Download Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning PDF

TitleAtt förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning
LanguageEnglish
File Size3.8 MB
Total Pages126
Document Text Contents
Page 1

Att förbättra munhälsan
hos personer med

funktionsnedsättning –
barn, vuxna och äldre

Konsensusarbete för effektivare
munhälsofrämjande arbete

för personer med funktionsnedsättning

Page 2

ISBN nr: 978-91-976819-7-1
Redaktörer: Pia Gabre och Inger Wårdh
Layout: Lena Gustafsson
Förlag: Mun-H-Center förlag, www.mun-h-center.se
NFH: www.nfh-sverige.se
Tryck: Nässjötryckeriet, 2011

Ett samarbetsprojekt
mellan föreningarna NFH och HSO

(Nordisk Förening för Funktionshinder och
Oral Hälsa och Handikappförbunden)

Page 63

63

Sammanfattning
Användning av fluor är ett effektivt sätt att förebygga karies. Genom
att anpassa rekommendationerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
för tandvård kan fluor användas för att förebygga karies även hos män-
niskor med funktionsnedsättning. Rekommendationer behöver anpassas
till kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning, oralmotoriska problem,
muntorrhet och rörelsehinder i händerna.

I första hand bör tandvården och omvårdnadspersonal sträva efter att hit-
ta rutiner som möjliggör tandborstning med tandkräm morgon och kväll.
Dessutom är det av vikt att människor med funktionsnedsättning regel-
bundet kommer till tandvården för att tidigt hitta tecken på munsjukdo-
mar eller risk för sjukdomar för att kunna förebygga eller behandla när
skadorna är små.

Konsekvenser
Människor med funktionsnedsättning har större risk för att drabbas av
karies och riskerar därför större kostnader för tandvård. Flera grupper
med funktionsnedsättning kan ta del av landstingens tandvårdsstöd och
får då tandvård till samma kostnader som för sjukvård. De flesta med
funktionsnedsättning har dock inte rätt till detta stöd och får därför höga
kostnader för tandvård. Man måste ofta avstå från förebyggande stödbe-
handling och riskerar att drabbas av omfattande vårdbehov som ytterli-
gare ökar den ekonomiska bördan av tandvård.

Eftersom egenvården ofta är svår att genomföra med den frekvens och
regelbundenhet som vore önskvärd är människor med funktionshinder i
behov av stödbehandling på tandvårdskliniken. Ofta behövs stödbehand-
ling utföras oftare än de fyra gånger som nämns i de nationella riktlin-
jerna. När inte tandborstning med fluortandkräm genomförs två gånger
per dag kan fluorlackning behöva utföras oftare. Dessutom kan färdig-
hetsträning för att förbättra samarbetet i tandvårdssituationerna behöva
genomföras ofta om man har en kognitiv/intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Reglerna i landstingens tandvårdsstöd kan då vara en begränsning
eftersom man i flera landsting enbart accepterar fyra förebyggande besök
per år. Även om ytterligare besök kan godkännas efter förhandsbedöm-

Page 64

64

ning riskerar den extra administrationen som detta innebär att människor
med funktionsnedsättning inte får den förebyggande vård de behöver.

En begränsning för att egenvården ska utföras på det mest effektiva sät-
tet är att fluorprodukter med bra fluorinnehåll kan vara svåra att få tag
på. Det enklaste är om man kan köpa produkten direkt efter man har fått
råden utan att behöva gå omvägen till apoteket. Många fluorprodukter är
dock inte tillåtna att säljas i offentlig tandvård. Fluorprodukter finns till-
gängliga i dagligvaruhandeln, men många av dessa produkter innehåller
för liten mängd fluor för att vara effektiva. För alla, och särskilt om man
har en funktionsnedsättning, kan de många produkter som deklarerar att
de innehåller fluor och därmed motverkar karies förvilla och man tror
felaktigt att man valt en produkt som är effektiv mot karies.

REFERENSER
1. Hänsel Petersson G, Fure S, Bratthall D. Evaluation of a computer-based
caries risk assessment programme on an elderly group of individuals. Acta
Odontol Scand 2003;61:164-71.
2. Gabre P, Martinsson T, Gahnberg L. Longitudinal study of dental caries, tooth
mortality and interproximal bone loss in adults with intellectual disability. Eur
J Oral Sci 2001; 109: 20-26.
3. Holmén A, Strömberg E, Hagman-Gustafsson ML, Wårdh I, Gabre P. Oral
health in home-dwelling elderly dependent on moderate or substantial suppor-
tive care for daily living: prevalence of edentulous subjects, caries and perio-
dontal disease. Gerodontology; in press.
4. Alstad T, Holmberg I, Österberg T, Birkhed D. Associations between oral
sugar clearence, dental caries, and related factors among 71-years-olds. Acta
Odontol Scand 2008;66:358-67.
5. Gabre P, Norrman C, Birkhed D. Oral sugar clearance in individuals with oral
motor dysfunctions. Caries Res 2005; 39: 357-62.
6. Fure S, Gahnberg L, Birkhed D. A comparison of four home-care fluoride
programs on the caries incidence in the elderly. Gerodontology 1998; 15: 51-60.
7. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Vetenskapligt underlag. Soci-
alstyrelsen, 2011.
8. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning.
Socialstyrelsen, 2011. ISBN: 978-91-86885-09-0.
9. Ekstrand K, Martignon S, Holm-Pedersen P. Development and evaluation of
two root caries controlling programmes for home-based frail people older than

Page 125

125

Ta
nd

st
at

us
T

+:
e
nb
ar
t e
gn
a

nd
er

T
+p

b:
e
gn
a

nd
er
s
am

t a
vt
ag
ba
r

pr
ot

es
T

+p
b/

T-
pb
: e
gn
a

nd
er
sa
m
t a
vt
ag
ba
r p
ro
te
s
i e
n


ke

, t
an

dl
ös

s
am

t h
el

pr
ot

es
i

en
k

äk
e

T-
: h
el
t t
an
dl
ös

T-
pb
: h
el
t t
an
dl
ös
s
am

t h
el
pr
ot
es
i

en
e

l b
åd

a


ka
rn

a
Im

pl
an

ta
t fi

nn
s

K
ry

ss
a

i a
lt

er
na

ti
v

i t
an

ds
ta

tu
s


P
er

so
nu

pp
gi

ft
er

B
ila

ga
2

.
M

un
be


m

ni
ng

si
ns

tr
um

en
t

D
at
um

R
ös
t


pp

ar
M
un

sl
em

hi
nn

or
Tu

ng
a

Ta
nd


tt

T
än

de
r

P
ro
te
s

Sa
liv

Sv
äl
jn
in
g

V
ik
t

Si
gn

at
ur

Similer Documents