Download Banditsko komunisticki logor Branislav J Pantic PDF

TitleBanditsko komunisticki logor Branislav J Pantic
File Size5.3 MB
Total Pages323
Document Text Contents
Page 1

ПУКОВНИК
БРАНИСЛАВ Ј. ПАНТИЋ

„БАНДИТСКО
КОМУНИСТИЧКИ

ЛОГОР ”

СИДНЕЈ-1964

Page 161

163

k — predsednik komisije za rukovanje cistim i
prljavim rubljem i za nabavku kantinskih artikala rez. ko-
njic. porucnik Vojin Tomic — sudija.

Od svih ovih komisija najvaznija j najinteresantnja
je biia — Komisija za prijem i pdelu paketa iz inostran-,
stva i otadzbine. U ono doba ovi paketi predstavljali su
jedino i pravo bogatstvo koje nam je stajalo na raspo-
lozenju, kako za poboljsanje ishrane, tako isto i narocito,
za hvattanje veze i podmicivanje nemackog nizeg sluzbe-
nog osoblja. Komunisti su ovo podpuno i siroko iskoris-
cavali. U tom pogledu, a iz napred iznetih razloga, dugo
vremena su b ili u preimucstvu! Ove njihove malverzacije
opsirno su i podrobno opisali svi komunisticki pisci, ko-
ji su obradjival terrne iz zarobljenistva.

Kako su oni gazdovali jasno se vdi iz cinjenica da,
pri predaji duznosti komunisticki poverenik ppukovnik
Jevta Jovanovic nije mogao da opravda 350 Care americ-
kih paketa. A kada se zna, da su ovi paketi, u ono doba,
pedstavljali vrednost od oko 2000 rajhsmaraka — po pa-
ketu, onda je jasno zasto su komunisti uspevali da ostva-
ruju svoje ciljeve. Ovih ...50 Care paketa otis li su na
podmicicanje, poklone ruskim vojnicima — ordonansima,
priredjivanje raznih cascenja „logorskog aktiva", kao i
priredjivanje raznih komunistickih svecanosti (proslava
godisnjice ruske revolucije, proslava form iranje Avnoja,
proslava unapredjenje Broza u cin marsala itd .).

10. — Administracija da se uredi i vodi samo po nadleznosti

Jasna je ova tacka naredbe. Njom sam hteo da
komunistima zaprecim svaku dalju vezu sa nemac-
kom komandom logora, a narocito sa nemackim ni-
zim sluzbenicima u logoru. Ovu vezu komunist su siroko
koristili za razne nabavke, kao i za vezu sa sp^ljnim sve-

Page 162

164

tom. Licni odnos komunista sa Nemcima stavio sam pod
strogu kontrolu. Nemacki komandant logora obecao je,
da njegova komanda nece vise prim ati neposredno dos-
tavljana akta, ili pisma. Isto tako niko nece b iti licno pri-
man u nemacku komandu logora — sem mene, ili mojih
organa. Ovim sam komunistima oduzeo svaku mogucnost
opstenja sa Nemcima, a samim tim i sa spoljnim svetom.

11. — Licni odnos oficira

Ovom tackom hteo sam da, u granicama mo-
gucnosti, podignem vec sruseni duh, moral i dis-
ciplinu. Znao sam da ce ici vrlo tesko. U tom> pogledu
stanje je bilo ocajno, jer su i uzroci, ko ji su razorno dej-
stvovali b ili v rlo snazni, slozeni i duboki. Ipak, uspeha je
bilo. I ako sa naporom i polako, logor Oflag 6 5 - fo r Kron-
princ — Strasburg, sredinom 1944., nije ni licio na onu
razularenu ru lju , kakav je bio u pocetku 1944.

12. — Odnos komunista prema ruskim vojnicima — or-
donansima u fogoru

U Sraiag 325 — S trij, kao i u Oflag 65 B fo r Kron-
princ — Strasburg, Nemci su, za unutrasnju lo-
gorsku sluzbu, doveli oko 100 ruskih zaroblje-
nika. Stvarno to nisu b ili pravi Rusi. Od svih pra-
vih Rusa bilo je desetak, a svi ostali b ili su:Turkestanci,
Kirgizi, Kazakstanci, Beksirci Ttd. Sve vrste mongolske
rase iz Sredjne Azije! Dok su komunisti, preko povere-
nika, imali vlast u logoru, ovi ruski ordonansi mazeni
su i cuvani na sve moguce nacine! Oni su bili prava
gospoda, a nasi oficiri njihovi ordonansi! Pored ovoga,
„logorski aktiv" doneo je odluku, da se i njima izda-

Page 322

m
|b6ručnika. Jedini o fic ir u logru, ko ji je, u to doba, zna6
engleski — bio je rezervni poručnik Aleksandar Nikola-
jević."

21. — Str. 257. — Deseti red odozgo — stoji .. ,,u
logoru su došle neke Svabice" ... a treba da stoji ... ,,u lo-
gor su došle neke Svabice" ...

22. — Str. 258. — Deseti red odozdo — stoji ... ,,ne-
će se mešati u te stvari n iti će niti će prema onima" ..
A treba da stoji ... „neće se mešati u te stvari n iti će pre-
ma onima"...

23. — Str. 259. — Deveti red odozgo — stoji ...
„Znali smo da se na oko 15. južno" ... A treba da sto-
ji ... „Znali smo, da se na oko 15 km.%— južno" ...

24. — Str. 269. — Naslov odeljka pogrešno je o-
beležen sa V III. To treba da bude odeljak V II. Odeljke
IX i X prenumerisati tako, da postanu odeljci V III i IX.

25. — Str. 274. Drugi red odozdo — stoji ... ,,Pu-
kovnik Jefta Jovanović" ... ,,A treba da stoji ... „ppukov-
nik Je fta Jovanović" ...

26. — Str. 288, — Trinaesti red odozdo — sto ji ... ,,is-
koriste prvu zgodnu priliku p r i l ik u " ... A treba da sto-
ji ... „iskoriste prvu zgodnu p r ilik u " ...

27. — Str. 302. — Osmi red odozgo — izbaciti (su-
višan).

— o O o —

Napred su izložene samo one štamparske greške ko-
je, mestom svoga nahodjenja, izmenjenim , ili izostavlje-
nim rečima i slovima, ili poremećajem reda reči i slova
menjaju, ili mogu da izmene idejni smisao dotične reče-
nice.

Pored ovakvih grešaka u knjiz i postoji znatan broj
štamparskih grešaka u pogledu: ortografije interpunkcije,

Page 323

325

izmenjenog reda slova itsl. Sve su one takve prirode
da ne menjaju smisao dotičnog izlaganja, niti štete re-
čenične obrte. Sve se one lako uočavaju i lako ispravlja-
ju. Stoga ih i nisam iztagao.

Similer Documents