Download 1.5-Vodozahvati PDF

Title1.5-Vodozahvati
File Size3.4 MB
Total Pages41
Document Text Contents
Page 1

1.5. VODOZAHVATI

Vodozahvati su građevine kojima se zahvaća (kaptira) vode iz izvorišta i
usmjerava prema potrošačima.

Vrsta vodozahvata ovisi o karakteru izvorišta, tako da razlikujemo:, j

(1) vodozahvate atmosferskih izvorišta,

(2) vodozahvate površinskih izvorišta,

(3) vodozahvate podzemnih izvorišta.

1.5.1. VODOZAHVATI ATMOSFERSKIH IZVORIŠTA1.5.1. VODOZAHVATI ATMOSFERSKIH IZVORIŠTA

Primjena ovih vodozahvata je najčešća na krškim terenima i primjerena za manja naselja.

Osnovu vodozahvata atmosferskih izvorišta čini zahvatna građevina čija je površina obrađena dag j j p
prihvati i usmjeri pale oborine prema jednoj točki, slika 1.5::01.

1

Page 2

Slika 1.5::01 Vodozahvat atmosferskih izvorišta
(a) zahvatna građevina; (b) cisterna

1 sabirna površina; 2 odvod sakupljene vode; 3 muljni ispust; 4 ograda; 5 obodni kanal; 6 sabirna komora1 – sabirna površina; 2 – odvod sakupljene vode; 3 – muljni ispust; 4 – ograda; 5 – obodni kanal; 6 – sabirna komora
(vodosprema); 7 – dovod sakupljene vode; 8 – zahvatna komora; 9 – pješčani filtar

2

Page 20

Slika 1.5::09 Sheme horizontalnog vodozahvata
(a) rovovski vodozahvat; (b) cijevni vodozahvat; (c) vodozahvatna galerija

1 – površina terena; 2 – vodonosni sloj; 3 – vodonepropusni sloj; 4 – kamena (tucanička) ispuna; 5 – prorupčana cijev; 6 – galerija;
7 – bočni otvori; 8 – šljunčani zasip; 9 – pješčani zasip; 10 – nepropusni glineni sloj; 11 – materijal od iskopa

Proračun dotoka u horizontalne vodozahvate (galerije) položene na vodoravnom
vodonepropusnom sloju, odnosno u donjoj zoni toka podzemne vode sa slobodnim vodnim licem,
slika 1.5::10, zasniva se na Dupuitovoj postavci i analizi ustaljenog strujanja kada je količinaslika 1.5::10, zasniva se na Dupuitovoj postavci i analizi ustaljenog strujanja kada je količina
crpljenja u ravnoteži s dotokom.

20

Page 21

Slika 1.5::10 Strujanje podzemne vode prema galeriji
1 – površina terena; 2 – vodonosni sloj; 3 – vodonepropusni sloj; 4 – statička razina podzemne vode; 5 – depresijska ploha

(dinamička razina podzemne vode)

Tada je dotok, Q [m3 s-1], u horizontalnu galeriju pravokutnog poprečnog profila za slučaj njenog
dvoranskog prihranjivanja dan izrazom:

o

oo
gdvo B

hH
LkQQ

22

a za slučaj jednostranog prihranjivanja izrazom:

(1.5-03)

a za slučaj jednostranog prihranjivanja izrazom:

o

oo
gdvo B

hH
LkQQ

2

22

(1.5-04)
o

21

Page 40

Ove građevine se različito izvode, ovisno o vrsti izvora.

(a) Kaptiranje uzlaznih izvora, slika 1.5::18(a), se provodi kaptažnom građevinom u vidu vodne
komore (vodospreme) koja se izvodi nad mjestom najjačeg izviranja vode. Ako voda izvire kroz
ispucali stjenski površinski sloj, tada taj sloj treba očistiti i u slučaju iznošenja čvrstih čestica
ugraditi filtar Filtar treba izvesti i ako voda izvire kroz površinski pjeskovito–šljunčani slojugraditi filtar. Filtar treba izvesti i ako voda izvire kroz površinski pjeskovito–šljunčani sloj.

Slika 1.5::18 Sheme kaptiranja
(a) uzlaznog izvora; (b) silaznog izvora(a) uzlaznog izvora; (b) silaznog izvora

1 – vodna komora; 2 – zasunska komora; 3 – filtar; 4 – kosa krila; 5 – ventilacijska cijev; 6 – normalna (radna) razina vode;
7 – najviša dozvoljena razina vode; 8 – odvodni cjevovod; 9 – preljevna cijev; 10 – ispusno–preljevna cijev;

11 - otvori; 12 – površina terena; 13 – nepropusni glineni sloj
40

Page 41

(b) Kaptiranje silaznih izvora također se ostvaruje posredstvom vodne komore smještene na
mjestu najjačeg izviranja vode. U većini slučajeva, radi što potpunijeg zahvaćanja vode, izvode sej jj g j j , p p j g j ,
građevine u obliku brana ili uspornih zidova, okomito na osnovni smjer strujanja podzemne vode.

Na slici 1.5::18(b) prikazan je primjer kaptažne građevine za zahvaćanje vode silaznih izvora.
Voda ulazi u vodnu komoru kroz otvore u prednjem zidu, zasute s vanjske strane (šljunčanim)
filtrom Prema vodnoj komori se obostrano priključuju kosa krila koja pregrađuju vodni tokfiltrom. Prema vodnoj komori se obostrano priključuju kosa krila koja pregrađuju vodni tok.

Radi odvođenja vode potrošačima, mogućnosti njenog prelijevanja i pražnjenja vodne komore,
predviđena je kod obje kaptažne građevine izvedba zasunske komore opremljena cijevima ipredviđena je kod obje kaptažne građevine izvedba zasunske komore, opremljena cijevima i
vodovodnim armaturama.

Mogućnost prelijevanja vode iz vodne komore je potrebno osigurati da bi se isključilo eventualno
formiranje uspora vode, jer bi to moglo izazvati smanjenje izdašnosti izvora, a u nepovoljnijemj p j g j j p j j
slučaju čak i pojavu da izvor nađe drugi izlaz na površinu, zaobilazeći kaptažnu građevinu.

▪ ▪ ▪

Konstrukcije kaptažnih građevina mogu imati, u odnosu na prethodno opisane, i brojnej g g j
posebnosti, pošto lokalni geološki, hidrogeološki i topografski uvjeti u svojim kombinacijama
nalažu u pojedinačnim slučajevima posebne mjere kod njihove izvedbe.

41

Similer Documents