrucât distanţele părţilor sunt aceleaşi, că pământul ar trebui să fie centrul universului, în

22
Scrisori, 124,Către Avitus.

Similer Documents