Download 116150225 Hrvatsko Njemacki Poslovni Rjecnik 1 PDF

Title116150225 Hrvatsko Njemacki Poslovni Rjecnik 1
File Size103.6 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 1

HRVATSKO-NJEMAČKI
POSLOVNI RJEČNIK

WIRTSCHAFTSWÖRTERBUCH
KROATISCH-DEUTSCH

Page 2

HRVATSKO-NJEMAČKI
POSLOVNI RJEČNIK

WIRTSCHAFTSWÖRTERBUCH
KROATISCH-DEUTSCH

Copyright © MASMEDIA d.o.o., Zagreb
www.masmedia.hr

Izdavač
MASMEDIA

Za izdavača
Vjeran Andrašić

Izvršna urednica
Ksenija Gredelj Vargović

Stručna redakcija pravnog nazivlja
Vesna Ivančević Ježek

Lektura (hrvatski)
Milica Mihaljević

Lektura (njemački)
Sanja Fiolić

Računalna priprema teksta
Vedin Hodžić

Dizajn omota
Adverta d.o.o., Andrija Previšić

Tisak
Zrinski d.d.

Čakovec

Page 7

Predgovor

Hrvatsko – njemački poslovni rječnik rezultat je višegodišnjeg leksikografskog rada,
a nastao je kao pokušaj da se odgovori zahtjevima suvremene poslovne komunika-
cije sa zemljama njemačkog govornog područja.

Rječnik sadrži oko 33 000 natuknica na polazišnom hrvatskom jeziku te znatno više
istovrijednica (ekvivalenata) na ciljnom, njemačkom jeziku. Korpus rječnika nastao
je obradom širokog spektra stručnih tekstova na oba jezika iz raznih područja eko-
nomske znanosti, prava, državne uprave, politike te opće svakodnevne gospodarske
i poslovne prakse. Iako najveći dio rječnika čini stručno nazivlje, morali smo uzeti
u obzir i činjenicu da stručni tekstovi sadrže i relativno veliki broj općejezičnih
leksema. Stoga su u rječnik uvrštene i autentične kolokacije koje se učestalo rabe u
stručnim pisanim i govorenim tekstovima.

Hrvatsko – njemački poslovni rječnik abecedni je, kolokacijski rječnik, što znači da
se osim jednočlanih natuknica kao samostalne natuknice navode i višerječni spoje-
vi riječi. Kada se spoj riječi sastoji od pridjeva i imenice, navodi se abecedno u od-
nosu na pridjev kojim počinje, npr. natuknica „gospodarska politika” donosi se pod
slovom “G”. Glagolski pak spojevi riječi navode se i s obzirom na glagol i s obzirom
na imenicu. Tako će se natuknica “odobriti kredit” naći pod slovom “O”, ali i kao
podnatuknica uz osnovnu natuknicu “kredit”. Iznimke su učinjene kod prijedložnih
sintagmi koje su u obliku podnatuknice pridružene osnovnoj natuknici, pa će kori-
snik npr. izraz “za gotovinu” naći samo uz osnovnu natuknicu “gotovina”.

Kako bi se korisnicima rječnika pružila što jednoznačnija semantička informacija,
pojednine su leksičke jedinice na njemačkoj strani rječnika nadopunjenje oznakom
stručnog područja kojoj pripadaju (u zagradi ispred njemačkoe istovrijednice) ili
pak obavijestima o sintaktičkoj uporabi (u zagradi iza njemačke istovrijednice).

Jezični izrazi tipični za austrijsku varijantu njemačkog jezika obilježeni su kraticom
österr., dok se uz švicarske izraze nalazi napomena schweiz.

Uz imena institucija i kulturoloških činjenica vezanih uz pojedinu zemlju njemač-
kog govornog područja nalazi se pripadajuća uputa, npr. Deutschland, Österreich,
Schweiz, dok su institucije i akti Europske unije popraćeni oznakom EU.

Sva objašnjenja koja nadilaze semantičke istovrijednice otisnuta su kurzivom.

