Download Amagirea - Meredith Duran PDF

TitleAmagirea - Meredith Duran
File Size40.1 MB
Total Pages146
Document Text Contents
Page 1

.s. i:

ffi
stts.&

k&"d*&ffi'"Er r
i,

.-ffi

offis
;-#5d*-
' : ;il,irr:.'

,,:,1,,.,,

l

1(
I,?

,li

IL
?

{

lltllll

lfl, r

I
L

I )ril{AN

'T',(L
MariusMaria

Page 2

Capitofuf t

Londra, TBB5

Olivia se opri si studieze scena urmitoarei sale infracliuni. Era
oare doar inchipuirea ei sau casa chiar se profila ameninyatoare?

Toate celelalte clidiri de pe stradi pireau politicoase gi ele-
gante, restringAndu-se intre rAndurile de gard viu tuns cu griji.
Aceasta, in schimb, se lefeia. Observi un gargui incruntAndu-se
la ea de deasupra unei cornige. Era firesc ca ducele de Marwick si
aibi un gargui sculptat pe falada casei salel

+.^
Igi incrucigi mAinile gi se incrunti la monstrul din piatri. Era o

lroafi acum, nu? Nu mai conta ci de douizeci gi cinci de ani iqi
ril)unea rugiciunea in fiecare seari gi rimAnea cu gura ciscatd
la fiecare imprecafie auzitd. Acum era o infractoare. Infractorilor
r r u trebuia si le fie frici de nimeni gi de nimic, nici micar de ducele
,lc Marwick, vestit pentru firea sa tiranici.

Ce gAnduri vitejegti! Dar stomacul ei protesta de parci ar fi
rnincat ceva stricat.

Se intoarse, pigind spre gardul viu care demarca urmitoarea
1ir,tdin5. ,,Dumnezeule din ceruri! O astfel de femeie doresc eu si
,l,,vin?" se mustri. igi spusese ci nu avea de ales, dar asta era
,, rrrinciuni. intotdeauna ai de ales. Ar fi putut si plece din nou,
'.,i :;t' refugiezein Franfa sau chiar mai departe...

Itriza de toamni ii aduse la urechi rAsul unui copil. in parcul
,lrrr rnijlocul piafetei, un pugti se hArjonea cu un cifel. Alerga in
r r,rr ur.i, qipAnd de bucurie cAnd cockerul il apuca de picioare. Era
,,.rr,,singur?

tirija ei se risipi cAnd vizu cuplul care urmirea baieqelul din
rrrrrlrr.r ulmilor. Nu erau guvernanti gi valet, dupd cum era obi-
r.rrrl rji fie insofifi la plimbare tinerii mogtenitori din Mayfair,

Page 73

- Meredith Duran-

Purta acum doui inele: sigiliul pe degetui mic Ai o monturl
un medalion de aur pe degetul mijlociu. in ritmul acesta avea
fie impodobit ca un piun pAni Ia primivari.

- Imi cer scuze. Este totugi o strategie buni. ZAmbetul carc
juca la colqul buzelor il ficea si pari un biiegel pus pe pozne.
!i-ai ratat chemarea cind nu ai ales si te faci guvernanti.

Flirtul lui o depigea cu mult. Olivia se ridici hotirAti. ,,Aici
termini lectia."

- Cu toate acestea, sunt o jupAneasi. $i am indatoriri...
- $i iatd scrobeala. Se lasa pe spate, contemplAnd-o cu mAi

Ie impreunate la ceafi. Te prezinli foarte bine. Odatd ce vei f,
cAteva riduri gi vei incirunti un strop, vei fi cu adevirat
mAntitoare. Copiii mici vor fugi cAt ii lin picioarele, iar
tele vor freca podelele de zor gi se vor ploconi.

Asta o enervi. $tia ci avea o atitudine teapini. Ducele
imagina ci ii ficea plicere? Nu igi dorea si fie o Meduzi.

- Nu vi bateli joc de mine.
- Nici prin gAnd nu-mi trece. insi acegti ochelari te trideazl,

doamni Johnson.
Ea ezitd., prinsi intre doui impulsuri: dorinfa arzitoare de I

gti la ce se referea el gi frica de ce ar fi putut spune. Exista perico-
IuI si se apropie foarte tare de adevir.

Ce lucru ingrozitor era dorinta de a fi cunoscuti, vdzutd, atuncl
cAnd viafa ei depindea de capacitatea de a trece neobservati!

Marwick nu putea si o cunoasci. Unui om cu pozilia lui il
lipsea perspectiva gi nu putea sd i-o permiti. Nimeni nu avea voie
sd o cunoasci pAni ce nu era in siguranfd. igi aduni fustele.

