Download 6.2017 Sej Trial k2 (Tema 12) Skema PDF

Title6.2017 Sej Trial k2 (Tema 12) Skema
File Size269.2 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 7

S
E
T

(6)

T5B9: NAM & OIC

11. Pada tahun 1970, Malaysia telah menyertai Pergerakan
Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan tahun 1971
menganggotai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

11(a) Malaysia telah memberikan sumbangan penting kepada kedua-
dua pertubuhan di atas.
Jelaskan peranan Malaysia dalam

(i) NAM [6 markah]

F1 Mengemukakan usul membela kepentingan negara-
negara sedang membangun

F2 Isu Palestin / kerjasama ekonomi / isu Benua Antartika
F3 Sidang kemuncak kelapan di Harare kemukakan

cadangan menghapuskan dasar aparteid di Afrika
Selatan

F4 Tahun 1989 diberi penghormatan dipilih sebagai Naib
Presiden dalam sidang kemuncak NAM di Belgrade

F5 Dipilih ahli Kumpulan 16
F6 Membincangkan kerjasama politik negara anggota
F7 Menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM yang ke

13 tahun 2003
F8 Sidang ini mencatat penyertaan tertinggi dengan

kehadiran 63 negara
F9 Iaitu 31 Ketua Negara dan 32 Ketua Kerajaan
F10 Sidang ini juga Berjaya mendaftar dua negara baru
F11 Timur Leste dan Pulau Catalina
F12 Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha

menghidupkan kembali NAM
F13 Mengeluar pernyataan bersama tentang kedudukan

Palestin
F14 Dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

(ii) OIC [6 markah]

F1 Ditubuhkan hasil idea Tunku Abdul Rahman
F2 Tunku Abdul Rahman diberi penghormatan menjadi Setiausaha Agung OIC

pertama
F3 Malaysia menjadi perantara menyelesaikan peperangan Iran - Iraq
F4 Memberi sokongan kepada rakyat Palestin untuk mendapatkan semula

tanah air mereka daripada Israel
F5 Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003
F6 Menganjur persidangan menentang pengganas di kalangan Negara Islam

pada tahun 2002
F7 Memberi tawaran biasiswa kepada para pelajar dar negara OIC untuk belajar di

UIAM
F8 Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam
F9 Untuk urusan perdagangan / kegiatan ekonomi

11(b) Sejauh manakah hubungan diplomatik dapat mensejahterakan negara ?
[8markah]

Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sesuai
Membuat inferens
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
Menunjukkan kematangan

Contoh:
Memelihara kedaulatan negara
seperti dapat meningkatkan kawalan sempadan secara bersama dapat
membenteras kegiatan jenayah / perlanunan /penyeludupan
keselamatan negara terjamin / mengelak kerugian kutipan cukai
negara contoh mengadakan rondaan bersama pasukan keselamatan
Thailand /Indonesia
dapat mengeratkan hubungan dua hala
di samping dapat mempercepatkan bertukar-tukar maklumat
dan memberi impak yang baik kepada keamanan dan
keharmonian Negara.

7

Page 8

S
E
T

(7)

T5B9 : DASAR LUAR

Terangkan asas-asas penggubalan dasar luar negara Malaysia.
[8 markah]

F1 Faktor sejarah
H1a Hubungan dengan negara luar telah terjalin sejak zaman

Kesultanan Melayu Melaka
H1b Seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan

Melayu.
H1c Hubungan luar lebih berbentuk hubungan perdagangan
H1d Hubungan erat juga terjalin dengan negara-negara Melayu

serumpun di Kepulauan Melayu ( Indonesia, Brunei, Singapura
dan Malaysia )

H1e Selepas merdeka, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel
H1f Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain / negara

Komanwel lain
H1g seperti Austaralia dan New Zealand.
H1h Malaysia ketika itu diancam oleh fahaman komunis
H1i Disebarkan oleh Parti Komunis Malaya ( PKM ) H1j
Ancaman ini menggugat keselamatan Malaysia
H1k Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat

dan antikomunis
H1l Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum

mempunyai keupayaan pertahanan.

