Download Banghay Aralin sa Filipino 7 (Unang Markahan - Ikaanim Na Linggo) PDF

TitleBanghay Aralin sa Filipino 7 (Unang Markahan - Ikaanim Na Linggo)
File Size203.4 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 2

Pagkatapos, ipakikilala ang akda para sa araw na ito.
Sasabihin na isa itong muling pagsasalaysay ng kuwento ni
Alunsina at Tungkung Langit. Hihingin sa mga mag – aaral na
pansinin ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang
akda habang nakikinig sila sa kuwento.

C. Presentasyon
Pagpaparining ng isang recording tungkol sa “Alamat ni

Tungkung Langit”. Matapos marinig ang kuwento, bubuo ng
simpleng banghay ang mga mag – aaral.

D. Pagpapayaman
1. Pangkatang Gawain

PANGKAT I: Mula sa napakinggang kuwento, ilarawan si
Tungkung Langit. Anong klase siyang asawa? Ilahad ito sa
pamamagitan ng masining na pagkukuwento.
PANGKAT II: Mula sa napakinggang kuwento, ilarawan si
Alunsina. Anong klase siyang asawa? Ilahad ito sa
pamamagitan ng sabayang pagbigkas.
PANGKAT III: Sa pamamagitan ng flip-top, sagutin ang mga
sumusunod na tanong:
• Bakit nagkaroon ng hinanakit si Alunsina kay Tungkung

Langit?
• Tama bang maghinanakit si Alunsina kay Tungkung

Langit?
PANGKAT IV: Pagkumparahin ang banghay ng kuwento
noong nakaraang lingo at kuwento natin ngayon. May

Kung Bakit
Umuulan

Tauhan Tagpuan
Daloy ng mga

Pangyayari

Suliranin

Simula

Kasukdulan

Wakas

Similer Documents