-Trebuie si plec.
- Nu doregti si imi auzi teoria?
O izbucnire de furie o ficu si se intoarci. CAnd avusese el de-a

face cu o femeie vulnerabili, obligatd si infrunte singuri lumea?
Cum ar fi putut si gtie ci o asemenea femeie ar fi cautat orice ter-
tip pentru a se face invizibili?

- Sunt siguri ci ar fi extrem de distractivi.
Doar reprezenta o curiozitate pentru el, nu? Un leac impotriva

plictiselii, atAta tot.

148

=- Amdgirea\-=.-

Nu gtiu ce si zic, murmuri el cu blAndele - da' spre
uimi-

,,,,, ,'i, .o era alt mod pentru a-i descrie tonul'
Eqti o femeie care

9l ,r r roit drumul singuri de
la o vArsti fragedi' Neobignuit de

Irr,rIt,i, remarcabil de ioqcata, foarte tiniri' destul de
inteligenti

9l llrrriti din ultima tl"jbe de un
birbat care te-a apreciat intr-un

.r,,,1 ,edorit. Doamni Johnson, ag binui ci
existd un singur mo-

llv pcntru care porli acei ochelari'

$i care ar fi acela? bet
ii porqi ca si te ascunzi' El ii adresl un inceput

de zdm

r I r:il)at. Picat ci nu avem toli iuxul unei case
in care si ne incu-

tr,rr r . Dar egti intotdeauna bine-veniti aici
la o partidi de gah' Egti

lrrrll mai buni la joc decAt ai fi wut si imi
dau seama' Dar' spre

r t[:itea mea, binuiam ci vei fi'

ll privi cu ochii holbagi' Forla sentimentelor
care o nipidise-

r,'t .'ra copleqitoare: mihnire, 9oc' jeni' gratitudine'
Ducele avea

rlrr'Ptate, ea era mai mult decAt le ingiduia
celorlalli si vadi' insi

rrurreni nu mai intuise asta' i9i imagini ce
at fr insemnat daci

rnrarca lui ar fi fosi o oferti veritaLile de prietenie'
Daci ar fi

I r,'neficiat de sPrijinul lui"'
Marwick era unul dintre pulinii oameni de pe

lume fera nici un

rrrotiv de a se teme de Bertram' Din contri:
Bertram ar fi trebuit

,r.i se teami de el.
Dar ce nebunie! Avea de gAnd si-l inqele'

Deja il ingela' Nu pu-

tr,,r indura gAndu1 .a p'op'L'"rea lui era sinceri'
ci simp^atia 1ui

pt'ntru
""

p-r,"" n *"i*t'lt decAt o distraclie trecitoare' In acest

t ,\'/,, ce rol ii revenea ei?
Evident, cel al personajului negativ clar

din piesi' Din nou'

1rt'rsonajul negativ'

- Trebui si Plec, ingiimi ea'

- Du-te, atunci'
Doar dupi ce inchisese u9a i9i dadu seama,

cu un iunghi' de

,,rt de neobignuit fusese schimbul lor final
de replici: nu-i ceru-

:;c permisiunea, ci ilinformase ce intenliona
si faci' Iar el nu-i

liiuse voie. in loc de asta, intr-o foarte mici
misuri' ii cedase

r,i autoritatea.
l+9

Page 74

=+ Meredith Duran.+

Capitofut 10

Lumina lunii se strecura prin cripdtura dintre draperii
pe scrisoarea inceputi de Alastair citre fratele siu.

Purtarea mea a fost tngrozitoare. Ag da vina pe nebunie, dar
ar fi numai o dovadd de lagitate. Aq prezenta cele mai umile scu-
ze, dar acest lucru ar implica faptul cd iertarea ar fi posibild,
Crede-ma totugi cdnd tfi spun ca vd doresc toatd fericirea din
lume lie qi sofiei tale. $i daca aS putea schimba un lucru, acela
ar fi...

Alastair lAse tocul din mAni. Nu putea minfi. Daci ar fi p
schimba un lucru, nu ar fr fost purtarea sa fali de Michael.
tirea il ficea si se rugineze profund, dar tot acel episod, insis
sa ca fratele lui si se insoare cu fata aleasi de el gi revolta furi
si a lui Michael - totul pirea doar un fragment dintr-un
mult mai mare.

Daci ar fi putut si schimbe ceva, ar fi fost casitoria lui.
De ce o dorise pe Margaret? igi imaginase cu adevirat ci am.

bifia ii unea? Voise o gazda frumoasi, cu un pedigree impecabil,
la bra;ul siu. Ea avusese nevoie de un balsam pentru mdndria el
riniti. Dar in timp ce visaseri impreund la imperiul pe care il pu.
teau construi, nu visaseri niciodati unul la celalalt.

