Download 43 - Hizib Fathil Arzaaq PDF

Title43 - Hizib Fathil Arzaaq
File Size1.1 MB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

HIZIB HIZIB FATHIL FATHIL ARZAQARZAQ

....       

  ,,,, , ,,,

,,,,,,,,,,,, , ,

  ,,   

 , ,

,,


  

,,

......

      

,,,,,,

,,

,,,,



Page 2


,,   

  
“Wahai Tuhan Kami, Ya Allah! Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang“Wahai Tuhan Kami, Ya Allah! Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang Maha Wujud! WahaiMaha Wujud! Wahai

Yang Maha Pemurah! Wahai Yang Maha Memudahkan! Wahai Yang Maha Mulia! Wahai Yang MahaYang Maha Pemurah! Wahai Yang Maha Memudahkan! Wahai Yang Maha Mulia! Wahai Yang Maha

Menganugerahkan! Wahai Yang Mempunyai anugerah! Wahai Yang Maha Kaya! Menganugerahkan! Wahai Yang Mempunyai anugerah! Wahai Yang Maha Kaya! Wahai Yang Maha Mengkayakan!Wahai Yang Maha Mengkayakan!

Wahai Yang Maha Pembuka! Wahai Yang Maha Pemberi RezeWahai Yang Maha Pembuka! Wahai Yang Maha Pemberi Rezeki! Wahai Yang Maha Mengetahui! Wahai Yang Mahaki! Wahai Yang Maha Mengetahui! Wahai Yang Maha

Bijaksana! Wahai Yang Maha Hidup! Wahai Yang Maha Berdiri dengan sendirinya! Wahai Yang Maha Pengasih!Bijaksana! Wahai Yang Maha Hidup! Wahai Yang Maha Berdiri dengan sendirinya! Wahai Yang Maha Pengasih!

Wahai Yang Maha Penyayang! Wahai Yang Maha Wahai Yang Maha Penyayang! Wahai Yang Maha Mencipta tujuh petala langit dan bumi! Wahai Yang mempunyaiMencipta tujuh petala langit dan bumi! Wahai Yang mempunyai

Keagungan dan Kemuliaan! Wahai Yang Maha Pengasih! Wahai Yang Maha Mengurniakan! Kurniakanlah Keagungan dan Kemuliaan! Wahai Yang Maha Pengasih! Wahai Yang Maha Mengurniakan! Kurniakanlah kepadakukepadaku

daripadaMu dengan kurniaan yang baik yang menjadikan aku tidak memerlukan kepada selainMu: ”Jika kamudaripadaMu dengan kurniaan yang baik yang menjadikan aku tidak memerlukan kepada selainMu: ”Jika kamu

(wahai orang-orang musyrik) memohon supaya diberikan kemenangan (bagi pihak yang benar) sesungguhnya(wahai orang-orang musyrik) memohon supaya diberikan kemenangan (bagi pihak yang benar) sesungguhnya

kemenangan (yang kamu pohon) itu telah datang (kemenangan (yang kamu pohon) itu telah datang (dan disaksikan oleh) kamu.” ”Sesunggunya Kami telah membukadan disaksikan oleh) kamu.” ”Sesunggunya Kami telah membuka

bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata.” ”Pertolongan daripada satu jalan kemenangan yang jelas nyata.” ”Pertolongan daripada All All  ah danah dan

kemenangan yang cepat (masa berlakunya).” kemenangan yang cepat (masa berlakunya).” 

Ya Allah! Wahai Tuhan Yang Maha Kaya! Wahai Tuhan Yang Maha Terpuji! Wahai Tuhan Yang Maha MemulakanYa Allah! Wahai Tuhan Yang Maha Kaya! Wahai Tuhan Yang Maha Terpuji! Wahai Tuhan Yang Maha Memulakan

suatu kejadian! Wahai Tuhan Yang Maha Mengembalikan suatu kejadian! Wahai Yang Maha Penyayang! Wahaisuatu kejadian! Wahai Tuhan Yang Maha Mengembalikan suatu kejadian! Wahai Yang Maha Penyayang! Wahai

Tuhan Yang Mempunyai Arasy yang mulia! Wahai Tuhan Yang Melakukan apa yang dikehendakiNya!Tuhan Yang Mempunyai Arasy yang mulia! Wahai Tuhan Yang Melakukan apa yang dikehendakiNya!

Cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal daripada (memerlukan kepada) perkara-perkara yang haram,Cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal daripada (memerlukan kepada) perkara-perkara yang haram,

 jadikanlah aku dengan  jadikanlah aku dengan kurniaanMu tidak berhajkurniaanMu tidak berhajat kepada selainMu, peliharalah at kepada selainMu, peliharalah aku dengan apa aku dengan apa yang telah Engkauyang telah Engkau

 pelihara  pelihara dengannya dengannya al al Quran, Quran, bantulah bantulah aku aku dengan dengan pertolongan pertolongan yang yang telah telah Engkau Engkau berikan berikan kepada kepada Rasul-raRasul-rasul,sul,

sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa keatas segala sesuatu.” Selawat dan salamNya kepada junjungan kita Nsesungguhnya Engkau Maha Berkuasa keatas segala sesuatu.” Selawat dan salamNya kepada junjungan kita N abiabi

Muhammad s.a.w. dan ke atas keluarga dan sahabat handai semuanya sebilangan mahluk-Muhammad s.a.w. dan ke atas keluarga dan sahabat handai semuanya sebilangan mahluk- Nya, setimbang ‘Arasy Nya, setimbang ‘Arasy --

Nya, sebanyak kalimat-kalimat-Nya. Segala puji milik Allah Tuhan seluruh alam ini.Nya, sebanyak kalimat-kalimat-Nya. Segala puji milik Allah Tuhan seluruh alam ini.

Sheikh Ad-Sheikh Ad-Dumairi dalam kitabnya “Hayatul Hayawan” berkata, iaDumairi dalam kitabnya “Hayatul Hayawan” berkata, ia menerima pelajaran dari gurunya Al Arif Billah Abdullah Bin As’ad, dari gurunyamenerima pelajaran dari gurunya Al Arif Billah Abdullah Bin As’ad, dari gurunya

 Al Arif B Al Arif Billah Imaillah Imam Abi Abm Abi Abdullah Udullah Umar Al-mar Al-Quray, dari gurunya Abu Rubai’ Al Maliqy: Siapa yang membiasakan baca zikir dan berdoa selesai solatQuray, dari gurunya Abu Rubai’ Al Maliqy: Siapa yang membiasakan baca zikir dan berdoa selesai solat

lima waktu, khususnya sesudah solat Jumaat, maka ia dijaga oleh Allah dari semua yang ditakutinya, dibantu dapat mengalahkan ataulima waktu, khususnya sesudah solat Jumaat, maka ia dijaga oleh Allah dari semua yang ditakutinya, dibantu dapat mengalahkan atau

melemahkan musuhnya. Diberi kekayaan dan kecukupan, diberi rezeki dengan tak terbilang dan tak terkira datangnya serta dipermudahkanmelemahkan musuhnya. Diberi kekayaan dan kecukupan, diberi rezeki dengan tak terbilang dan tak terkira datangnya serta dipermudahkan

 penghidu penghidupannya pannya sehingga sehingga dapat dapat membayamembayar hutar hutangnya ngnya sekalipun sekalipun mempunyamempunyai huti hutang seang seperti perti gunung. gunung. Cara Cara mengamamengamalkannya lkannya cukup cukup dibaca dibaca sekalisekali

selepas setiap kali sembahyang terutamanya selepas sembahyang Jumaat.selepas setiap kali sembahyang terutamanya selepas sembahyang Jumaat.



......  

Page 3

    

 





Page 4

HARTA KARUN BUMI DAN LANGITHARTA KARUN BUMI DAN LANGIT

  ..   ..  

