Download Algemene context in 11 OESO-landen. Horizontale analyse. Trends PDF

TitleAlgemene context in 11 OESO-landen. Horizontale analyse. Trends
LanguageEnglish
File Size359.6 KB
Total Pages99
Document Text Contents
Page 50

Horizontale analyse

- 50 -

In alle landen hebben de ambtenaren het recht om toe te treden tot een vakbond. De
vakbonden hebben het recht om deel te nemen aan de onderhandelingen en de
besluitvorming. In Duitsland hebben de vakbonden inspraak via de ‘Spitzenorganisationen’.
In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk hebben de vakbonden het recht om te
onderhandelen inzake de arbeidsvoorwaarden en de lonen van de werknemers. In
Nederland zijn de arbeidsvoorwaarden het discussiepunt tussen de overheid en de
vakbonden. Wat betreft het recht te staken, zijn er verschillen tussen de landen aangezien
de Duitse ambtenaren niet mogen staken. In Frankrijk mogen de politieagenten niet staken
terwijl de Britse ambtenaren discplinaire gevolgen kennen naar aanleiding van een staking.

Duitsland Frankrijk Nederland Zweden Verenigd
Koninkrijk

Lidmaatschap
van vakbond

Medium Laag Hoog Hoog Hoog

Stakingsrecht Geen Hoog Hoog Hoog Medium

De decentralisatie van het personeelsbeleid vertaalt zich in een groeiende behoefte aan
meer coördinatie. Het gevolg van de decentralisatie is dat de departementen en
agentschappen vrij zijn in de bepaling van hun personeelsbeleid. Dit betekent dat ze zelf
beslissen hoe de werving en selectie er zal uit zien. Ze spelen ook een belangrijke rol in de
uitstippeling van de vorming van ambtenaren. Zweden en het Verenigd Koninkrijk spelen
een voortrekkersrol op het vlak van recrutering en vorming op agentschapsniveau. Alle
landen hechten veel belang aan de ontwikkeling van het menselijk potentieel. In Frankrijk is
de training tijdens de stageperiode en na de vaste aanwerving verplicht. Ambtenaren in
Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben geen wettelijk recht om opleidng te
volgen. In Frankrijk en Nederland hebben de ambtenaren het recht om opleiding te volgen
zonder hun inkomen te derven. In alle landen worden trainingen voorzien voor het
topmanagement.

Duitsland Frankrijk Nederland Zweden Verenigd Koninkrijk
Decentralisatie van
het HRM

zwak Zwak hoog Hoog Hoog

Recrutering op
agentschapsniveau

zwak Zwak Medium Hoog Hoog

Delegatie van
trainingsfuncties

medium zwak medium hoog hoog

Training tijdens de stage Training na de vaste
aanwervng

Managementtraining

Duitsland Nee Niet verplicht
Voorwaarde voor
promotie
Geen wettelijk recht

Georganiseerd
Topmanagement
training
Bundesakademi
organiseert
verschillende
cursussen

Frankrijk Verplichte training Verplicht
ENA, IRA en
gespecialiseerde
scholen voorzien de
training

Georganiseerd
Maakt deel uit van het
regulier
trainingsschema

Similer Documents