Download ASUS Transformer Book PDF

TitleASUS Transformer Book
LanguageEnglish
File Size11.8 MB
Total Pages118
Table of Contents
              A kézikönyvről
	A kézikönyvben felhasznált konvenciók
		Ikonok
		Tipográfia
	Biztonsági óvintézkedések
		A ASUS Transformer Book használata
		A ASUS Transformer Book gondozása
		Megfelelő selejtezés
1. fejezet:A hardver üzembe helyezése
	Ismerkedés a ASUS Transformer Book-vel
		Érintőpaneles megjelenítő jellemzői
		Jobb oldal
		Bal oldal
2. fejezet: A ASUS Transformer Book használata
	Első lépések
		Töltse fel a ASUS Transformer Book-t.
		Emelje fel az érintőpaneles megjelenítő kinyitásához.
		Nyomja meg a Start gombot.
		Az érintőpaneles megjelenítő leválasztása és dokkolása.
	Érintőképernyő-mozdulatok és érintőpad
		Az érintőképernyő használata
		Az érintőpad használata
	A billentyűzet használata
		Funkciógombok
		Funkcióbillentyűk ASUS alkalmazásokhoz
		Windows® 8 billentyűk (egyes típusok esetében)
		Az ASUS Transformer Book gomb használata
3. fejezet:Munka Windows® 8 rendszerrel
	Üzembe helyezés
	Windows® 8 zárolt képernyő
	Windows® UI
		Start képernyő
		Windows® alkalmazások
		Hotspotok
	Munka Windows® alkalmazásokkal
		Alkalmazások indítása
		Alkalmazások személyre szabása
		Alkalmazások bezárása
		Az Alkalmazások képernyő elérése
		Charms bar
		Snap szolgáltatás
	Egyéb billentyűparancsok
	Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz
		Wi-Fi
		Wi-Fi engedélyezése
		Bluetooth
	Repülőgép mód
	Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz
		Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása
		Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása
	A ASUS Transformer Book kikapcsolása
		A ASUS Transformer Book alvó állapotba helyezése
4. fejezet:ASUS alkalmazások
	Kiemelt ASUS alkalmazások
		LifeFrame
		Power4Gear Hybrid
		Instant On
		ASUS Transformer Book alkalmazásindító
5. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés (POST)
	A Bekapcsolási Öntesztelés (POST)
		A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz
	BIOS
		A BIOS elérése
		BIOS beállítások
	Hibaelhárítás
		A PC frissítése
		A PC alaphelyzetbe állítása
		Speciális lehetőségek
Függelékek
	DVD-ROM meghajtó információ(csak bizonyos modelleken)
		Blu-ray ROM meghajtó információ (csak bizonyos modelleken)
		A beépített modem megfelelősége
		Általános áttekintés
		Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban
		Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban
		Nem hangberendezések
		A Federal Communications Commission nyilatkozata
		FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat
		Megfelelőségi nyilatkozat(1999/5/EC irányelv R&TTE)
		CE Jelölés
		Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan
		Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken
		Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban
		UL biztonsági tudnivalók
		Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban
		TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken)
		REACH
		Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan)
		Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban
		CTR 21 jóváhagyás(beépített modemmel rendelkező ASUS Transformer Book)
		ENERGY STAR termék
		Európai ökocímke
		Halláskárosodás megelőzése
		Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés
		Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre vonatkozó nyilatkozat
		ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás
            
Document Text Contents
Page 1

ASUS Transformer
Book
E-kézikönyv

Page 2

� E-kézikönyv ASUS Transformer Book-hez

Szerz�i jogi informÆciók
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak,
illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad
sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre
lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt
tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN
AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI
VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN
OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY
ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL
ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei
vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy
magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG
TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR
MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ
ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT
VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS
BELEÉRTVE.
Copyright® �013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettsØg korlÆtozÆsa
Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség
miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól,
amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi
sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett
károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat
szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az
egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés
alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:
(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (�) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI
MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT
KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET
VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN
FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz Øs tÆmogatÆs
Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com

MÆjus 2013
Harmadik kiadÆs

HUG8378

Page 59

59E-kézikönyv ASUS Transformer Book-hez

A Repülőgép mód kikapcsolása

vagy

1. Indítsa el a Charms bar sávot.

�. Érintse meg a elemet, majd a elemet.

