Download Bán Mór-A Félhold Tündöklése PDF

TitleBán Mór-A Félhold Tündöklése
File Size2.4 MB
Total Pages527
Table of Contents
              Tartalom
Első fejezet: A SASFÉSZEK
Második fejezet: MÁGLYALÁNG AZ ÉJSZAKÁBAN
Harmadik fejezet: BÁBJÁTÉK
Negyedik fejezet: A HADITERV
Ötödik fejezet: A FLOTTA ELINDUL
Hatodik fejezet: A BÉKÉS SZÁNTÓVETŐ
Hetedik fejezet: ESKÜSZEGŐK
Nyolcadik fejezet: SODRÓDÓ HAJÓK
Kilencedik fejezet: VÉRÖSVÉNY A TENGERIG
Tizedik fejezet: VÁRNA
Epilógus
Függelék I.
Függelék II.
Függelék III.
Bibliográfia
Jegyzetek
Köszönetnyilvánítás
            
Document Text Contents
Page 263

Cesarini csak akkor ébredt rá, hogy megint megelőzték egy lépéssel, amikor megérkezvén
útjuk végállomásához, az utazóbatár ajtaját az alázatosan hajlongó Brankovics despota
nyitotta ki előttük.
– Felséges úr! Isten hozta! Gondtalan volt az utazás?
– Te mit keresel Váradon? – kérdezte a bíboros, megelőzve Ulászlót a válasszal. – Azt

mondtad, nem veszel részt a hadjáratban.
– Csakhogy ez itt nem Várad, hanem Szeged – vigyorgott a kezét dörzsölve a despota.

– És nem lesz hadjárat, hanem béke lesz, eminenciás uram!
Cesarini csaknem végigaludta az utat Ceglédtől. Most, hogy körbetekintett, döbbenten

látta, hogy valóban nem Váradra érkeztek meg. A poros utcákon zsoldosok százai
nyüzsögtek, mindenütt ragyogó páncélokon csillogott a nap fénye. Bánffy és Báthori
királyi bandériumainak katonái – de hát ezeknek is Váradra kellett volna érkeznie!
– Egy pillanat! Hogy érted azt, hogy…
De Brankovics már ügyet sem vetett rá, Ulászló mellé sündörgött, s miközben a király

nyújtózott egyet, máris sugdosott a fülébe valamit.
A bíboros elsápadt.

Az nem lehet…
Fertályórával később a király és az őt kísérő magyar és lengyel urak mind

besereglettek a despota által birtokolt kétemeletes városi házba, melynek legnagyobb
helyiségét tárgyalásra alkalmassá tették. Az ablakmélyedésekben gyertyák világlottak,
mert maguk az ablakok meglehetősen kicsik voltak, és a kora augusztusi napsütés
ellenére csak gyéren tűzött be a fény.
Cesarini kezdte elveszíteni a fejét. Odarohant Hédervárihoz, és követelte, hogy a nádor

tájékoztassa, mi folyik itt.
Hédervári egy levelet mutatott neki, melyen Brankovics és Hunyadi aláírása szerepelt,

s melyben őfelségét a török békekövet meghallgatása végett Szegedre invitálják.
– Hunyadi biztosan nem írhatta ezt alá!
– Hunyadi bajosan írhat alá bármit is – röhögött a nádor, – tekintve, hogy nem tud

írni. Na de azt csak nem feltételezheted, eminenciás uram, hogy bárki alá merné
hamisítani a vajda úr pecsétjét?
Cesarini összegyűrte a levelet, és megpróbált a szobában összezsúfolódott, áporodott

bűzt árasztó urak között elvergődni a királyhoz.
Nem hagyták.
Előbb Guthi Országh Mihály állta útját, mintha csak arról akarná kérdezgetni, hogy mi

hír járja a pápai flottáról, majd midőn eme kérdések elől udvariatlanul, ámde
határozottan kitért, egyszeriben elébe termett Báthori István, és mindenféle teketória
nélkül megpróbálta kitessékelni a teremből.
Cesarini ekkor pillantotta meg az ajtón befelé nyomakodó követeket.
Négy, általa soha nem látott szerb között, mintegy a sokaság nyomásától védve egy

díszes kaftánú, gyér szakállú török közeledett, hideg mosollyal az ajkán.

Page 264

A pápa teljhatalmú megbízottja émelyegni kezdett. Kitépte magát Báthori
szorításából, és dühödten a despota elé tolakodott.
– Ez a te műved?
Brankovics megvetően végigmérte.
– Erre most nincs időm, eminenciás uram.
– Azt kérdeztem, te heretikus szörnyeteg, hogy ez a te műved-e?
– Micsoda? Hogy nem hagyom lemészároltatni a népemet a pápa kedvéért? Hogy nem

hagyom a magyarokat belehajszolni egy végzetes csapdába?
A bíboros borzadva elhátrált előtte.
– Hogyan titkolhattátok ezt el előlem? Hogy mertétek?
A heroldok csendet koppantottak lándzsáik nyelével a szoba végében, ahol Ulászló

