Download Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med PDF

TitleAmbition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med
LanguageEnglish
File Size5.1 MB
Total Pages707
Table of Contents
              Till statsrådet och chefen förSocialdepartementet
Innehåll
Sammanfattning
Författningsförslag
	1 Förslag tilllag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
	2 Förslag tilllag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
	3 Förslag tilllag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen(1982:763)
	4 Förslag tilllag om ändring i lag (1991:1128) om psykiatrisktvångsvård
	5 Förslag tilllag om ändring i lag (1998:703) omhandikappersättning och vårdbidrag
	6 Förslag tilllag (200X:XXX) om särskilt aktivitetsstöd för personermed psykiska funktionshinder
1 Utredningens uppdrag och arbete
	1.1 Utredningens direktiv
	1.2 Varför ett nationellt samordningsuppdrag?
	1.3 Nationell psykiatrisamordnings tolkning av uppdraget
	1.4 Principiella avvägningar
	1.5 Genomförande
2 Bakgrund
	2.1 Historiskt perspektiv
	2.2 Levnadsförhållanden för personer med psykiskt funktionshinder
	2.3 Nuvarande ansvarsfördelning och reglering
	2.4 Den psykiatriska vårdens omfattning och innehåll
	2.5 Socialtjänstens insatser – omfattning och innehåll
	2.6 Rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder
	2.7 Samverkansbrister
	2.8 Brukarnas åsikter om det kommunala stödet
	2.9 Brukarinflytande inom hälso- och sjukvården
	2.10 Så vill vi ha det; patient-, brukar- och anhörignätverkets ståndpunkter
	2.11 Psykiatrins och kommunernas kostnader för psykiskt funktionshindrade
	2.12 Sammanfattande slutsatser
3 En nationell vision
	3.1 En nationell utvecklingsstrategi
4 Vård, stöd och service
	4.1 Fem komponenter för bra vård och stöd
	4.2 Organisation
	4.3 Kunskap och evidensbaserade metoder
	4.4 Innehållet i vård och stöd
	4.5 Närstående
	4.6 Insatser för att främja kroppslig hälsa
	4.7 Tandvård
	4.8 Missbruk
	4.9 Personer med stora och omfattande problem
	4.10 Utvecklingsstörning och psykisk sjukdom
	4.11 Äldre och psykisk ohälsa
	4.12 Samverkan
	4.13 Utvecklingsbehov
5 Boende- och fritidsfrågor
	5.1 Boendet är en central fråga
	5.2 Forskning, utveckling och utbildning
	5.3 Fritid
6 Rehabilitering till aktivitet  ( meningsfull sysselsättning, rehabilitering och arbete
	6.1 Utgångspunkter
	6.2 En ny modell för rehabilitering – särskilt aktivitetsstöd för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiskt funktionshinder
	6.3 Modell för ett förstärkt aktivitetsstöd för yngre personer med psykiskt funktionshinder
	6.4 Förstärkt roll för Försäkringskassan kräver förstärkta möjligheter
	6.5 Förslag till förändringar för att möjliggöra och underlätta genomförandet av särskilt aktivitetsstöd till yngre personer med psykiskt funktionshinder
	6.6 Övriga förslag med syfte att stärka samverkan, individens ställning och utbudet av rehabilitering
