Download 2012 4. DetektorPlus Magazin PDF

Title2012 4. DetektorPlus Magazin
File Size8.5 MB
Total Pages44
Document Text Contents
Page 1

Rovatok.eps


E-mail: [email protected] www.detektorplusz.hu

G Y Ú J T Ó P O N T

P I A C T É R

• Új csapattag az Axisnál

Szôcs Róbert
regionális
értékesítési
menedzser

2012. • 19. ÉVFOLYAM 4. SZÁM2012. • 19. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

S Z A K É R T Ô

Biztonságtechnika . biztonsági menedzsment
. őrzés–védelem . bűnmegelőzés

• Valós idejû video-
megfigyelés a város-
védelemben – Bata Miklós

• A világ terror-
fenyegetettségének
alakulása 2004–2011
között – Tálas Péter

F Ó R U M

• Ethical Hacking
konferencia az Arénában

• Intelligens kamerák
kihívást jelentô
fényviszonyokhoz – Bosch

• Rádioaktív anyagok
kimutatása – Z&Z Kft.

• Csökkenthetô
a kereskedelmi leltárhiány
– Justice Security

ÁRA 3 / 810 FT

Vagyonvédelmi füstágyúVagyonvédelmi füstágyú

• A banki ügyfél-azonosítás
anomáliái – Fialka György

1080p
HDR kamera

Opto-
Screener

4det_borito tordelt.indd B/I4det_borito tordelt.indd B/I 2012.10.09 10:04:522012.10.09 10:04:52

Page 2

€ DESfire EV1
€ Mifare Plus X
€ Mifare Classic/Ultralight
€ NFC kompatibilitás

NAGY BIZTONSÁGÚ
RFID OLVASÓK/RFID ÍRÓ-OLVASÓK

SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. • tel.: (+36) 22 510 170*

fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: [email protected] • www.seawing.hu

A
te

rm
ék

cs
al

ád
t

ov
áb

bi
r

és
zl

et
ei


l é

rd
ek


dj

ön
a

w
w

w
.s

e
a

w
in

g
.h

u
o

ld
al

on
!

s

SW-400 olvas 220x300mm.indd 1SW-400 olvas 220x300mm.indd 1 4/25/12 6:31 PM4/25/12 6:31 PMSeawing 1_1 1202.indd B/IISeawing 1_1 1202.indd B/II 2012.10.09 10:06:072012.10.09 10:06:07

Page 22

A piacvezetô
Smiths Heimann
németországi biz-
tonsági röntgen-
berendezés-gyártó
olyan új funkciók-

kal látja el standard
típusait, melyek alkalmasak ra-

dioaktív anyagok kimutatására is.

Egy kanadai cég az Optosecurity pedig – együttmûködve a gyártóval – folya-
dék halmazállapotú robbanóanyagok de-
tektálására képes hardver-szoftver konfigu-
rációt fejlesztett ki a Smiths Heimann stan-
dard röntgenei számára.
Az új felderítô képességekkel felvértezett
csomagvizsgáló röntgenek választ adnak
minden olyan lehetséges kihívásra, melyek
a XXI. századi terrorizmus folyamatosan
változó elkövetési módszereit jellemzik.
■ A mai modern biztonsági röntgenek leg-
fontosabb képessége, hogy alkalmasak
szilárd illetve plasztikus halmazállapotú
robbanóanyagok felderítésére és megjelö-
lésére (bekeretezésére) a monitorképen.
A német Smiths Heimann által gyártott ha-
gyományos röntgenberendezések ezen
már túlléptek és képesek a beépített gam-
ma- és neutrondetektorok segítségével au-
tomatikusan kimutatni radioaktív anyagok
(izotópok) jelenlétét. A készülék mindezt
úgy valósítja meg, hogy a gyanús tárgyat
(táskát, küldeményt, stb.) a monitorképen
nemcsak kerettel jelöli, de el is látja a radi-
oaktív anyagok jelével és gamma-, neut-
ron- vagy mindkét felirattal figyelmeztet a
detektált izotóp fajtájára.
■ Ez a funkció még arra is képes, hogy kü-
lönbséget tegyen magas, vagy alacsony

intenzitású izotópsugárzás között és ennek
megfelelô színnel jelölt kerettel ad figyel-
mezetést (piros-fekete vagy sárga-fekete).
■ Napjaink másik nagy biztonsági kihívása
a különbözô alapanyagú folyadék halmaz-
állapotú robbanó vegyületek illetve keveré-
kek felderítése, azonosítása. A szinte végte-
len összetétel-arányú folyadék alapú rob-
banóanyagok azonosítása igen bonyolult
feladat. A variánsok jellemzôit nagy terje del-