3. Mozgassa a csúszkát balra a Repülőgép mód
kikapcsolásához.

Nyomja meg a gombot..

vagy

1. Indítsa el a Charms bar sávot.

�. Érintse meg a elemet, majd a elemet.

3. Mozgassa a csúszkát jobbra a Repülőgép mód
bekapcsolásához.

Nyomja meg a gombot..

Repülőgép mód

A Airplane mode (Repülőgép mód) letiltja a vezeték nélküli
kommunikációt, lehetővé téve, hogy a ASUS Transformer Book-t
bizonsággal használja repülés közben.

A Repülőgép mód bekapcsolása

MEGJEGYZÉS: Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe
vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a ASUS Transformer Book
repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat
illetően.

Page 60

60 E-kézikönyv ASUS Transformer Book-hez

vagy

1. Indítsa el az Desktop (Asztalt).

�. A Windows® tálcán jobb gombbal kattintson a hálózat

ikonra majd kattintson azmajd kattintson az Open Network and

Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)

elemre.

3. Megjelenik a Network and Sharing Center (Hálózati
és megosztó-központ) képernyő. Itt érintse meg a
Change adapter settings (Adapter-beállítások
módosítása) elemet.

4. Jobb gombbal kattintson a LAN-jára és válassza a
Properties (Tulajdonságok) elemet.

Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat
konfigurálása

Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz
A ASUS Transformer Book LAN portja segítségével vezetékes
hálózatokhoz is kapcsolódhat. llyen például a helyi hálózat és a
szélessávú hálózat.

MEGJEGYZÉS: Lépjen kapcsolatba internet-szolgáltatójával (ISP)
vagy a hálózat rendszergazdájával további információért vagy
segítségért az internet-kapcsolat üzembe helyezését illetően.

A beállítások konfigurálásához olvassa el az alábbi magyarázatot.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy hálózati kábellel csatlakozik
a ASUS Transformer Book LAN portja és a helyi hálózat, mielőtt az
alábbi műveleteket elvégezné.

Page 117

117E-kézikönyv ASUS Transformer Book-hez

MegfelelØs a globÆlis környezetvØdelmi
szabÆlyozÆsoknak, Øs az erre vonatkozó
nyilatkozat
Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során
alkalmazott zöld tervezési koncepciót, és meggyőződik arról, hogy
az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi szakasza során
megfelelnek a globális környezetvédelmi szabályozásoknak. Ezen
kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében nyilvánosságra
hozza a vonatkozó információkat.

Tekintse meg a http://csr.asus.com/english/Compliance.htm oldalt
azon információ-nyilvánosságra hozatal tekintetében, amelyre az
ASUS a szabályozások értelmében kötelezett:

JapÆn JIS-C-0950 anyagnyilatkozatok

EU REACH SVHC

Korea RoHS

SvÆjci energiatörvØnyek

ASUS œjrahasznosítÆsi program / VisszavØteli
szolgÆltatÆs
Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a
környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan
megoldásokat nyújtunk a felhasználók számára, amelyek révén
felelősségteljesen újrahasznosíthatják az általunk gyártott
készülékeket, akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket, illetve
a csomagolóanyagokat. A különféle régiókra vonatkozó
újrahasznosítási tudnivalókért látogasson el a http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm weboldalra.

Page 118

118 E-kØzikönyv ASUS Transformer Book-hez

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : Transformer Book

Model name : TX300CA

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 50385:2002
EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A11:2009

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A2:2010

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 121001

CE marking

Declaration Date: Nov. 18, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : __________

(EC conformity marking)

Similer Documents