Download alma lux lighting PDF

Titlealma lux lighting
LanguageEnglish
File Size31.0 MB
Total Pages94
Document Text Contents
Page 1

CATALOG GENERAL
ALMA LUX
LIGHTING

Page 2

1

..... 3

..... 17

..... 150

..... 148

..... 137

..... 12

SUMAR
CONTENT

Prezentarea Companiei
Company Presentation

Serii de Produse
Product Series

Referinţe Legislative
Legislative References

Sisteme de Cablare
Wiring Systems

Sisteme Optice
Louvers

Semne Convenţionale
Conventional Signs

„Chiar şi cel mai banal context, metamorfozat prin flux
luminos, poate deveni spectaculos. Iar cel mai spectaculos
obiect are nevoie de lumină pentru a străluci.“

"Even the most common context, metamorphosed through
lighting beam can become spectacular. And the most spectacular
object needs light to shine."

Page 47

90

BLACK

Corpurile de iluminat ale seriei Black sunt proiectate şi
create special, astfel \ncât s` reprezinte cea mai potrivit`
solu]ie pentru iluminarea spa]iilor \n care se impune un nivel
calitativ ridicat al iluminatului artificial şi un grad major al
performanţei \n exploatare. Prin func]ionare, se obţine un
iluminat de tip direct, caracterizat printr-o proporţie mare
de flux luminos dirijat în emisfera inferioară şi o proporţie
mică emis` în emisfera superioară. Aceast` modalitate de
iluminat este cea mai eficient` din punct de vedere energetic,
deoarece fluxul luminos este orientat cu preponderenţ` \n
direcţia planului util.

Fabricarea integrală din tablă de oţel vopsit` ofer` beneficii
în materie de instalare, întreţinere şi detaşare, iar montajul
aparent, potrivit oricarui tip de plafon, diminuează timpul
de fixare şi reduce necesarul de materiale (accesorii, unelte
speciale) şi costul total de exploatare.

The Black Series luminaires are specially designed and
produced to represent the best solution for interior
lighting, where a high quality level of artificial lighting and
performances are needed. During functioning is obtained a
direct lighting with a higher light flood aiming towards the
lower hemisphere and a lower light flood into the upper
hemisphere. This type of lighting is the most efficient from
the energy-saving point of view because the light flood is
aiming more into the action plan.

Manufactured entirely from painted steel-sheet, it provides
benefits in terms of the installation, maintenance, removal,
and the flush mounting, suitable for any type of ceiling,
decreases the installation time, reduces the necessary
materials (accessories, special tools) and, therefore, the total
operating cost.

Avantaje:
• cre[terea eficienţei energetice prin echiparea numai cu
balasturi electronice;
• reducerea consumului şi cre[terea nivelului calitativ al
luminii prin dotarea cu tuburi fluorescente liniare de tip T5;
• m`rirea rezistenţei la radiaţii de tip UV, prin vopsirea tablei
de o]el cu pulberi din epoxy polyester;
• prelungirea perioadei de exploatare;
• performanţe ridicate garantate de sistemul optic parabolic
tri-dimensional din aluminiu anodizat anti-iridescent.

Advantages:
• increasing energy efficiency, by using electronic ballasts;
• reducing energy consumption and increasing the quality
level of lighting by using T5 linear fluorescent lamps;
• increasing the resistance against UV radiations, by coating
the steel sheet with epoxy polyester powders;
• increasing lifespan of the luminaires;
• higher performances due to the tri-dimensional louver made
of anti-iridescent aluminium.

Specifica]ii Tehnice Technical Specifications
Prin folosirea balasturilor electronice se asigur` o mai bun`
performan]` a l`mpilor, iar diferen]a de pre] dintre un balast
clasic şi unul electronic se amortizeaz` \n maxim 8 luni
de func]ionare. Prelungirea cu aproape 3 ori a duratei de
viaţ` a surselor se atinge şi datorit` aprinderii instantanee
(se elimin` efectul de flicker al starterelor). Performanţele
superioare ale l`mpilor T5 conduc la un consum mai mic
şi un iluminat superior, datorit` fluxului luminos mai mare
decât al l`mpilor T8.
Cablare standard: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Versiuni disponibile: pentru orice tip de produs exist`
modele cu sistem de emergen]` pentru o lamp`.
Paleta cromaticţ: culoare alb` sau gri.
Zone de utilizare: birouri, săli de clasă, s`li de conferinţ`,
spa]ii cu destina]ie comercial` (magazine, showroom-uri etc.).