mû könyvtárak tartalmazzák, melyek gyors
(másodpercen belüli) összevetése a meg-
röntgenezett folyadékkal, nagy kihívás. A ka-
nadai Optosecurity cég karöltve a röntgen-
berendezések gyártójával, évekkel ezelôtt
egy különleges innovációba kezdett, mely-
nek gyümölcse mára piacképes termékké
érett. Az Optoscreener rendszer, – amely
egy nagyteljesítményû számítógépet és a
rajta futó kiértékelô szoftvert tartalmaz – a
röntgenberendezés által készített képek el-
nyelôdési információtartalmából következtet
a megröntgenezett anyagok pontos össze-
tételére. A fejlesztés olyan jól sikerült, hogy
egy hagyományos biztonsági röntgenbe-
rendezés is alkalmassá tehetô az
Optoscreener rendszerrel folyadék halmaz-
állapotú robbanóanyagok, valamint kézi lô-
fegyverek és fegyveralkatrészek biztos
kiszûrésére. Ez esetben a röntgenberende-
zés saját képernyôjén továbbra is a közbiz-
tonságra veszélyes eszközök és a szilárd
halmazállapotú (tehát hagyományos) rob-
banóanyagok felderítése folyik, míg az
Optoscreener érintôképernyôjén a szoftver
által automatikusan azonosított tárgyak,
anyagok megjelenítése történik. A fegyverek
és fegyveralkatrészek automatikus detektá-
lását a világ legnagyobb 3D-s adatbázisá-
nak segítségével végzi el a program.
A cikkben tárgyalt két képesség – opcióként
– beépíthetô a Smiths Heimann hagyomá-
nyos rendszerû biztonsági átvizsgáló rönt-
genberendezéseibe.
■ Ezek a típusok a következôk: HI-SCAN
6040i, HI-SCAN 6046si, HI-SCAN 7555i és
HI-SCAN 7555si, melyek közül a HI-SCAN
6040i és a HI-SCAN 7555i standard felbon-
tású, míg a HI-SCAN 6046si és HI-SCAN
7555si típusok kivételesen magas fel bon-
tóképességû, nagyfelbontású változa tok.

Solymár Zoltán

mûszer-, és szabályozástechnikai mérnök
www.zandz.hu

20

DETEKTOR Plusz 2012/4.

P I A C T É R á r u - é s s z á l l í t m á n y v é d e l e m / Z & Z

OptoScreener rendszer

A beépített gammadetektorok

kimutatják az izotópok jelenlétét

Hagyományos poggyász- és küldemény-Hagyományos poggyász- és küldemény-
átvizsgáló röntgenek új köntösben átvizsgáló röntgenek új köntösben

– Z&Z Kft.– Z&Z Kft.

20 zandz.indd 2020 zandz.indd 20 2012.09.27 15:34:262012.09.27 15:34:26

Page 23

A hagyományos ki- és be-léptetésen, azaz a porta-
szolgálaton kívül számos funk-
ciót kell a biztonságvédelmi
cég nek ellátnia, például gépjár-
mûforgalom ellenôrzése, áru-
készlet, raktárak, szállítmányok
ellenôrzése, csomag és ruha át-
vizsgálás. Mindez kiegészül
külsô és belsô járôrszolgálattal
és 24 órás távfelügyelettel.
■ A Justice Security több mint
10 éve segíti ipari partnereinek
vagyonvédelmét, így megtapasz-
talhatta, hogy a feladatok itt
nem érnek véget. Egy-egy ko-
molyabb eset kapcsán volt már
szükség magánnyomozói tevé-
kenységre, folyamatszabályo-
zás szintû rendszerauditra, le-
hallgató eszközök felderítésére,
illetve információ- és adatvé-
delmi rendszer kialakítására is.
■ Már több mint 10 éve a
Justice Security Kft. látja el
olyan ipari megbízók védelmi
szolgáltatásait, mint például a
Dreher Sörgyárak. A hosszú tá-
vú, bizalmon és magas szak-
mai elváráson alapuló üzleti

kap csolat azért is tudott ilyen
sokáig fennmaradni, mert a cég
munkatársai folyamatos inno-
vációval és magas fokú szak-
maisággal közelítenek a meg-
bízói igényekhez.
■ A Cég vezetôi négy pontban
foglalták össze, hogy mi szük-

séges a kiváló szolgáltatás-

hoz:

1. Minôségi munkaerô (kivá-
lasztás, képzés, motiváció,
felszerelés)

2. Elemzô-értékelô munka
(nincs rutinfeladat, a felké-
szülés teszi hatékonnyá a
vagyonvédelmet)

3. Folyamatos ellenôrzés (24
órás ügyfélszolgálat és visz-
szacsatolás)

4. Támogató tevékenységek
(innovatív fejlesztések, járôr-
szolgálat)

■ Az ügyfelek nyugalma és
elége dettsége bizonyítja, hogy
a Jus tice Security megérdemel-
ten kap ta 2012-ben „Az Év Biz-
ton ságvédelmi Szolgáltatója”
elismerést.

R. P.

21

DETEKTOR Plusz 2012/4.

P I A C T É Ré r t é k v é d e l e m / J u s t i c e

Az ipari objektumok Az ipari objektumok
megnyugtató értékvédelmemegnyugtató értékvédelme

Gyártás, raktározás, szállítás. Megannyi lehetôség a rossz
szándékú embereknek. Az ipari objektumok (üzemek, gyá-
rak, raktárak) vagyonvédelme látszólag egyszerû tevékeny-
ség („Csak pár ôr kell, meg egy jó kerítés.”), valójában a ha-
tékony ôrzés egy igen összetett feladatrendszer.

2011-tôl hibrid járôrautó

A Toyota Prius járôrautó is része volt annak, hogy

a Justice Security Kft. elnyerte az Ozone Network Zöld Díját,

melyet különösen környezettudatos cégeknek ítélnek oda

19_21 justice.indd 2119_21 justice.indd 21 2012.09.27 14:41:002012.09.27 14:41:00

Page 43

VEZÉRLŐ

N
VR

DEKÓDER

VE


RL
ŐS

ZO
FT

VE
R
ZA
TI

KA
MER

A

Samsung 1_1 1204.indd B/IIISamsung 1_1 1204.indd B/III 2012.10.09 10:06:582012.10.09 10:06:58

Page 44

ZandZ 1_1 1204.indd B/IVZandZ 1_1 1204.indd B/IV 2012.10.09 10:07:292012.10.09 10:07:29

Similer Documents