 
 

Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah dan aku mohon ampun padaTiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah dan aku mohon ampun pada

 Allah, Tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Aw Allah, Tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Awal dan Maha Akhir, Yang Maha Nampak dan Maha Tersal dan Maha Akhir, Yang Maha Nampak dan Maha Tersembunyi,embunyi,

Yang Maha Hidup dan Tidak Pernah Mati, yang memberikan kehidupan dan kematian, dengan-Nya adalah segalaYang Maha Hidup dan Tidak Pernah Mati, yang memberikan kehidupan dan kematian, dengan-Nya adalah segala

kebaikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.kebaikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasulullah berkata :Rasulullah berkata :

“Ya Usman, siapapun yang membacanya 100x tiap tiap hari akan mendapatkan 10 keuntungan :“Ya Usman, siapapun yang membacanya 100x tiap tiap hari akan mendapatkan 10 keuntungan :

 Semua dosa-dosanya akan dimaafkanSemua dosa-dosanya akan dimaafkan

 Penderitaannya di neraka akan dihapuskanPenderitaannya di neraka akan dihapuskan

 Dua malaikat akan diutus untuk menjaganya siang dan malam dari penderitaan penyakit Dua malaikat akan diutus untuk menjaganya siang dan malam dari penderitaan penyakit 

 Dia akan dianugerahi harta karun rahmat Dia akan dianugerahi harta karun rahmat 

 Rahmat / keberkahannya sama dengan orang yang membebaskan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail Rahmat / keberkahannya sama dengan orang yang membebaskan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail 

 Dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang telah membaca seluruh Al-Dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang telah membaca seluruh Al- Qur’ Qur’ an, Zabur, Taurat danan, Zabur, Taurat dan

Injil Injil 

 Rumah akan dibangun untuknya di surgaRumah akan dibangun untuknya di surga

 Dia akan dinikahkan dengan perawan surge yang taqwaDia akan dinikahkan dengan perawan surge yang taqwa

 Dia akan dihormati dengan mahkota kehormatanDia akan dihormati dengan mahkota kehormatan

 Syafa’atnya untuk 70 sanak saudaranya akan diterima.Syafa’atnya untuk 70 sanak saudaranya akan diterima.

Ya Usman, kalau kamu cukup kuat, kau tak akan melupakan zikir ini kapan saja. Kamu akan menjadi salah satuYa Usman, kalau kamu cukup kuat, kau tak akan melupakan zikir ini kapan saja. Kamu akan menjadi salah satu

yang sukses yang akan melampaui semua orang dari generasi sebelum dan sesudah kamu.yang sukses yang akan melampaui semua orang dari generasi sebelum dan sesudah kamu.

“The book of sufi healing” by Shayk Hakim Mauinuddin Chisti “The book of sufi healing” by Shayk Hakim Mauinuddin Chisti 

 . .



......

Page 5

     
Ya Allah, anugerahilah kami kelezatan memandang wajah-Mu Yang Maha Mulia dan kelezatan rasa rindu bertemuYa Allah, anugerahilah kami kelezatan memandang wajah-Mu Yang Maha Mulia dan kelezatan rasa rindu bertemu

dengan Engkau.dengan Engkau.

SAEFI MUGHNISAEFI MUGHNI

ALLOHUMMA MA QODDARTA LIALLOHUMMA MA QODDARTA LII MIN AMRIKA WA SYARO’TA LII BI TAUFIQIKA WA NASIIRIKAI MIN AMRIKA WA SYARO’TA LII BI TAUFIQIKA WA NASIIRIKA

WA TAMIMHU BII BI AHSANIL WUJUHI KULLIHA WA ASLIHIHA WA AFDOLIHA FA INNAKA ‘ALAWA TAMIMHU BII BI AHSANIL WUJUHI KULLIHA WA ASLIHIHA WA AFDOLIHA FA INNAKA ‘ALA

KULLI SAY IN QODIR BI ROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMINKULLI SAY IN QODIR BI ROHMATIKA YA ARHAMAR ROHIMIN

Similer Documents