őfelsége egy közönséges faragott széken ült.
A követek alázatosan elébe járultak.
A magyar és lengyel urak elnémultak, s egymásra támaszkodva, egymást

túlpipiskedve igyekeztek elcsípni egy-egy szót mindabból, ami a király előtt elhangzott.
Cesarini odatámolygott a hátsó falhoz, és halálra váltan hallgatta a szófoszlányokat.
– A szultán őfelsége… mindenben hajlandó engedni… tízéves béke… az átadandó

várakat nyolc napon belül egytől egyig… százezer arany hadisarcot… mindenben
segíteni fogjuk…
– Hogy tudtátok ezt eltitkolni előlem? – hörögte a bíboros. – Kutyák!
Végignézett a vigyorgó, bólogató urakon.
Ezeknek eszük ágában sem volt háborúzni. Akik most tolongva, ájtatos képet vágva

hallgatták a szultán követét, tegnap még a rákosi országgyűlésen lelkesen üdvözölték a
hadjárat hírét.
Báthori… Bánffy… Országh… Lasocki… Koniecpolski… Perényi…
De hisz ezek mind csöndben voltak akkor is…
Hédervári…
Bebek…
Rozgonyi…
Ezek mind hallgattak, csak a szemüket forgatták…
Ezek békét akarnak!
Behálózták a királyt, megfertőzték gondolatait, és rávették, hogy küldjön

békeköveteket a szultánhoz. Békeköveteket? Elég volt ránézni a füstös képű haramiákra;
csak Brankovics szerb kutyái lehetnek…
Cesarinit a hideg rázta.
Lehet, hogy megannyi erőfeszítés hiábavaló volt?
Nem! Nem adhatja fel!
De hol van itt az az ember, aki az egész háborús párt legfőbb támasza volt a

kezdetektől fogva?

Hol van Hunyadi?

Page 526

124 Şadırvan: szökőkút, mely részben a hívők ima előtti rituális tisztálkodásához is
szolgált.

125 1444. november eleje.

126 November.

127 Lásd a Jegyzeteket.

128 Yenibazar, vagy másképpen Novi Pazar.

129 1444. november eleje.

130 Taş Hisarı: Provádia vára.

131 Ala Kisile: szó szerinti jelentése: festett templom. Valószínűleg Manastir
barlangkápolnájára utal a török név.

132 Harami Dereşi: jelentése: Tolvajok völgye.

133 Állj, ki vagy?

134 Maradjatok nyugodtan, nincs semmi baj.

135 Holnap találkozunk a harcmezőn!

136 Váradot egy esztendővel korábban érte rendkívül súlyos földrengés. A székesegyház
keleti tornya leomlott, a város gyakorlatilag megsemmisült; egyedül Szent László király
sírja maradt ép. A várnai csatára készülő magyar had soraiban Szent László kultusza
újult erővel éledt fel.

137 1444. november 10.

138 Magasztos vagy, Allah! Az irántad való hála által áldott a Te neved, s magasságos a
Hatalmad, nincs más isten Rajtad kívül. Allah a Könyörületes és az Irgalmas nevében!

139 Betleni Bethlen Gergely székely alispán, a később nagy hírnevet szerző Bethlen család
betleni ágának egyik felmenője.

140 Sahovnica: a sakktáblamintás horvát címer elnevezése horvát nyelven.

141 A Szent György-keresztes zászló az első keresztes háborúk óta az európai nemzetek
közös harci lobogója volt. Fehér alapon veres kereszt – ma már csak Anglia őrzi
zászlajában az ősi, európai keresztény hadijelvényt.

142 A sarkantyúk levétele a hagyomány szerint annak biztosítéka, hogy a zászlóhordozó
ne menekülhessen el a csatavonalból.

Page 527

143 Allah a legmagasztosabb! Tanúsítom, hogy nincs más isten Allahon kívül! Tanúsítom,
hogy Mohamed Isten küldötte!

144 A szultán közvetlen környezetében az ún. szpáhi-oglánok tömörülnek.

145 A szultáni kengyel agái (agajan-ı rikab-ı hümajun): hadjáratokban az uralkodó
(kengyele) közvetlen közelében haladtak.

146 Kumbaradzsik: műszaki alakulatok katonái, gránátosok, hídépítők.

147 A török jobbszárnyon Karadzsa beglerbég, az edirnei Süleyman bég, a karesi Hasszán
Fenariouğlu és Isa Evrenoszoğlu válogatott szpáhi és akindzsi ezredei álltak csatarendbe.

148 A török balszárnyon a legharcedzettebb török ezredek sorakoztak fel. Szélét Davut
bég szpáhijai alkották, mellette a plovdivi Murad Malkoçoğlu bég, a zamboli Isa
Hassanbeyoğlu és a karnobati Hızır bég csapatai sorakoztak. Ezen az oldalon, a szultáni
állásokhoz közelebb harcolt a nikápolyi Ferizbeyoğlu, aki seregével végigkísérte,
végigüldözte a kereszteseket Bulgárián. És Murád erőihez legközelebb Seháb ed Dihn
hatalmas ruméliai seregteste tömörült.

149 Hála legyen Allahnak!

150 Segítség, segítség, Allah!

151 Khodzsa Hızır: a név jelentése púpos Hızır.

152 Zagardzsik: a janicsárok 64. ortájának tagjai, régi hivatásuk alapján a vadászkutyák
nevelői.

153 Crematum: a pálinka elődje, így nevezték a XV. században az erős gabonapárlatokat.

Similer Documents