Download 167970183-Caroline-Gayet-Condurul-de-Sticla - Copia.pdf PDF

Title167970183-Caroline-Gayet-Condurul-de-Sticla - Copia.pdf
File Size220.2 KB
Total Pages155
Document Text Contents
Page 1

CAROLINE GAYET

Condurul
de sticl`

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de:

IOANA PATRICHI

ALCRIS
Romance

Page 2

Capitolul 1

– Pentru numele lui Dumnezeu, Darcy, [tiu c`
\ntotdeauna pierzi câte ceva, dar chiar s-o pierzi pe mama....!

Desigur, dup` cum suna acuza]ia, p`rea a fi vorba de o
neglijen]` destul de grav`, numai c` termenul "a pierde" nu
era cel mai potrivit; n-o pierduse pe Maud Hunter, ci, mai
degrab` o r`t`cise. Da, acesta era cuvântul care exprima cel
mai bine ceea ce se \ntâmplase, de fapt.

Dar Reed nu p`rea dispus s` asculte aceast` explica]ie [i
nici ea nu era sigur` c` distinc]ia respectiv` ar fi fost prea
lini[titoare. R`mânea faptul c` se dusese la aeroport s-o
\ntâmpine pe Maud Hunter [i se-ntorsese f`r` ea, f`r` s` aib`
nici cea mai vag` idee unde putea fi.

– Darcy, ai pierdut-o pe mama!
– Ai mai spus asta.

Page 77

de bine ]intiser` cuvintele lui. |ntr-adev`r, ce-[i mai putea
dori ea?

Iar Reed p`rea hot`rât s`-i fac` toate pl`cerile. |ncepuse
prin a preg`ti micul dejun pentru amândoi, pân` când Darcy
cobor\ \mbr`cat` cu bluza galben` [i [ortul recomandate de
el ca fiind ]inuta perfect` pentru programul zilei.

– Cred c` apetitul meu tocmai a c`p`tat o nou` nuan]`.....
[opti el, privind-o plin de admira]ie. Pentru cât de scund`
e[ti, ai picioare incredibil de lungi.

Se p`rea c`-i face pl`cere s` flirteze cu ea – de fapt se
distra, dar asta nu \nsemna c` ar fi apreciat dac` [i ea ar fi
f`cut acela[i lucru.

– Micul dejun arat` minunat.
– }i s-a desf`cut nasturele.
Spunând aceasta, Reed \i \nchise nasturele mare de la

bluz`, z`bovind pu]in cu degetele pe pielea catifelat`.
– Ar`]i superb, Darcy – ca o floarea soarelui.
– Mul]umesc....
Nu [tia totu[i dac` s` se bucure sau nu de acel

compliment. Era floarea soarelui superb`? Era cu
siguran]`,vesel` [i str`lucitoare, dar.... poate pu]in cam
]ip`toare.

– Hai, m`nânc`. Vei avea nevoie.
Avertismentul lui se dovedi pe deplin justificat. Gr`dina

Busch nu era deloc locul lini[tit la care se a[teptase ea.
Denumit` [i Continentul Negru, aceast` gr`din` era o

80 CAROLINE GAYET

Page 78

reprezentare la scar` redus` a acestuia. Zona imediat de la
intrare reprezenta Marocul, cu mul]imea multicolor` de
negustori stradali, \mblânzitori de [erpi [i dansatoare care-[i
unduiau trupurile atât de provocator \n mi[c`rile tipice ale
dansurilor orientale, \ncât Reed se l`s` cu greu dus din fa]a
lor. Urm` zona Congo, cu animale alergând libere \n
rezerva]ia str`b`tut` de trenule]ul plin cu turi[ti [i cu un curs
de ap` imitând fluviul Congo. Darcy [i Reed se plimbar` cu
pluta, râzând \n hohote unul de cel`lalt când vârtejurile apei
la udar` hainele, mulându-le stânjenitor pe trupuri.

– Categoric, ar`]i mult mai bine ud` decât mine, remarc`
Reed, privind-o ostentativ.

La rândul ei, nici Darcy nu-[i putea desprinde privirea de
la el.

– Hei, gândurile tale nu sunt potrivite pentru locul \n care
ne afl`m....

– Acela[i lucru a[ putea s` spun [i eu despre ce-ai spus
acum câteva minute.

– De unde [tii ce gândeam?
– Ai tupeu....! Ah, lentila! Mi-a c`zut lentila!
– Nu te mi[ca. Mi se pare c` o v`d.
Darcy \nchisese ochii, \ntr-un gest de disperare, dar \i

deschise imediat, indignat`, sim]indu-i degetele \n decolteu.
– Reed.....
– Gata, am g`sit-o! De ce-ai r`mas uitându-te a[a? bomb`ni

el, \ntinzându-i-o pe vârful degetului, agasat de privirile

CONDURUL DE STICL~ 81

Page 154

�×

– Reed?
– Hmm.
– Au trecut cinci minute de când m-ai \ntrebat; a[tept

invita]ia.
– Plec`m imediat ce pl`te[ti cina.
– Eu? Crezi c` e[ti interesant?
– Oricum, n-a[ putea s` fiu atât de interesant cum e[ti tu

cu g`lu[ca asta.
– "G`lu[ca" este fiul sau fiica noastr`.
– {tiu [i deja \l, sau o iubesc. M` bucur c` ai uitat s` iei

pilulele.
– Nu eu am uitat, tu trebuia s` te ocupi de asta.... {i s`

nu-]i \nchipui c` dac` ai f`cut aceast` diversiune, am s` uit c`
n-ai portmoneul la tine.

– Dac` nu mi-ai fi supus bietul trup la fel de fel de pl`ceri
neru[inate, chiar \nainte de a pleca, nu l-a[ fi uitat acas`.

– Te plângi?
– Dumnezeule, nu! Acum, nimeni nu poate spune c` nu

lup]i pentru ceea ce-]i dore[ti.
– Nu lupt decât pentru b`rbatul care crede \n inorogi [i

CONDURUL DE STICL~ 157

Page 155

pantofiori din sticl` [i care m-a f`cut [i pe mine s` cred \n a[a
ceva.

– Spui cele mai afurisite lucruri. S` plec`m repede de aici.
– Da, Reed.
– Vreau s` repe]i asta exact a[a când ajungem acas`.
– Da, Reed.
– Exact a[a, Darcy.
– Imediat ce achit nota de plat`.
– Darcy?
– Hmm?
– Ai amândoi pantofii?
– Dac` nu, sunt sigur` c` te vei ocupa tu.
– Dorin]a ta este ordin.
– Adev`rat?
– Darcy!
– Da, Reed.

Sfâr[it

158 CAROLINE GAYET

Similer Documents