,,Nu m-aq fi cisitorit niciodati cu tine." Aga ii spusese la scurttr
vreme dupi prima lor aniversare. ,,Dacd mi-ai fi spus totul, nu
te-ag fi acceptat niciodati. $i tu gtiai lucrul ista!"

Sperase ci furia avea si-i treacd gi cd, in timp, avea si priceapi
c5. nu o amdgise, ci el era un sot mult mai bun decAt ar fi putut fi
vreodati Fellowes.

intr-adevir, piruse si-l ierte, iar el considerase afacerea
incheiati.

Evident, nu gi ea.

1s0

-
lmdgirea

-
tic indrepti citre fereastri gi trase draperiile. Ce ii spusese

l,r rrrr moment dat jupAneasa? Daci atmosfera este intunecati,

al.rrr';r de spirit o utmeazd.' Foarte adevirat. Dar in aceasta
ur,rl)te, o luni plini, joasd 9i aurie, poleia acoperigurile din
M,ry[air, linigtindu-I.

li;i aminti de o luni asemi-nitoare. De o noapte de primiva-
r; l,r Catedrala St. Paul, cAnd savura o victorie pe muchie de cu-

ttt nr Camera Comunelor, cu o diferenld de paisprezece voturi'

l\. ,rlunci, tatil siu mai era in viafi. El insuqi era un simplu par-
lirtn(,ntar, cu intreg viitorul inaintea sa. Fugise in sus pe scara in-

gr |l;t a pani la galeria de Ia ultimul nivel, atat de inalti incit aerul
lr,r rnai rece gi vAntul mu$ca. Londra se intindea la picioarele sale,

lrrrt(,a sd vadi fluviul gi pielele ingrijite, petele obscure ale parcu-

r tl, rr, mahalalele luminate de focuri rdzle)e.

Nu ii plicuseri niciodata inelFmile, dar in acea noapte nu se
ijtnrtise amefit. Oragul intreg pirea si fie un semn doar pentru el,

,r rrrclatorire sfinti ce i se incredinfase. Avea si-l protejeze 9i si-l
,,,,r veasci. Avea si-gi petreaci viala incercAnd si il faci un loc mai

lrrrr. Asta era chemarea lui.
l)orea toate aceste lucruri inapoi. Toate: tinerelea sa, incran-

, {,rr;rrea convingerilor sale. Revenirea la timpul de dinaintea gte'

i,,,lilor. Undeva, departe, fratele siu, acum un striin, dormea' Ar
lr lrutut oare si indrepte nedreptatea? in una dintre ultimele lor
,orrversatii, Michael il acuzase ci se diduse betut, ci o lisa pe
M,rrgaret si cAgtige. Dar nu o spusese cu furie. Piruse doar"' uimit'

intr-adevir, el nu se aritase niciodati slab. Din cele mai
trrrrpurii amintiri ale lui, rolul siu fusese si apere. ,,Tu e9ti moq-
t,,rritorul." Iar gi iar, acest mesaj ii fusese intipirit in minte' ,,Pro-
tr,loaz6.familia, onoreazd-\inumele"' Chiar Ia o vArstd fragede, i9i

lrr.rse indatoririle in serios. Prea in serios poate, pentru un copil.

:i.r vadi suferinta altora ii provoca o anxietate profundi - senti-
rrrt'ntul ci, intr-un fel, nu reugise si o impiedice'

Pui cizuli din cuib. Pisici blocate in copaci. Idiotul satului din
ll,rsborotown, unde ierna familia sa. Copiilor de acolo le plicea

:;,r arunce cu pietre dupa el. La opt ani, Alastair se bituse cu ei

l5l

Page 145

zembindJ,;r"::::";r:"::;;rr",r,
-Tot ce conteazi este cum,ru,iram noi unul la altul. Cum mduit la el' Rogi 9i se uiti in jos, la mainile- ei, la brat,ara l" p"rtu p"care i-o diduse. Er avea dreptate, igi didu ;";;, ;;i-,'.nr",

""potrivea cu pielea ei.
- Bun. Elizabeth se lisd pe spate, pirAnd impresionati. Nu agfi. crezut cd ai o inclinatie ;r";.;;;rl, dragd. RAnji. Dar mi-amamintit cat de bine arifi aranjati cum trebuie. ii fecu semn si seridice gi o intoarse de umeri'rpr.ogtrrra;. i;;.;, Orr*ra

"
imaginea reflectatd.