F2 Faktor Ekonomi
H2a Mengamalkan pasaran bebas
H2b Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain bagi

memastikan kemajuan ekonomi
H2c Malaysia merupakan negara pengeluar utama bijih timah / getah

sejak zaman penjajahan British
H2d Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-

negara maju
H2e Seperti Britain dan Amerika Syarikat
H2f Selepas merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran /

modal dari negara-negara tersebut
H2g Usaha diambil untuk menggalakkan pelaburan asing
H2h Bagi meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang

pekerjaan kepada rakyat
H2i Dasar Pandang ke Timur diperkenalkan tahun 1980an

11(b) Jelaskan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia [6markah]
Tahap Satu

F1 Dasar pro-Barat yang anti komunis
F2 Berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel
F3 Dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman
F4 Ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara / Ancaman Parti Komunis

Malaya di Malaysia
F5 Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel

Terutama Britain / Australia / New Zealand
F6 Menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu / Anglo-Malayan

Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956
F7 British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh

mana-mana negara
F8 Dasar luar berbaik-baik dengan negara jiran bagi menangani krisis dengan

negara luar
F9 Seperti konfrantasi dengan Indonesia / Filipina / keluarnya Singapura daripada

Malaysia
F10 Membuat perjanjian bagi memelihara hubungan dengan negara jiran
F11 Menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia

Tenggara (ASA) / MAPHILINDO / ASEAN
F12 Memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam

menjaga kepentingan ekonomi
F13 Malaysia merupakan anggota blok sterling
F14 Menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling
F15 Mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain bagi pasaran bijih timah

dan getah
F16 Pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia
F17 terutama sektor perladangan dan perindustrian
F18 Mengurangkan pergantungan kepada Britain dengan mengamalkan

pasaran bebas / mencari pasaran baharu
F17 Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika

Syarikat / Jepun / Singapura / Jerman Barat

Tahap Kedua
F18 Era Tunku Abdul Razak (1972 -1976) dan Tun Hussein (1976 – 1981)
F19 Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara
F20 Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya

pengaruh Britain di timur
F21 Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam
F22 Mengisytiharkan ZOPFAN
F23 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis

seperti China
F24 Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976

8

Page 13

S
E
T

(11)

T5B9: DASAR LUAR

11. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik
dengan semua negara. Kepentingan dasar luar merujuk pada matlamat yang
ingin dicapai oleh Malaysia.
(a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar

Malaysia. [8markah]

F1 Faktor sejarah
H1 Hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan

Melayu
F2 Hubungan serumpun di Kepulauan Melayu
C1 Contoh Brunei, Singapura, Indonesia dan Malaysia
H3 Menyertai Komanwel selepas merdeka
H4 Pro-Barat kerana mengamalkan dasar antikomunis
H5 Bergantungan kepada Barat untuk mendapatkan bantuan pertahanan
F2 Faktor ekonomi
H6 Mengamalkan pasaran bebas
H7 Hubungan baik dengan Britain dan Amerika kerana pasaran bijih timah

dan getah
H8 Mengharapkan pasaran dan modal dari Barat selepas merdeka
H9 Menggalakkan kemasukan pelaburan asing
H10 Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk
H11 Pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur
H12 Berbaik dengan Jepun dan Korea Selatan
H13 Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia
H14 Menggalakkan kemasukan pelaburan negara Jepun dan Korea
F3 Faktor politik
H15 Mengamalkan amalan demokrasi berparlimen
H16 Berhak menentukan hala tuju masa depan negara

berdasarkan keamanan sejagat
H17 Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
H18 Menyokong Palestin untuk mewujudkan keamanan di Asia Barat
H19 Berpegang teguh kepada prinsip piagam PBB
H20 Menyokong resolusi PBB ke arah keamanan dunia
F4 Kedudukan geografi
H21 Berkongsi sempadan dengan Indonesia, Singapura, Filipina

dan Thailand
H22 Perairan menjadi laluan kapal dagang dunia
F5 Faktor demografi
H23 Menjalin hubungan baik dengan negara Islam
H24 Tidak menjalin hubungan dengan Israel kerana menceroboh Palestin
H25 Menentang dasar Aparteid
H26 Menghargai kebebasan beragama dan budaya hidup rakyat.

(b) Jelaskan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia.
[6 markah]

F1 Tahap I
H1 Dasar pro-Barat yang antikomunis
H2 Berbaik-baik dengan negara jiran
H3 Berbaik-baik dengan negara Komanwel

F2 Tahap II
H4 Berkecuali
H5 Berbaik-baik dengan semua negara

Tahap III
Kurangkan peranan yang dimainkan oleh AMDA
Kurangkan pengaruh Britain di Timur
Pergolakan yang berlaku di Vietnam

(c) Pada pandangan anda, apakah kebaikan yang boleh diperoleh
sekiranya negara kita berbaik-baik dengan negara lain?

[6 markah]

F1 Mudah menerima bantuan
F2 Keamanan serantau terjamin
F3 Dihormati oleh negara lain
F4 Ekonomi berkembang pesat
F5 Perkongsian kepakaran
F6 Pertukaran maklumat
F7 Perkongsian kebudayaan
(Mana-mana jawapan munasabah)

13

Similer Documents