Rječnik ne upućuje na sinonime na hrvatskom jeziku, nego se svi sinonimi obrađu-
ju kao ravnopravne samostalne natuknice.

Temeljna nam je nakana bila da ovako koncipiranim ustrojem rječnika zadovoljimo
potrebe korisnika različitih stručnih pro�la te omogućimo jednostavno i brzo pro-
nalaženje traženog izraza.

Snježana Rodek

Page 14

14 aktivna razgraničenja akceptiranje mjenice

akceptiranje mjenice Wechselannahme
f, Wechselhereinnahme f

akceptirati akzeptieren
akceptirati bjanko blanko akzeptieren
akceptirati mjenicu Wechsel m akzep-

tieren, Wechsel m annehmen, Wech-
sel m hereinnehmen

akceptna banka Akzeptbank f
akceptna kuća Akzepthaus n
akceptna mjenica Akzeptwechsel m
akceptna provizija Akzeptprovision f
akceptna vjerovnica Akzeptgläubige-

rin f
akceptni akreditiv Akzeptakkreditiv n
akceptni kredit Akzeptkredit m
akceptni nalog Akzeptauftrag m
akceptni vjerovnik Akzeptgläubiger m
akcesornost (Re) Akzessorietät f
akcija sniženja cijena Preisaktion f, Son-

derpreisaktion f
akcijska cijena Sonderpreis m, reduzier-

ter Preis m, herabgesetzter Preis m
akcijska ponuda Sonderangebot n
akcijska prodaja Sonderverkauf m
akontacija Vorschuss m, vorgeschosse-

nes Geld n, Akontozahlung f, Akonto
n, Anzahlung f, Abschlagszahlung f,
Abschlag m, Vorauszahlung f, Angeld
n, Vorauszahlung f, Vorausbezahlung
f, Vorausleistung f, Vorleistung f

dati/platiti/uplatiti akontaciju anzahlen,
eine Anzahlung leisten, eine Anzah-
lung machen

akontacija dividende Vorabdividende f,
Überdividende f

akontacija plaće Gehaltsvorschuss m,
Lohnvorschuss m

akontacija vozarine Frachtvorschuss m
akord Akkord m
akreditacija Akkreditierung f
akreditiv Akkreditiv n
otvoriti akreditiv ein Akkreditiv eröff-

nen, ein Akkreditiv stellen
platiti akreditivom per Akkreditiv ab-

wickeln, durch Akkreditiv abwickeln,
ein Akkreditiv bedienen

potvrditi akreditiv ein Akkreditiv be-
stätigen

akreditivni dokumenti Akkreditivdoku-
mente npl

akreditivni nalog Akkreditivauftrag m
akreditivni posao Akkreditivgeschäft n
akreditivni uvjeti Akkreditivbedingun-

gen fpl
akreditivno poslovanje Akkreditivge-

schäft n
akreditiv po viđenju Sichtakkreditiv n,

Sichtzahlungsakkreditiv n
akreditiv s odgođenim plaćanjem Ak-

kreditiv n mit aufgeschobener Zah-
lung, Zielzahlungsakkreditiv n, Nach-
sichtakkreditiv f

aksiom Axiom n
aksiomatika računovodstva Axiomatik f

des Rechnungswesens
aksiom granične vrijednosti Grenzwert-

axiom n
aktiva 1. Aktiva npl, Aktivvermögen n 2.