De-abia se recunoscu _ strilucitoare, luminoasi. Brocartulcrem ii fdcea pierea paridi sd pard rozariegi ii punea in varoarepirul rogu aprins.
Recunoscu senzatia. Era frumoasi, ca atunci cAnd o priveaAlastair' in sfarpit, ceea ce vedea ea in ogrindd se potrivea cu cevedea reflectat in ochii lui.
- Mergem? intrebi neribddtoare.
La braf, ea gi Erizabeth igi croiri drum pe scir,e gerpuite. ser-vitorii se aliniaserd plini de curiozitate, iar olivia se temu si seuite la felele lor, ca nu cumva vreun ranjet sd ii strice acest mo-ment. Li se pdruse derutant si o primeasci inapoi, dar nu ca partea personalului, ci ca viitoarea lor stipAni.

se ofeli insi, deoarece Elizabeth ar.", dreptate: in zirele ce ur-mau, pAni ce scandalul era dat uitirii, avea nevoie de curaj. $i eanu ducea lipsi de aga ceva. cel mai bun politician din Angria oasigurase de asta, deci trebuia sa profite d;;;;;;; ;;;;r..spre surprinderea ei, intarni doar zimbete gi aprobdri dincap - gi o singuri privire mAnioasi, din partea Iui Vickers. Se uitd
,ffi:[:il, jj :#, "

p e bucitdre,. a,"dii., d, ., ; ;;; ; ",ir,,.,
reasa un coq plin."i11";;r?imiti'

se opri' De ce ii arita buciti-
Flmela ridicd gugubai o sprAnceani.
-Trufe. pentru micul dejun de dupi nuntd, doamni.
Olivia igi aminti brusc de o galeati ie pamant pe care o desco_perise intr-o zi in bucdtdrie qi pe care o aruncase, considerand-oparte din mizeriacare se instaurase in casa neingrijita.

292

-Ce este? popti Elizabeth. Te rizgAndegti? Mergem la Waterloo?
Olivia simli o umbrd de enervare - extrem de potriviti pentru

o cumnati. $i apoi rAse.
- Nu o si-l parisesc pe Excelenla Sa in fata altarului.
-La naiba. Bine, o sa mi port frumos.
igi continuari mersul fere alte intreruperi pini in salonul

oficial, unde agteptau mirele gi fratele siu.
Fusese o weme cind el evitase cu invergunare lumina. Acum

insi, razele soarelui se revirsau prin ferestre, poleindu-l cu aur.
Sub privirea magneticd a ochilor lui de safir, Olivia se apropie.
MAinile lui se agezari peste ale ei, puternice gi stabile, mAini care
aveau si o lini pAni la sfArgitui zilelor.

Capelanui incepu si vorbeasci. Ea de abia il auzea. Erau numai
ei doi in lumini. $i cAnd veni vremea sirutului, igi intoarse fafa gi
ii gopti la ureche:

- E ceva ce mi nelinigtegte.
El se retrase uimit.
-Ce anume?
-Am descoperit cine a furat trufele.
- Poftim?
-Eu am fost. Le-am aruncat, crezindci sunt gunoi.
Alastair rAse gi ii lua fafa in mAini.
-Cred ci va trebui si te dau afari din slujba de jupint';r;.r

Ce noroc pe tine ci ai gisit altceva!
$i apoi, in aplauzele lui Michael gi ale lui Elizabcth,;;i irr rrr,rl,.l,,

servitorilor, o siruti. Olivia rispunse la sarut, cu to;r t(' t .t r r r ir rt ,..r
ei se intoarse la trufe, cici Doris avea dreptatr': r irrr' .rr lr rrr,rrr,,rt
ceva ce arita in halul acela?

-Fii atenti, murmuri el. O sdruta iariyi, r'xtrorr rlr,r,rn\,rr,'r
tor, gi toate gAndurile ei legate der Dori.s i;i r L' t r r r l r. 1,r, 1, ;, sq s, 1 1 s1
dispiruri, lasandul doar pe el.

Page 146

gvluftumiri

Le sunt nesfirgit de indatorati lui Janine Ballard gi S.J. Kin-
caid pentru entuziasmul, incurajarea gi intelegerea pe care mi
le-au aritat zi gi noapte. De asemenea, le multumesc tututor
doamelor gi domnilor de la editura Pocket Books, in mod special
lui Lauren McKenna, editor/muzi, Elanei Cohen, care scrie cele
mai fermecitoare e-mailuri din cAte s-au vizut pe internet, lui
Faren Bachelis, redactorul cu ochi de vultur, gi extraordinar de
talentatului departament de graficd. La final, recunogtinta mea
se indreapti spre Caroline Guindon, pentru ajutorul ei expert in
materie de fuancezi (orice gregeali este cu siguranti a mea), spre
Ronroe, Katherine, minunatii mei pirinfi, Rob gi Betsey, gi clanul
Birnholz-Farrell pentru ci nu se supiri niciodati cind le spun:
,,Nu pot si merg/vin/stau, intrucAt trebuie si scriu".

Similer Documents