By using electronic ballasts, a better performance of the
lamp is ensured, and the price difference between a classic
ballast and the electronic one pays off within 8 months of
operation. The lifespan of the lamps has been increased for
3 times due to immediate switching on (the flickering effect
is eliminated). The higher performance of T5 lamps results
in a longer lifespan, lower energy consumption and a higher
quality lighting due to the higher light flood than T8 lamps.

Standard Wiring: IEC 598-1 EN 60598-1 CEI 34-21.
Available versions: for any type of product there are models
with emerging system for one lamp.
Colours: white or grey.
Applications: writing and reading areas, collective working
areas (offices, classrooms, meeting rooms etc.), commercial
areas (shops, showrooms etc.).

91

Surse şi Sisteme Optice
Sisteme optice cu iluminat direct ce utilizeaz` surse
fluorescente liniare T5;
Fabricat din aluminiu anodizat de calitate 99,9%, pentru
control total \n plan longitudinal şi vertical;
Luminan]a este mai mic` de 200 cd/m2 sub un unghi de 60°;
Performan]a sistemului optic este de 72%.

Light Sources and Louvers
Direct light systems that use T5 linear fluorescent sources;
Made of 99.9% quality aluminium for total control in both
plans, transversal and longitudinal;
Luminace is less than 200 cd/m2 under a 60° angle;
The optical performance of this louver is 72%.

L~MPI FLUORESCENTE LINIARE / LINEAR FLUORESCENT LAMPS

G5 – 14W, 28W

Page 48

92 93

Electronic warm-start Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27000 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 286x462x55 4
27001 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 285x1190x55 6
27002 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5
27003 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5

Emergency Lamp Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27004 2x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 286x462x55 4.4
27005 2x28W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 285x1190x55 6.4
27006 3x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5.4
27007 4x14W G5 DKL16 20 ELECTRONIC 462x590x55 5.4

Dimmable 1-10V Electronic Ballast Luminaires
CODE TYPE LAMP-HOLDER LOUVER IP BALLAST DIMENSIONS lxLxh ¥mmµ WEIGHT ¥kgµ

27008 2x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 286x462x55 4
27009 2x28W G5 DKL16 20 DIMMABLE 285x1190x55 6
27010 3x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 462x590x55 5
27011 4x14W G5 DKL16 20 DIMMABLE 462x590x55 5

BLACK

Page 93

156

103, {oseaua de Centur` of Bucharest,
Pope[ti Leordeni City, Ilfov County,
Zip code: 077160, Romania, Europe.
Phone: (004) 021.5296.292
(004) 021.5296.200
Fax: (004) 021.5296.292;
(004) 021.5296.201
GPS: Long.: 26O10'48"E
Lat.: 44O20'53"N
e-mail: [email protected]
website: www.almalux.ro

LOCALIZARE
ADDRESS

103
{

os
eau

a d
e C

en
tur

`

Page 94

Şoseaua de Centură a Municipiului Bucureşti, Nr. 103
Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, Cod Poştal 077160, România

Telefon: (004) 021.52.96.292; (004) 021.52.96.200
Fax: (004) 021.52.96.292; (004) 021.52.96.201

www.almalux.ro [email protected]

2
0

0
9

, A
L

M
A

L
U

X
L

IG
H

T
IN

G
©

, a
ll

ri
g

h
ts

r
e

se
rv

e
d

. T
h

e
u

se
, f

ili
n

g
a

n
d

to
ta

l o
r

p
a

rt
ia

l r
e

p
ro

d
u

ct
io

n
, u

si
n

g
a

n
y

m
e

ch
a

n
ic

a
l o

r
e

le
ct

ro
n

ic
m

e
a

n
s,

o
f t

e
xt

s,
d

ra
w

in
g

s
a

n
d

p
ic

tu
re

s
co

n
ta

in
e

d
in

th
is

p
u

b
lic

a
tio

n
is

s
tr

ic
tly

p
ro

h
ib

ite
d

, u
n

le
ss

s
p

e
ci

fic
a

lly
a

p
p

ro
ve

d
in

w
ri

tin
g

b
y

A
L

M
A

L
U

X
L

IG
H

T
IN

G
.

ALMA LUX LIGHTING

Similer Documents