Aktivseite f
iskazati u aktivi aktivieren, einen Posten

aktivieren
aktivan aktiv
aktiva središnje banke Zentralbankak-

tiva npl
aktiviranje Aktivierung f
aktiviranje garancije Garantieinan-

spruchanhme f
aktiviranje jamstva Garantieinan-

spruchanhme f
aktiviranje potraživanja Aktivierung f

von Forderungen
aktivirati aktivieren
aktivirati garanciju Garantie f in An-

spruch nehmen
aktivirati jamstvo Garantie f in An-

spruch nehmen
aktivna kamatna stopa (Fin) Kreditzins-

satz m
aktivna politika na tržištu rada aktive

Arbeitsmarktpolitik f
aktivna razgraničenja (Rew) aktive

Rechnungsabgrenzungsposten mpl

Page 15

15 akustika aktivne kamate

aktivne kamate Aktivzinsen mpl, Soll-
zinsen mpl

aktivne kamatne stope (Fin) Debito-
rensätze mpl

aktivni/angažirani novac aktives Geld n
aktivni bankarski posao (Fin) Aktivge-

schäft n
aktivni fond aktiver Fonds m
aktivni konto (Rew) bewegtes Konto npl
aktivni optjecaj aktiver Umlauf m
aktivni račun (Rew) bewegtes Konto npl
aktivni saldo (Rew) Aktivsaldo m
aktivno financiranje Aktivfinanzierung f
aktivnost Aktivität f, Tätigkeit f
aktivno tržišno natjecanje aktiver Wett-

bewerb m
aktivno tržište (npr. vrijednosnih papira)

aktiver Markt m
aktivno vremensko razgraničenje 1. (Rew)

aktive Rechnungsabrgrenzung f 2. (Rew)
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten m

aktovka Aktentasche f
aktualiziranje podataka (Rew) Fort-

schreibung f
aktualizirati (Rew) aktualisieren, fort-

schreiben
aktualna cijena aktueller Preis m
aktualna stopa aktueller Satz m, gelten-

der Satz m
aktualna tržišna vrijednost aktueller

Marktwert m
aktualni tečaj aktueller Wechselkurs m,

geltender Wechselkurs m
aktuar (Vers) Aktuar m, Versiche-

rungsmathematiker m
aktuarska bilanca (Vers) versicherungs-

technische Bilanz f
aktuarska dobit (Vers) versicherungs-

mathematischer Gewinn m
aktuarska ekvivalencija (Vers) versiche-

rungsmathematische Äquivalenz f
aktuarska matematika (Vers) Versiche-

rungsmathematik f
aktuarska osnova (Vers) versicherungs-

mathematische Grundlage f, versiche-
rungsmathematische Basis f

aktuarska solventnost (Vers) versiche-
rungsmathematische Solvenz f, versi-
cherungsmathematische Zahlungsfä-
higkeit f

aktuarska stopa (Vers) versicherungs-
mathematischer Satz m

aktuarski (Vers) versicherungsmathe-
matisch, versicherungstechnisch

aktuarski faktor (Vers) versicherungs-
mathematischer Faktor m

aktuarski izračun (Vers) versicherungs-
mathematische Berechnung f

aktuarski izvještaj (Vers) versicherungs-
mathematischer Bericht m

aktuarski račun (Vers) versicherungs-
mathematische Rechnung f

aktuarsko izvješće (Vers) versicherungs-
mathematischer Bericht m

aktuarsko vrednovanje (Vers) versiche-
rungsmathematische Bewertung f

aktuarstvo (Vers) Versicherungsmathe-
matik f, Versicherungstechnik f

akumulacija Akkumulation f
akumulacija kapitala Kapitalakkumula-

tion f, Vermögensbildung f
akumulacijsko jezero Stausee m, Spei-

chersee m
akumulirana amortizacija Abschreibung

f für Abnutzung, aufgelaufene Ab-
schreibungen fpl

akumulirana dividenda aufgelaufene Di-
vidende f

akumulirana dobit aufgelaufener Buchge-
winn m

akumulirana kamata aufgelaufene Zin-
sen mpl, Stückzinsen mpl

akumulirane kamate aufgelaufene Zin-
sen mpl, Stückzinsen mpl

akumulirane obveze aufgelaufene Ver-
bindlichkeiten fpl

akumulirani troškovi aufgelaufene Kos-
ten pl

akumuliranje Akkumulation f
akumulirati akkumulieren
akustička izolacija Schalldämmung f
akustika Akustik f

Similer Documents