7 Psykiskt funktionshinder ( åtgärder för delaktighet och tillgänglighet
	7.1 Personer med psykiskt funktionshinder
	7.2 Hjälpmedel
	7.3 Åtgärder för anpassning av samhället
	7.4 Åtgärder för minskad stigmatisering ( diskriminering
	7.5 Handikappersättning – en fråga om delaktighet
	7.6 Personligt stöd – en fråga om tillgänglighet
	7.7 God man och förvaltare
	7.8 Andra stödinsatser – kontaktpersoner, boendestöd, koordinatorer och case managers
8 Barn och ungdomar
	8.1 Barn och ungdomar i Sverige
	8.2 Barn och ungdomar med komplexa och omfattande behov
	8.3 Svensk barn- och ungdomspolitik
	8.4 Vem ansvarar för vad?
	8.5 Tidigare utredningar och ställningstaganden avseende tidiga insatser till barn och ungdomar
	8.6 Tidiga insatser
	8.7 Förstärkningar, samordning och gemensamma arenor
	8.8 Samarbete, samorganisering och samlokalisering
	8.9 Vård och stöd
	8.10 Komplexa och omfattande behov
	8.11 Kunskapsutveckling och metodstöd
9 Tvångsvård enligt LPT, LRV och LVM
	9.1 Frivillig vård och omsorg är det normala
	9.2 Psykiatrisk tvångsvård (LPT)
	9.3 Rättspsykiatrisk vård (LRV)
	9.4 Missbruksvård enligt LVM
	9.5 Vissa gemensamma frågor
	9.6 Skadeståndsskyldighet för personer med psykisk störning
10 Personalförsörjning
	10.1 Personalsituationen nu och framöver
	10.2 Behov av åtgärder
	10.3 Nationell psykiatrisamordnings förslag för stärkta personalresurser
11 Forskning och utveckling
	11.1 Behov av forsknings- och utvecklingsarbete
	11.2 Goda förutsättningar för forskning – men svårigheter finns
	11.3 Hur kan dagens forskning påverka framtidens sjukvård?
	11.4 Behovsanalys, forsknings- och utvecklingsarbete
	11.5 Inventering av akademiska tjänster inom specialistpsykiatrin
	11.6 Huvudskäl för en stor forskning och utvecklingssatsning
	11.7 En strategisk forskningssatsning inom området psykisk ohälsa
	11.8 Hundra miljoner kronor per år i sju år
	11.9 En utvecklingssatsning inom området psykisk ohälsa
12 Statlig styrning
	12.1 Övergripande slutsatser
	12.2 En fast struktur för uppföljning av nationella mål
	12.3 Tillsynen ska vara aktiv, stödjande och samordnad
	12.4 Ett riktat statsbidrag för ökad kunskap och kvalitetshöjning
	12.5 Nationella satsningar på metodutveckling, resultatredovisning och forskning
	12.6 Administration och uppföljning av statsbidraget
13 Brukarinflytande
	13.1 Vad är brukarinflytande?
	13.2 Brukarinflytandets innehåll
	13.3 Brukarinflytande ur svenskt perspektiv
	13.4 Brukarinflytande på individnivå
	13.5 Brukarinflytande på kollektiv nivå
	13.6 Metodutveckling brukarinflytande
	13.7 Brukarnätverket och lokala brukarorganisationer
14 Huvudmannaskap, samverkan, samordning och ansvars fördelning
	14.1 Övergripande slutsatser
	14.2 Gemensam individuell planering
	14.3 Landsting och kommuner ska vara skyldiga att ingå överenskommelser om samarbete
	14.4 Lagändringarna måste stödjas genom metodutveckling
15 Sekretess, personuppgifts behandling och journalföring
	15.1 Allmänt om sekretessreglerna – en intresse avvägning
	15.2 Samverkan kring svårt sjuka personer i vissa situationer
	15.3 Uppgifter om tvångsvårdade ska kunna lämnas till kommunen
	15.4 Verksamhet bedriven i gemensamma lokaler eller i annan nära samverkan
	15.5 Gemensamma inventeringar och annan gemensam uppföljning
16 Verksamhetsuppföljning, register och statistik
	16.1 Hälso- och sjukvård
	16.2 Redovisning av socialtjänstens insatser
	16.3 Uppmärksammade brister i systemen
	16.4 Pågående utvecklingsarbete
	16.5 Psykiatrisamordningens bedömning
	16.6 Förslag till återgärder
17 Förslagens konsekvenser
	17.1 Personalmässiga konsekvenser
	17.2 Ekonomiska konsekvenser
	17.3 Konsekvenser för kommunernas och landstingens självstyrelse
	17.4 Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
	17.5 Övriga konsekvenser
18 Genomförande
19 Författningskommentarer
	19.1 Förslaget till lag om ändring i 7 kap. 7 §sekretesslagen (1980:100)
	19.2 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen(2001:453)
	19.3 Förslaget till lag om ändring i hälso- ochsjukvårdslagen (1982:763)
	19.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128)om psykiatrisk tvångsvård
	19.5 Förslaget till lag om ändring i 5 och 6 §§ lag(1998:703) om handikappersättning ochvårdbidrag
	19.6 Förslaget till lag (200x:xx) om särskiltaktivitetsstöd för personer med psykiskafunktionshinder
Referenser
Bilaga 1 Kommittédirektiv
Biaga 2 Psykiatrisamordningens förslag när det gäller vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare
Bilaga 3 Utvecklingsprojekt inom psykiatrisatsningen - riktade
Bilaga 4 Utvecklingsprojekt inom psykiatrisatsningen - via ansökningar
Bilaga 5 Brukar- och anhörignätverket
            

Similer Documents