Download Användbarheten hos WNV PDF

TitleAnvändbarheten hos WNV
LanguageEnglish
File Size228.4 KB
Total Pages46
Document Text Contents
Page 1

Institutionen för psykologi

Användbarheten hos WNV


Granskning av ett nytt icke-verbalt intelligenstest för barn


Emma Dahlson & Lisa Kristoffersson
Psykologexamensuppsats ht 2008

Handledare: Gunnel Ingesson

Examinator: Sven-Ingmar Andersson

Page 2

Tack


Vi vill rikta ett varmt tack till barn och personal

på Järpås skola för deras tid och engagemang.

Bland dessa ett särskilt tack till Lisbeth Dahlson.

Tack till vår handledare Gunnel Ingesson, för

entusiasm, uppmuntran och värdefull hjälp. Till

Tobias och Markus som bidragit med

korrekturläsning och stöd. Vi vill även tacka

Katarina Forssén på Pearson Assessment och Eva

Tideman vid Lunds universitet för idéer och

testmaterial.

Page 23

Användbarheten hos WNV 23medgivande utfärdat av sina föräldrar. Det var sammanlagt 3 barn som inte lämnade in ett

medgivande och anledningarna till detta är okända.

Procedur

Den första kontaktpersonen på skolan var läraren för förskoleklassen. Efter detta

kontaktades rektorn med ett informationsbrev rörande examensarbetet som sådant, samt

barnens eventuella medverkan i detta arbete. Detta informationsbrev skickades vidare ut till

berörda lärare tillsammans med ytterligare ett brev (se Appendix) som de i sin tur skickade

vidare till föräldrarna. Föräldrarna ombads i sina informationsbrev att lämna in ett skriftligt

godkännande till berörd lärare angående deras barns medverkan i examensarbetet.

Testningarna av barnen skedde individuellt, med en av de två testledarna, under

barnens skoltid i skolans lokaler. Varje enskild testning tog cirka 30 minuter, något längre för

de äldre barnen då dessa ofta klarade av fler uppgifter inom ramen för testet. Testledarna var

författarna själva som då gick sin tionde termin på psykologprogrammet på Lunds universitet.

I de två berörda klasserna gav testledarna en kort presentation av sig själva och

anledningen till varför de var där. Under det enskilda mötet med respektive barn använde

testledarna inte den rekommenderade verbala introduktion som fanns i den svenska

testmanualen för WNV. Denna introduktion ansågs vara för komplicerad då testledaren skulle

använda ord som ”demonstrera” och ”tillvägagångssätt”. Istället fick deltagarna en kortare

introduktion om att de skulle få göra ett antal uppgifter och att testledaren senare skulle skriva

om hur dessa uppgifter fungerade samt vad barnen tyckte om dem. Barnen fick veta att

testledarna inte skulle prata under testets gång utan istället visa bilder på vad de skulle göra i

de olika uppgifterna. Detta förklarades med att testet även skulle kunna användas på döva

barn och barn som inte kan någon svenska. Alla barnen fick samma information.

De två klasserna testades med två olika åldersuppsättningar av WNV. Samtliga barn

utförde en uppsättning av fyra deltest. Förskoleklassen gjorde fyra deltest anpassade för barn

mellan 4 år och 7 år och 11 månader, medan fjärdeklassarna gjorde fyra deltest anpassade för

barn mellan 8 år och 21 år och 11 månader. Testen administrerades i den standardiserade

ordning som angavs i testmanualen.

Under och efter varje genomförd testning gjorde testledarna noggranna anteckningar

om barnens beteende i testsituationen samt deras förmåga att tillgodogöra sig instruktionerna.

Behövde barnen ytterligare instruktioner antecknades dessa. Det fördes således noggranna

anteckningar om testledarnas avvikelser från de standardiserade instruktionerna.

Page 24

Användbarheten hos WNV 24Databearbetning

Efter att samtliga testningar genomförts sammanställde respektive testledare sitt

testmaterial och sina observationer. Den första delen av denna sammanställning var att rätta

testen och räkna ut varje barns poäng på de enskilda deltesten, samt en helskalepoäng. Nästa

steg bestod i att respektive testledare ställde samman sina observationer av barnen samt det

egna beteendet och kommunikationen i testsituationen. Efter detta skedde en gemensam

sammanställning där de båda testledarna jämförde och sammanfattade sina slutgiltiga

observationer om barnen.

Från att ha fokuserat på det enskilda barnet lades fokus på de två åldersgrupperna som

helhet. Första steget var att räkna ut medelvärde, standardavvikelse och median för respektive

åldersgrupp och deltest. Detta utfördes dels för att redovisa det rent kvantitativa resultatet men

också för att få ett bättre helhetsperspektiv på respektive grupp och deras testpoäng. Detta

följdes av en mer kvalitativ sammanställning vilken syftade till att göra en sammanfattning av

genomförandet av respektive deltest i de två åldersgrupperna. Fokus för denna

sammanställning låg på deltestens instruktioner och allmänna upplägg, samt hur dessa

fungerade i mötet med barnet. Denna bearbetning präglades i stor utsträckning av testledarnas

kvalitativa bedömning av hur de enskilda deltesten kunde genomföras.

Page 45

Användbarheten hos WNV 45Wechsler, D., & Naglieri, J. A. (2007). WNV: Svensk version: Wechsler nonverbal scale of

ability: Manual. (M. Garsell, övers.). Stockholm: Harcourt Assessment.

Page 46

Användbarheten hos WNV 46
Appendix

Hej!

Vi är två studenter, varav en från Järpås, som läser termin 10 (av 10) på psykologprogrammet
på Lunds universitet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som kommer att behandla
användbarheten i ett färdighetstest med namnet Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV).
Detta test har inte tidigare använts i Sverige och därför är vi intresserade av att undersöka hur
det fungerar att använda.

För att undersöka hur testet fungerar behöver vi testa det på två grupper med barn (en
förskoleklass och en mellanstadieklass). Barnen kommer att vara helt anonyma och vi
behöver inte ens få reda på deras namn. Inga enskilda resultat kommer att lämnas ut vare sig
till föräldrar, lärare eller barnen själva. Fokus för oss är hur testet fungerar att använda och
inte barnens resultat.

Vi kommer att träffa barnen individuellt i samband med deras skoltid. Vi behöver träffa varje
barn ca 20-30 minuter. Under denna tid kommer vi bekanta oss lite med barnet och sedan låta
det utföra ett antal roliga uppgifter som en del i testet (t.ex. lägga pussel eller titta på bilder
som sedan ska placeras i rätt ordning). Efter detta är vi också intresserade av att höra hur
barnet upplevde dessa uppgifter.

Vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om ni ville hjälpa oss med vårt examensarbete
genom att låta era barn träffa oss en stund!

Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss eller vår handledare.


Med vänliga hälsningar

Emma Dahlson & Lisa Kristoffersson

[email protected] , tel. 0703-XX XX XX
[email protected] , tel. 0704-XX XX XX

Handledare: Gunnel Ingesson, leg Psykolog, Adjunkt.
[email protected], tel. 046-XXXXX


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lämnas till klassföreståndaren senast torsdag (11 sept.)

□ Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får delta.

Barnets namn __________________________________________ klass_______

Målsmans underskrift________________________________________________

Namnförtydligande__________________________________________________

Similer Documents