Download Amir Halep - Tehnicka Dijagnostika PDF

TitleAmir Halep - Tehnicka Dijagnostika
File Size2.5 MB
Total Pages121
Document Text Contents
Page 61

61

Konstrukcija i rad beskontaktnih termometara i termovizijskih kamera
Beskontaktno mjerenje temperature je ilustrovano na slici 1.Sl. 1. Beskontakntno mjerenje temperature


Kao što je već rečeno topli objekat zrači IC talase (IC zrake) koje zahvata sočivo ugrañeno
unutar beskontaktnog termometra i usmjerava ih u IC senzor (detektor) koji ih pretvara u
električni signal. Isti se dalje vodi na LCD displej na kome se indicira izmjerena temperatura.
Na tastaturi termometra je potrebno unijeti podatak o emisivnosti objekta. Savremeni
beskontaktni termometri imaju ugrañen laser pomoću koga možemo precizno "nanišaniti" u
objekat mjerenja. Za ove termometre se često koristi pogrešan termin "laserski termometri"
zbog navedenog lasera. Pravilan naziv su beskontaktni IC termometri.Sl. 2. Beskontaktni IC termometar sa laserskim "nišanom"


Termovizijske kamere imaju približno istu konstrukciju kao i beskontaktni IC termometri, ali
se njihov IC senzor značajno razlikuje.Sl. 3. Termovizijska kamera

Similer Documents